Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

Λατινικά Γ΄ Λυκείου:Ασκήσεις εμπέδωσης- Ενότητα 15η

Επιμέλεια θεμάτων: Σόνια Σιούτη

Germanōrum vita omnis in venationibus atque in studiis rei militāris consistit. Germāni non student agricultūrae; lacte, caseo et carne nutriuntur. Locis frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur. Cum civitas bellum gerit, magistrātus creantur cum vitae necisque potestāte. Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: ephippiōrum usus res turpis et iners habētur. Vinum a mercatoribus ad se importāri non sinunt quod rē, ut arbitrantur, remollescunt homines atque effeminantur.

1.   Να εντοπίσετε στο κείμενο τα ουσιαστικά που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
·        pluralia tantum
·        ετερογενή
·        ετερόσημα.
2.   omnis: Να κλίνετε τον τύπο στο ίδιο γένος και στους δύο αριθμούς.
3.   rei militāris: Να κλίνετε τη συνεκφορά στον ίδιο αριθμό.
4.   Να κατατάξετε όλα τα ουσιαστικά του κειμένου στον ακόλουθο πίνακα:
Α΄ ΚΛΙΣΗ
Β΄ ΚΛΙΣΗ
Γ΄ ΚΛΙΣΗ
Δ΄ ΚΛΙΣΗ
Ε΄ ΚΛΙΣΗ


Στη συνέχεια να επιλέξετε τρία από τα ουσιαστικά αυτά και να τα κλίνετε στον ίδιο αριθμό.
5.   se, eā: Να αναγνωρίσετε τους τύπους γραμματικά και να τους κλίνετε και στους δύο αριθμούς.
6.   Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί:

ενεστώτας
student
importari
desiliunt
remollescunt
παρατατικός
μέλλοντας
παρακείμενος
υπερσυντέλικος
συντελεσμένος μέλλοντας

7.   Να γράψετε τους ρηματικούς τύπους του κειμένου που βρίσκονται σε παθητική φωνή και να τους κλίνετε στην οριστική του παρατατικού, διατηρώντας τη φωνή.
8.   quod eā rē, ut arbitrantur, remollescunt homines atque effeminantur: Να γράψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις και στη συνέχεια να τις χαρακτηρίσετε συντακτικά.
9.   (Germāni) lacte, caseo et carne nutriuntur: Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.

10.   Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους του κειμένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: