Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

Λατινικά: Ασκήσεις εμπέδωσης - ενότητα 20

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Claudius quinquagesimo anno aetātis suae imperium cēpit mirabili quodam casu. Exclūsus ab insidiatōribus Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est Hermaeum. Paulo post rumōre caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta foribus se abdidit. Discurrens miles pedes eius animadvertit; eum latentem adgnōvit; extractum imperatōrem eum salutāvit. Hinc ad commilitōnes suos eum adduxit. Ab his in castra delātus est tristis et trepidus, dum obvia turba quasi moritūrum eum miserātur. Postero die Claudius imperātor factus est.


1.     Να εντοπίσετε στο κείμενο τα αρσενικά ουσιαστικά που ανήκουν στη δεύτερη κλίση και τα ουδέτερα ουσιαστικά που ανήκουν στην τρίτη κλίση και να τα κλίνετε στον ίδιο αριθμό.
2.     casu: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να τον κλίνετε στους δύο αριθμούς.
3.     Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί:

ονομαστική
γενική
δοτική
αιτιατική
κλητική
αφαιρετική

aetātisimperiuminsidiatōribusdiaetamrumōre


foribusmiles
pedes4.     Να εντοπίσετε στο κείμενο το ετερόσημο ουσιαστικό και να το κλίνετε.
5.     Να κάνετε γραμματική αναγνώριση των υπογραμμισμένων τύπων του κειμένου.
6.     quinquagesimo anno: Να κλίνετε τη συνεκφορά.
7.     Να γράψετε όλα τα επίθετα του κειμένου, να τα κατηγοριοποιήσετε σύμφωνα με την κλίση τους και να τα κλίνετε στο γένος που βρίσκονται, στους δύο αριθμούς.
8.     cēpit, recesserat, prorepsit, abdidit, salutāvit, miserātur: Να αντικαταστήσετε τους τύπους χρονικά.
9.     est: Να κλίνετε την υποτακτική και την προστακτική όλων των χρόνων.
10.    Να γράψετε όλες τις μετοχές του κειμένου και να τις χαρακτηρίσετε συντακτικά.
11.                         
·        cui nomen est Hermaeum
·        dum obvia turba quasi moritūrum eum miserātur
Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος).

12.   Postero die Claudius imperātor factus est: Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.

Δεν υπάρχουν σχόλια: