Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

Λατινικά: Κείμενο 14 - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Post bellum Actiacum Cassius Parmensis, qui in exercitu M. Antōnii fuerat, Athēnas confūgit. Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. Existimāvit ad se venīre hominem ingentis magnitudinis et facie squalidā, similem effigiēi mortui. Quem simul aspexit Cassius, timōrem concēpit nomenque eius audīre cupīvit. Respondit ille se esse Orcum. Tum terror Cassium concussit et e somno eum excitāvit. Cassius servos inclamāvit et de homine eos interrogāvit. Illi neminem viderant. Cassius iterum se somno dedit eandemque speciem somniāvit. Paucis post diēbus res ipsa fidem somnii confirmāvit. Nam Octaviānus supplicio capitis eum adfēcit.

1.     Athēnas, supplicio: Να επισημάνετε την ιδιαιτερότητα κάθε τύπου και να τους κλίνετε.
2.     Parmensis: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να κλίνετε το ίδιο γένος και στους δύο αριθμούς.
3.     exercitu: Σε ποια πτώση βρίσκεται ο τύπος; Να γράψετε την αντίστοιχη πτώση στον άλλο αριθμό.
4.     Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί:
Ονομαστική
Γενική
Δοτική
Αιτιατική
Κλητική
Αφαιρετικήanimum
somnospecies


magnitudinis

squalidā

5.     qui, ei, ille, ipsa, neminem: Να αναγνωρίσετε τους τύπους γραμματικά και να τους κλίνετε στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό.
6.     timōrem, terror, homine, diēbus, res: Να κατηγοριοποιήσετε τους τύπους με κριτήριο την κλίση στην οποία ανήκουν και να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό.
7.     Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
©     fuerat: τα απαρέμφατα όλων των χρόνων
©     confūgit: το ίδιο πρόσωπο στην οριστική του παρατατικού
©     dederat: το β’ πληθυντικό πρόσωπο σε όλους τους χρόνους της υποτακτικής
©     apparuit: τον αντίστοιχο τύπο στον άλλο αριθμό
©     existimāvit: όλα τα πρόσωπα της προστακτικής όλων των χρόνων
©     venīre: τον αντίστοιχο τύπο στον παρακείμενο
©     aspexit: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του συντελεσμένου μέλλοντα
©     audīre: το απαρέμφατο του μέλλοντα
©     respondit: το ίδιο πρόσωπο στους άλλους χρόνους της οριστικής
©     esse: τα πρόσωπα της προστακτικής του ίδιο χρόνου
©     concussit: το ίδιο πρόσωπο σε όλους τους χρόνους της υποτακτικής
©     excitāvit: τα απαρέμφατα και τις μετοχές όλων των χρόνων
©     inclamāvit: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού και του μέλλοντα
©     interrogāvit: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής και της υποτακτικής του ενεστώτα
©     viderant: το α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του υπερσυντελίκου
©     confirmāvit: το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική του μέλλοντα
©     somniāvit: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου.

8.     eandemque speciem: Να κλίνετε τη συνεκφορά και στους δύο αριθμούς.
9.     fuerat, apparuit, aspexit: Να γράψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις στις οποίες ανήκουν τα παραπάνω ρήματα και να τις χαρακτηρίσετε συντακτικά.
10.                         Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους του κειμένου.
11.                        Να εντοπίσετε τα σημεία του κειμένου στα οποία υπάρχουν τα εξής συντακτικά φαινόμενα:
·        λατινισμός
·        αυτοπάθεια

και να τα εξηγήσετε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: