Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Κριτήριο Αξιολόγησης: Αδίδακτο κείμενο Γ΄ Λυκείου

ΑΘ. Λέγω δή, καί φημι τὸν ὁτιοῦν ἀγαθὸν ἄνδρα μέλλοντα ἔσεσθαι τοῦτο αὐτὸ ἐκ παίδων εὐθὺς μελετᾶν δεῖν, παίζοντά τε καὶ σπουδάζοντα ἐν τοῖς τοῦ πράγματος ἑκάστοις προσήκουσιν. οἷον τὸν μέλλοντα ἀγαθὸν ἔσεσθαι γεωργὸν ἤ τινα οἰκοδόμον, τὸν μὲν οἰκοδομοῦντά τι τῶν παιδείων οἰκοδομημάτων παίζειν χρή, τὸν δ’ αὖ γεωργοῦντα, καὶ ὄργανα ἑκατέρῳ σμικρά, τῶν ἀληθινῶν μιμήματα, παρασκευάζειν τὸν τρέφοντα αὐτῶν ἑκάτερον, καὶ δὴ καὶ τῶν μαθημάτων ὅσα ἀναγκαῖα προμεμαθηκέναι προμανθάνειν, οἷον τέκτονα μετρεῖν ἢ σταθμᾶσθαι καὶ πολεμικὸν ἱππεύειν παίζοντα ἤ τι τῶν τοιούτων ἄλλο ποιοῦντα, καὶ πειρᾶσθαι διὰ τῶν παιδιῶν ἐκεῖσε τρέπειν τὰς ἡδονὰς καὶ ἐπιθυμίας τῶν παίδων, οἷ ἀφικομένους αὐτοὺς δεῖ τέλος ἔχειν. κεφάλαιον δὴ παιδείας λέγομεν τὴν ὀρθὴν τροφήν, ἣ τοῦ παίζοντος τὴν ψυχὴν εἰς ἔρωτα μάλιστα ἄξει τούτου ὃ δεήσει γενόμενον ἄνδρ’ αὐτὸν τέλειον εἶναι τῆς τοῦ πράγματος ἀρετῆς· ὁρᾶτε οὖν εἰ μέχρι τούτου γε, ὅπερ εἶπον, ὑμῖν ἀρέσκει τὸ λεχθέν.

Πλάτωνος Νόμοι, 643 b-d

1. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο στα νέα ελληνικά.

Μονάδες 20

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
  • ὁτιοῦν: τον αντίστοιχο τύπο στον πληθυντικό αριθμό
  • τοῦ πράγματος: τις πλάγιες πτώσεις του πληθυντικού αριθμού
  • τέκτονα: την ονομαστική πτώση στον ίδιο αριθμό
  • ἀναγκαῖα: τα παραθετικά του αντίστοιχου επιρρήματος
  • τὸ λεχθέν: τη δοτική πτώση του πληθυντικού αριθμού στο αρσενικό γένος
Μονάδες 5

3. προμεμαθηκέναιἀφικομένους: Να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β΄.

Μονάδες 2

4. χρή: Να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο στον παρατατικό.

Μονάδες 2
5ἄξει: Να γράψετε το απαρέμφατο του παρακειμένου στη μέση φωνή.
Μονάδα 1

6. ἀρέσκει: Να γράψετε την πρόταση στην οποία ανήκει το ρήμα και να την αναγνωρίσετε συντακτικά (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτική λειτουργία).

Μονάδες 4

7.μελετᾶν, ἑκάστοις, οἰκοδόμον, διὰ τῶν παιδιῶν, τέλειον, ὑμῖν: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παραπάνω τύπους του κειμένου.

Μονάδες 6

Επιμέλεια θεμάτων: Σόνια Σιούτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: