Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

Λατινικά: Ασκήσεις εμπέδωσης - ενότητα 21

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Rοmanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est factus; is Gallos iam abeuntes secutus est: quibus interemptis aurum omne recepit. Quod illic appensum civitati nomen dedit: nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. Post hoc factum rediit in exilium, unde tamen rogatus reversus est.

1.     Να εντοπίσετε στο κείμενο τα ουσιαστικά που ανήκουν στην κατηγορία singulare tantum και στη συνέχεια να τα κλίνετε.
2.     duce: Να γράψετε όλες τις πτώσεις του πληθυντικού αριθμού.
3.     Alliam flumen: Να γράψετε την ονομαστική πτώση της συνεκφοράς.
4.     legionibus: Να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό.
5.     Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί:

ονομαστική
γενική
δοτική
αιτιατική
κλητική
αφαιρετικήurbem Romamiure
dictator
factum6.     quibus interemptis: Να αναγνωρίσετε γραμματικά την αντωνυμία και να την κλίνετε στα τρία γένη στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό.
7.     hoc factum: Να μεταφέρετε την αντωνυμία στον άλλο αριθμό, διατηρώντας το γένος.
8.     omne: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να γράψετε τη γενική πτώση του ενικού και του πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος.
9.     Να εντοπίσετε τα επίθετα του κειμένου που ανήκουν στη δεύτερη κλίση και να κλίνετε το θηλυκό γένος στον αριθμό που βρίσκονται.
10. Να γράψετε την ονομαστική πτώση του ενικού αριθμού όλων των κύριων ονομάτων του κειμένου.
11.everterunt: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να κλίνετε την υποτακτική του ενεστώτα και του μέλλοντα στην ίδια φωνή.
12. acceperunt: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στους άλλους χρόνους στην ίδια έγκλιση.
13.  Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί:

ενεστώτας
παρατατικός
μέλλοντας
παρακείμενος
υπερσυντέλικος
συντελεσμένος μέλλοντας
fuerat
recepit

dedit14. acceperunt, fuerat,  pensatum est, reversus est: Να γράψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις στις οποίες ανήκουν τα παραπάνω ρήματα και να τις αναγνωρίσετε πλήρως (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος).
15. Να εντοπίσετε την ιδιόμορφη αφαιρετική απόλυτη μετοχή που υπάρχει στο κείμενο και να την αναλύσετε.
16. Να εντοπίσετε στο κείμενο τις ιδιάζουσες / νόθες αφαιρετικές απόλυτες μετοχές και να τις αναλύσετε.
17.  Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους του κειμένου.
18.                          
·        quibus interemptis aurum omne recepit
·        Quod illic appensum civitati nomen dedit

Να εξηγήσετε γιατί οι παραπάνω προτάσεις δεν είναι δευτερεύουσες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: