Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Ασκήσεις εμπέδωσης - 3η ενότητα

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Κείμενο 3
Cēpheus et Cassiope Andromedam filiam habent. Cassiope, superba formā suā, cum Nymphis se comparat. Neptūnus irātus ad oram Aethiopiae urget beluam marīnam, quae incolis nocet. Oraculum incolis respondet: «regia hostia deo placet!» Tum Cēpheus Andromedam ad scopulum adligat; belua ad Andromedam se movet. Repente Perseus calceis pennātis advolat; puellam videt et stupet formā puellae. Perseus hastā beluam delet et Andromedam liberat. Cēpheus, Cassiope et incolae Aethiopiae valde gaudent.

1.    Να γράψεις τους αρχικούς χρόνους των ακόλουθων ρηματικών τύπων: habent, comparat, nocet, advolat.

2.    Συμπλήρωσε τον πίνακα που ακολουθεί:

ονομαστική
γενική
δοτική
αιτιατική
κλητική
αφαιρετική
Cēpheus
Andromedam

scopulum3.    Να εντοπίσεις και στη συνέχεια να κλίνεις τα κύρια ονόματα του κειμένου.

4.    quae incolis nocet: Να χαρακτηρίσεις τη δευτερεύουσα πρόταση (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος).

5.    belua ad Andromedam se movet: Να εξηγήσεις το συντακτικό φαινόμενο που εμφανίζεται.

6.    calceis pennātis: Να κλίνεις τη συνεκφορά στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό.

7.    videt, stupet: Να γράψεις το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής όλων των χρόνων στην ίδια φωνή.

8.    Να γράψεις όλους τους εμπρόθετους επιρρηματικούς προσδιορισμούς του κειμένου και στη συνέχεια να τους χαρακτηρίσεις συντακτικά.

9.    Να εντοπίσεις και να γράψεις τα αντικείμενα όλων των ρηματικών τύπων του κειμένου.

10. beluam marīnam: Να κλίνεις το ουσιαστικό στον ενικό αριθμό και το επίθετο στον πληθυντικό αριθμό.


11. deo: Να γράψεις τη γενική και την κλητική του ενικού αριθμού καθώς και όλες τις πτώσεις του πληθυντικού αριθμού.

12. Να εντοπίσεις όλα τα αρσενικά ουσιαστικά του κειμένου και να γράψεις την αφαιρετική πτώση του ενικού αριθμού.

13. adligat: Να κλίνεις την οριστική του υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή.

14. regia hostia deo placet: Να χαρακτηρίσεις συντακτικά όλους τους όρους της παραπάνω πρότασης.

15. Nymphis: Να  επισημάνεις την ιδιαιτερότητα του τύπου.


Δεν υπάρχουν σχόλια: