Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Λεξιλογικές ασκήσεις

1. εμπύρετος, ιδέα, διακρατικός, σύμβαση, δράστης: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια. (471-490)
2. νεύμα, κατάφαση, αδρανής, κατάβαση, διάδρομος: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια. (441-457)
3. δρᾶσαι, κομίζοις, κηρυχθέντα, ἐτόλμας: Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις, απλές ή σύνθετες, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. (441-457)
4. φρόνημα, δοῦλος, νόμος, ὕβρις, κράτος: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. (471-490)
5. Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου ένα ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται: (441-457)
ἀπαρνοῦμαι,   -τής
κομίζοις,    -ον
κηρυχθέντα,    -μα
σθένειν,   -ος
ὄντα,   
6. δρᾶσαι, ἐλεύθερον, ἐμφανῆ, ὥρισεν, δύνασθαι: Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. (441-457)
7. ὑπερβάς, προστεταγμένον, συμμάχου, καταρρήγνυσι, ἐκπεσεῖν: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους. (663-682)
8. επομένως, φορείο, διήγηση, έντιμος, στάση: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια. (635-654)
9. Να γράψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό και επίθετο, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμιά από τις λέξεις: λελειμμένη, ὠφελοῖμι, εἵλου, φρονεῖν θάρσει. (546-560)

10. οἶκος, τάφος, ἔργον, αἰτία, δίκη: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. (526-545)

Δεν υπάρχουν σχόλια: