Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

Προτεινόμενο διαγώνισμα λατινικών Γ' Λυκείου σύμφωνα με την εξεταστέα ύλη 2015-2016

Επιμέλεια θεμάτων: Σόνια Σιούτη

Α. Κείμενο
In eā civitāte, quam leges continent, boni viri libenter leges servant. Lex enim est fundamentum libertātis, fons aequitātis. Mens et animus et consilium et sententia civitātis posita est in legibus. Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege non stat. Legum ministri sunt magistrātus, legum interpretes iudices, legum denique omnes servi sumus: sic enim liberi esse possumus.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Caesar propter frumenti inopiam legiōnes in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemāre iubet et tribus imperat in Belgis remanēre. Legātos omnes frumentum in castra importāre iubet.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ubi in Italiā fuit, apud Ticīnum, Trebiam, Trasumēnum et Cannas copias Rōmanōrum profligāvit et delēvit. Populus Rōmānus cladem Cannensem pavidus audīvit. In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedīvit. Postquam XIV annos in Italiā complēvit, Carthaginienses eum in Africam revocavērunt.

Β. Παρατηρήσεις
1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα στα νέα ελληνικά.
Μονάδες 40
2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
*      eā civitāte: τη γενική πτώση του πληθυντικού αριθμού της
συνεκφοράς
*      viri: τη γενική πτώση του πληθυντικού αριθμού
*      legibus: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
*      magistrātus: τη δοτική πτώση στον ίδιο αριθμό
*      omnes: τη γενική πτώση του πληθυντικού αριθμού στα τρία γένη
*      hibernis: την ονομαστική πτώση
*      multis: την ονομαστική πτώση στο ίδιο γένος
*      Belgis: τη γενική πτώση
*      castra: την κλητική πτώση στον ίδιο αριθμό
*      Cannas: τη δοτική πτώση
*      cladem: την ονομαστική πτώση του ενικού αριθμού
*      agro Falerno: την ονομαστική πτώση του ενικού αριθμού της
συνεκφοράς
*      insidiis: τη γενική πτώση
*      se: την ονομαστική πτώση του ενικού αριθμού στο β’ πρόσωπο
*      Carthaginienses: τη γενική πτώση στον ίδιο αριθμό.
Μονάδες 15
3. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
*      continent: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου
*      servant: το α’ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του ίδιου
χρόνου
*      est: το απαρέμφατο του παρακειμένου
*      stat: το γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του υπερσυντελίκου
*      possumus: το β’ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής όλων των
χρόνων
*      conlocat: τα πρόσωπα του πληθυντικού αριθμού στην οριστική του
υπερσυντελίκου
*      hiemāre: τον αντίστοιχο τύπο στον παρακείμενο
*      iubet: το γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του υπερσυντελίκου
*      imperat: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του μέλλοντα
*      remanēre: το α’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του συντελεσμένου
*      μέλλοντα
*      profligāvit: τα πρόσωπα της προστακτικής του ενεστώτα
*      delēvit: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου
*      audīvit: το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική του ενεστώτα
*      complēvit: το ίδιο πρόσωπο στην οριστική του υπερσυντελίκου
*      revocavērunt: το α’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής και της
υποτακτικής του παρατατικού.
Μονάδες 15
4. «quam leges continent», «Postquam XIV annos in Italiā complēvit»: Να χαρακτηρίσετε πλήρως τις δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος).
Μονάδες 8
5. sine mente, propter inopiam, Ex quibus, apud Ticīnum: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους εμπρόθετους επιρρηματικούς προσδιορισμούς.
Μονάδες 4
6. Να γράψετε τα υποκείμενα των απαρεμφάτων του δεύτερου αποσπάσματος και να επισημάνετε αν είναι ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία.
Μονάδες 3
7. boni, libertātis, corpora, ministri, liberi, frumenti, quattuor, tribus, frumentum, importāre, copias, cladem, se, annos, Carthaginienses: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παραπάνω τύπους των αποσπασμάτων που σας δόθηκαν.


Μονάδες 15

Δεν υπάρχουν σχόλια: