Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015

Λατινικά Γ΄ Λυκείου:Ασκήσεις εμπέδωσης- Ενότητα 11η

Επιμέλεια ασκήσεων:Σόνια Σιούτη

ΕΝΟΤΗΤΑ 11η
Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello superāvit et Saguntum vi expugnāvit. Postea Alpes, quae Italiam ab Galliā seiungunt, cum elephantis transiit. Ubi in Italiā fuit, apud Ticīnum, Trebiam, Trasumēnum et Cannas copias Rōmanōrum profligāvit et delēvit. Populus Rōmānus cladem Cannensem pavidus audīvit. In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedīvit. Postquam XIV annos in Italiā complēvit, Carthaginienses eum in Africam revocavērunt. Ibi Hannibal bellum cum Rōmānis componere frustra cupīvit. Denique cum P. Scipiōne apud Zamam dimicāvit, sed Rōmāni victoriam reportavērunt.

   1.      Να συμπληρώσεις τον ακόλουθο πίνακα με τους κατάλληλους τύπους:
Ενεστώτας

seiungunt

componere
Παρατατικός
Μέλλοντας
Παρακείμενος
transiit

complēvit

Υπερσυντέλικος
Συντελεσμένος Μέλλοντας

   2.     dux Carthaginiensis: Να κλίνεις τη συνεκφορά και στους δύο αριθμούς.
  3.      cum elephantis: Σε ποια πτώση βρίσκεται το ουσιαστικό; Να κλίνεις τους τύπους και στους δύο αριθμούς, αφού επισημάνεις την ιδιαιτερότητά του.
   4.      Ποια από τα ουσιαστικά του κειμένου ανήκουν στα pluralia tantum; Να τα καταγράψεις και να τα αναγνωρίσεις γραμματικά.
   5.      vi: Να γράψεις τις πτώσεις του ενικού αριθμού.
   6.      Να αναγνωρίσεις γραμματικά όλα τα κύρια ονόματα του κειμένου.
   7.      Να αναγνωρίσεις γραμματικά τους υπογραμμισμένους τύπους του κειμένου.
   8.      Να εντοπίσεις στο κείμενο όλα τα ρήματα τα οποία ανήκουν στην β’ συζυγία και να γράψεις το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα.
  9.   seiungunt, fuit, complēvit: Να γράψεις τις δευτερεύουσες προτάσεις στις οποίες ανήκουν τα ρήματα και να τις χαρακτηρίσεις συντακτικά (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος).
 10.  dux, omnes, apud Ticīnum, pavidus, frustra, victoriam: Να χαρακτηρίσεις συντακτικά τους παραπάνω τύπους του κειμένου.
  11.  In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedīvit: Να χαρακτηρίσεις συντακτικά όλους τους όρους της πρότασης.
 12.  Να καταγράψεις όλους τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς του κειμένου και να τους χαρακτηρίσεις συντακτικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: