Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

Ασκήσεις λατινικών (κείμενα 3, 5, 6, 7, 11, 13)

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη
Κείμενο 3
Cēpheus et Cassiope Andromedam filiam habent. Cassiope, superba formā suā, cum Nymphis se comparat. Neptūnus irātus ad oram Aethiopiae urget beluam marīnam, quae incolis nocet. Oraculum incolis respondet: «regia hostia deo placet!» Tum Cēpheus Andromedam ad scopulum adligat; belua ad Andromedam se movet. Repente Perseus calceis pennātis advolat; puellam videt et stupet formā puellae. Perseus hastā beluam delet et Andromedam liberat. Cēpheus, Cassiope et incolae Aethiopiae valde gaudent.

1.     Να κλίνεις τους συντελικούς χρόνους των υπογραμμισμένων ρημάτων σε όλες τις εγκλίσεις στην ίδια φωνή.
2.     formā suā: Να κλίνεις τη συνεκφορά και στους δύο αριθμούς.
3.     Να γράψεις όλους τους τύπους του κειμένου που βρίσκονται στην αιτιατική πτώση και να τους μεταφέρεις στην αφαιρετική πτώση του ίδιου αριθμού.
4.     Να κλίνεις όλα τα κύρια ονόματα του κειμένου.
5.     filiam, formā (το 1ο του κειμένου), irātus, incolis, Repente, valde: Να χαρακτηρίσεις συντακτικά τους παραπάνω τύπους του κειμένου.
6.     Να γράψεις τα ρήματα του κειμένου που συντάσσονται με δοτική πτώση.

7.     Να επισημάνεις το φαινόμενο της αυτοπάθειας στο κείμενο και να το εξηγήσεις, επισημαίνοντας αν είναι άμεση/έμμεση.

Κείμενο 5
Silius Italicus, poēta epicus, vir clarus erat. XVII (septendecim) libri eius de bello Punico secundo pulchri sunt. Ultimis annis vitae suae in Campaniā se tenēbat. Multos in illis locis agros possidēbat. Silius animum tenerum habēbat. Gloriae Vergili studēbat ingeniumque eius fovēbat. Eum ut puer magistrum honorābat. Monumentum eius, quod Neapoli iacēbat, pro templo habēbat.

1.     vir clarus: Να γράψεις το επίθετο στην ίδια πτώση και στον ίδιο αριθμό του θηλυκού και του ουδέτερου γένους και το ουσιαστικό στη γενική πτώση του ενικού και του πληθυντικού αριθμού.
2.     pulchri: Να κλίνεις το επίθετο στα τρία γένη και στους δύο αριθμούς.
3.     sunt: Να κλίνεις την προστακτική όλων των χρόνων και να γράψεις τα απαρέμφατα όλων των χρόνων.
4.     magistrum: Να αναγνωρίσεις τον τύπο γραμματικά και να τον κλίνεις στον ίδιο αριθμό.
5.     Να γράψεις όλες τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου και να τις χαρακτηρίσεις συντακτικά.
6.     Να χαρακτηρίσεις συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους του κειμένου.

Κείμενο 6
In eā civitāte, quam leges continent, boni viri libenter leges servant. Lex enim est fundamentum libertātis, fons aequitātis. Mens et animus et consilium et sententia civitātis posita est in legibus. Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege non stat. Legum ministri sunt magistrātus, legum interpretes iudices, legum denique omnes servi sumus: sic enim liberi esse possumus.

1.      Να μεταφέρεις τους όρους των παρακάτω προτάσεων στον άλλο αριθμό:
*    boni viri libenter leges servant
*    Mens et animus et consilium et sententia civitātis posita est in legibus.

2.     Να γράψεις όλα τα ουσιαστικά του κειμένου που ανήκουν στην γ’ κλίση και να τα κλίνεις στον αριθμό που βρίσκονται.
3.     eā: Να κλίνεις τον τύπο στο αρσενικό γένος και στους δύο αριθμούς.
4.     omnes: Να αναγνωρίσεις τον τύπο γραμματικά και να τον κλίνεις σε όλα τα γένη.
5.     Να γράψεις όλες τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου και να τις χαρακτηρίσεις συντακτικά.
6.     Να χαρακτηρίσεις συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους του κειμένου.

Κείμενο 7
Caesar propter frumenti inopiam legiōnes in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemāre iubet et tribus imperat in Belgis remanēre. Legātos omnes frumentum in castra importāre iubet. Milites his verbis admonet: «Hostes adventāre audio; speculatōres nostri eos prope esse nuntiant. Vim hostium cavēre debetis; hostes enim de coilibus advolāre solent et caedem militum perpetrāre possunt».

1.     Να αναγνωρίσεις γραμματικά τους υπογραμμισμένους τύπους του κειμένου.
2.     speculatōres: Να κλίνεις τον τύπο και στους δύο αριθμούς.
3.     Vim: Να γράψεις όλες τις πτώσεις του ενικού αριθμού και τη γενική πτώση του πληθυντικού αριθμού.
4.     Να γράψεις τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων που ανήκουν στην Α΄ Συζυγία.
5.     audio: Να κλίνεις όλους τους χρόνους της υποτακτικής και της προστακτικής στην ίδια φωνή.
6.     Να γράψεις όλα τα απαρέμφατα του κειμένου και τα υποκείμενά τους, εξηγώντας αν υπάρχει ταυτοπροσωπία/ετεροπροσωπία.
7.     Milites his verbis admonet: Να συντάξεις όλους τους όρους της παραπάνω πρότασης.

Κείμενο 11
Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello superāvit et Saguntum vi expugnāvit. Postea Alpes, quae Italiam ab Galliā seiungunt, cum elephantis transiit. Ubi in Italiā fuit, apud Ticīnum, Trebiam, Trasumēnum et Cannas copias Rōmanōrum profligāvit et delēvit. Populus Rōmānus cladem Cannensem pavidus audīvit. In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedīvit. Postquam XIV annos in Italiā complēvit, Carthaginienses eum in Africam revocavērunt. Ibi Hannibal bellum cum Rōmānis componere frustra cupīvit. Denique cum P. Scipiōne apud Zamam dimicāvit, sed Rōmāni victoriam reportavērunt.
1.     omnes gentes: Να κλίνεις τη συνεκφορά και στους δύο αριθμούς.

2.     Alpes, Cannas, copias, insidiis: Ποια είναι η ιδιαιτερότητα κάθε τύπου;
3.     profligāvit, componere: Να κλίνεις την οριστική του παρακειμένου και την υποτακτική του ενεστώτα στην ίδια φωνή.
4.     Να γράψεις όλες τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου και να τις χαρακτηρίσεις συντακτικά.
5.     Να χαρακτηρίσεις συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους του κειμένου. 

Κείμενο 13
Sulpicius Gallus legātus Luci Aemili Pauli erat, qui bellum adversus Persen regem gerēbat. Serēnā nocte subito luna defecerat; ob repentīnum monstrum terror animos militum invaserat et exercitus fiduciam amiserat. Tum Sulpicius Gallus de caeli ratiōne et de stellārum lunaeque statu ac motibus disputāvit eōque modo exercitum alacrem in pugnam misit. Sic liberāles artes Galli aditum ad illustrem illam Pauliānam victoriam dedērunt. Quia ille metum exercitus Rōmāni vicerat, imperātor adversarios vincere potuit!

1.     legātus, Persen, nocte: Να κλίνετε τους τύπους στον αριθμό που βρίσκονται.
2.     gerēbat: Να γράψεις το ίδιο πρόσωπο στους άλλους χρόνους της οριστικής.
3.     terror: Σε ποια κλίση ανήκει ο τύπος; Να τον κλίνεις στον ίδιο αριθμό.
4.     liberāles artes: Να κλίνετε τη συνεκφορά στον ίδιο αριθμό.
5.     illam: Να κλίνεις τον τύπο στα τρία γένη και στους δύο αριθμούς.
6.     potuit: Να κλίνεις όλους τους χρόνους της υποτακτικής και της οριστική του παρακειμένου.
7.     Να χαρακτηρίσεις συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους.Δεν υπάρχουν σχόλια: