Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

Λατινικά: Πανελλαδικές 2016- Ασκήσεις εμπέδωσης - Ενότητα 13

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Κείμενο 13
Sulpicius Gallus legātus Luci Aemili Pauli erat, qui bellum adversus Persen regem gerēbat. Serēnā nocte subito luna defecerat; ob repentīnum monstrum terror animos militum invaserat et exercitus fiduciam amiserat. Tum Sulpicius Gallus de caeli ratiōne et de stellārum lunaeque statu ac motibus disputāvit eōque modo exercitum alacrem in pugnam misit. Sic liberāles artes Galli aditum ad illustrem illam Pauliānam victoriam dedērunt. Quia ille metum exercitus Rōmāni vicerat, imperātor adversarios vincere potuit!

Ασκήσεις
1.      caeli: Να επισημάνετε της ιδιαιτερότητα του τύπου και στη συνέχεια να τον κλίνετε στους δύο αριθμούς.

2.      Να εντοπίσετε τα θηλυκά ουσιαστικά που ανήκουν στην τρίτη κλίση και να γράψετε τη γενική πτώση του ενικού και του πληθυντικού αριθμού.


3.      repentīnum monstrum: Να γράψετε όλες τις πτώσεις της συνεκφοράς στον άλλο αριθμό.

4.      Persen: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να τον κλίνετε στους δύο αριθμούς.


5.      exercitum alacrem: Να κλίνετε το επίθετο στον άλλο αριθμό σε όλα τα γένη.

6.      Να εντοπίσετε όλες τις αντωνυμίες του κειμένου και να τις κλίνετε στον αριθμό που βρίσκεται η καθεμιά σε όλα τα γένη.


7.      Να γράψετε τα ουσιαστικά που ανήκουν στην τέταρτη κλίση, να επισημάνετε το γένος τους και στη συνέχεια να κλίνετε ένα από αυτά στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό.

8.      erat, potuit: Να κλίνετε όλους τους χρόνους της προστακτικής.


9.      gerēbat: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στους άλλους χρόνους της οριστικής.

10.  Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί:
ενεστώτας
παρατατικός
μέλλοντας
παρακείμενος
υπερσυντέλικος
συντελεσμένος μέλλονταςvicerat

misit


amiserat11.   invaserat: Να κλίνετε τους συντελικούς χρόνους στην ίδια έγκλιση.

12.   dedērunt: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να γράψετε το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου.


13.   gerēbat, vicerat: Να γράψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις στις οποίες ανήκει καθένα από τα ρήματα και να τις χαρακτηρίσετε συντακτικά (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος).

14.   «Tum Sulpicius Gallus de caeli ratiōne et de stellārum lunaeque statu ac motibus disputāvit eōque modo exercitum alacrem in pugnam misit»: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά κάθε όρο της παραπάνω περιόδου του κειμένου.
15.   Sic liberāles artes Galli aditum ad illustrem illam Pauliānam victoriam dedērunt: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους ονοματικούς ομοιόπτωτους προσδιορισμούς.

16.   Να γράψετε όλα τα απαρέμφατα του κειμένου, να επισημάνετε το υποκείμενο καθενός από αυτά και να εξηγήσετε αν υπάρχει ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία.


17.   Serēnā nocte subito luna defecerat: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους όρους που λειτουργούν ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: