Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

Λατινικά: Ασκήσεις εμπέδωσης - Ενότητα 6

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Κείμενο 6
In eā civitāte, quam leges continent, boni viri libenter leges servant. Lex enim est fundamentum libertātis, fons aequitātis. Mens et animus et consilium et sententia civitātis posita est in legibus. Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege non stat. Legum ministri sunt magistrātus, legum interpretes iudices, legum denique omnes servi sumus: sic enim liberi esse possumus.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
  1.    Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
§  civitāte: τη γενική πτώση του πληθυντικού αριθμού
§  leges (το 1ο του κειμένου): την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
§  interpretes: την ονομαστική πτώση του ενικού αριθμού

  2.    fundamentum: Να κάνετε γραμματική αναγνώριση του τύπου και στη συνέχεια να τον κλίνετε στον αριθμό που βρίσκεται.

  3.    corpora nostra: Να κλίνετε τη συνεκφορά και στους δύο αριθμούς.


  4.    possumus: Να γράψετε το γ΄ ενικό και το β΄ πληθυντικό πρόσωπο σε όλους τους χρόνους της οριστικής.

  5.    eā civitāte: Να κάνετε γραμματική αναγνώριση της αντωνυμίας και να την κλίνετε στο ίδιο γένος και στους δύο αριθμούς.

  6.    continent, servant, sumus: Να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο σε όλους τους χρόνους της οριστικής.

  7.    esse: Να κάνετε χρονική αντικατάσταση του τύπου.

  8.    fons: Να γράψετε τη γενική πτώση του πληθυντικού αριθμού και να εξηγήσετε τον σχηματισμό της.

  9.    Να γράψετε και να χαρακτηρίσετε συντακτικά όλους τους εμπρόθετους επιρρηματικούς προσδιορισμούς του κειμένου.


  10. quam leges continent: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τη δευτερεύουσα πρόταση.
  11. Να εντοπίσετε στον κείμενο τον β΄ όρο σύγκρισης και να τον χαρακτηρίσετε.


  12. Να γράψετε τους τύπους του κειμένου που λειτουργούν ως κατηγορούμενα και να επισημάνετε τους όρους στους οποίους αποδίδονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: