Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

Λατινικά: Ασκήσεις εμπέδωσης - ενότητα 24

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Cum P. Cornēlius Nasca ad Ennium poētam venisset eique ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, Nasica sensit illam domini iussu id dixisse et illum intus esse. Accipe nunc quid postea Nasca fecerit. Paucis post diēbus cum Ennius ad Nascam venisset et eum a ianuā quaereret, exclamāvit Nasica se domi non esse, etsi domi erat. Tum Ennius indignātus quod Nasca tam aperte mentiebātur: “Quid?” inquit “Ego non cognosco vocem tuam?” Visne scire quid Nasca responderit? “Homo es impudens. Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse; tu mihi ipsi non credis?”

1.     domi: Να επισημάνετε την ιδιαιτερότητα του τύπου και να τον κλίνετε στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό. Να αγνοήσετε ότι στο κείμενο λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός.
2.     Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί:

ονομαστική
γενική
δοτική
αιτιατική
κλητική
αφαιρετική
Nasca
poētamostio
ancilla


domini

diēbus

ianuāvocem


Homo


3.     Να γράψετε όλες τις αντωνυμίες του κειμένου, να τις αναγνωρίσετε ως προς το είδος και να τις κλίνετε στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό.
4.     venisset, dixisset: Να κλίνετε την προστακτική σε όλους τους χρόνους, διατηρώντας τη φωνή στην οποία βρίσκεται ο κάθε τύπος.
5.     sensit: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να γράψετε τα απαρέμφατα και τις μετοχές όλων των χρόνων στην ίδια φωνή.
6. esse, quaereret: Να αναγνωρίσετε τους τύπους γραμματικά και να κλίνετε την υποτακτική του ενεστώτα.
7.     impudens: Να κλίνετε τον τύπο στο θηλυκό γένος.
8.   responderit: Να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο στους άλλους χρόνους, διατηρώντας την έγκλιση και τη φωνή.
9.     cognosco: Να κλίνετε τους συντελικούς χρόνους της οριστικής,στην ίδια φωνή.
10.  credidi: Να αντικαταστήσετε τον τύπο χρονικά.
11. Να γράψετε όλες τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου και να δικαιολογήσετε την έγκλιση εκφοράς τους.
12. Paucis post diēbus: Να συντάξετε τους όρους και στη συνέχεια να σχηματίσετε μία συντακτικά ισοδύναμη μορφή.
13. Να γράψετε όλα τα απαρέμφατα του κειμένου, να επισημάνετε τον συντακτικό ρόλο τους και να εξηγήσετε αν υπάρχει ταυτοπροσωπία / ετεροπροσωπία.

14. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους του κειμένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: