Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

Αρχικοί χρόνοι ρημάτων της λατινικής γλώσσας

aboleo
-oleui
-olĭtum
abolēre
αφανίζω
acuo
acui
acūtum
acuĕre
οξύνω
adipiscor
adeptus sum
adeptum
adipisci
κατορθώνω
adolesco
adoleui
adultum
adolescĕre
αυξάνομαι
alo
alui
altum (alitum)
alĕre
αυξάνω, τρέφω
ago
egi
actum
agĕre
άγω
amicio
amixi (amicui)
amictum
amicīre
περιβάλλω
amplector
amplexus sum
amplexum
amplecti
περιβάλλω
ango
anxi
anctum
angĕre
άγχω, πνίγω
aperio
aperui
apertum
aperīre
ανοίγω
apiscor
-ipiscor
aptus sum
-eptus sum
aptum
-eptum
apisci
-ipisci
επιτυγχάνω
arceo
-erceo
arcui
-ercui

-ercitum
arcēre
-ercere
εμποδίζω
arcesso
arcessīui
arcessītum
arcessĕre
προσκαλώ
ardeo
arsi
— [arsurus]
ardēre
καίγομαι
arguo
argui
argutum
arguĕre
κατηγορώ
audeo
ausus sum
ausum
audēre
τολμώ
augeo
auxi
auctum
augēre
αυξάνω
bibo
bibi
(potum)
bibĕre
πίνω
blandior
blandītus sum
blandītum
blandīri
κολακεύω
cado
cecĭdi
casum
cadĕre
πέφτω
caedo
cecīdi
caesum
caedĕre
κόβω
caleo
calui
calēre
είμαι θερμός
cano
cecĭni
cantum
canĕre
τραγουδώ
capesso
capessīui
capessītum
capessĕre
αρπάζω
capio
-cipio
cepi
-cepi
captum
-ceptum
capĕre
-cipĕre
παίρνω/ συλλαμβάνω
careo
carui
(carĭtum)
carēre
στερούμαι
carpo
carpsi
carptum
carpĕre
δρέπω
caueo
caui
cautum
cauēre
φυλάγομαι, προσέχω
cedo
cessi
cessum
cedĕre
υποχωρώ
censeo
censui
censum
censēre
κρίνω
cerno
creui
cretum
cernĕre
διακρίνω / κκατανοώ
cieo
ciui
citum
ciēre
κινώ
claudo-cludo
clausi-clusi
clausum-clusum
claudĕre-cludĕre
κλείνω
cognosco
cognoui
cognĭtum
cognoscĕre
γνωρίζω, μαθαίνω
colo
colui
cultum
colĕre
καλλιεργώ / κατοικώ
comminiscor
commentus sum
commentum
comminisci
επινοώ
como
compsi
comptum
comĕre
καλλωπίζω
comperio
compĕri
compertum
comperīre
πληροφορούμαι
compesco
compescui
compescĕre
συνέχω
complector
complexus sum
complexum
complecti
αγκαλιάζω
com-pleo
-pleui
-pletum
-plēre
γεμίζω
congruo
congrui
congruĕre
συμφωνώ
co(n)niueo
-niui (-nixi)
coniuēre
κλείνω τα μάτια
consulo
consului
consultum
consulĕre
σκέπτομαι, φροντίζω
crepo
crepui
crepitum
crepare
κροτώ, κάνω θόρυβο
cresco
creui
cretum
crescĕre
αυξάνομαι
coquo
coxi
coctum
coquĕre
μαγειρεύω
cingo
cinxi
cinctum
cingĕre
ζώνω
cubo
cubui
cubitum
cubare
ξαπλώνω, πλαγιάζω
-cumbo-cubui-cubitum-cumbĕreκατακλίνομαι (μόνον συνθ.)
cupio
cupiui
cupītum
cupĕre
επιθυμώ
curro
cucurri
cursum
currĕre
τρέχω
debeo
debui
debĭtum
debēre
οφείλω
defendo
defendi
defensum
defendĕre
υπερασπίζω
defetiscor
defessus sum
defessum
defetisci
καταπονούμαι
deleo
deleui
delētum
delēre
καταστρέφω, σκοτώνω
demo
dempsi
demptum
demĕre
αφαιρώ
dico
dixi
dictum
dicĕre
λέω
disco
didici
discĕre
διδάσκομαι, μαθαίνω
diuĭdo
diuīsi
diuīsum
diuidĕre
διαιρώ
do
dedi
datum
dare
δίνω
-do
-dĭdi
-dĭtum
-dĕre
addo, dedo, condo, trado etc.
doceo
docui
doctum
docēre
διδάσκω
domo
domui
domitum
domare
δαμάζω
dūco
duxi
ductum
ducĕre
οδηγώ
edo (ανώμαλο)
edi
esum
edĕre & esse
τρώω
egeo
egui
egēre
στερούμαι, έχω ένδεια
emo
emi
emptum
emĕre
αγοράζω
emungo
emunxi
emunctum
emungĕre
φυσώ τη μύτη
eo (ανώμαλο)
ii (iui)
itum
ire
πηγαίνω, έρχομαι
experior
expertus sum
expertum
experiri
πειρώμαι, δοκιμάζω
expergiscor
experrectus sum
experrectum
expergisci
ξυπνώ / εξεγείρομαι
explĭco
-plicaui / -cui
-catum / -citum
-plicare
ξετυλίγω, απλώνω
exuo
exui
exūtum
exuĕre
γδύνω
facio-ficio
feci-feci
factum-fectum
facĕre-ficĕre
κάνω
facesso
facessī (-īui)
facessītum
facessĕre
πράττω, εκτελώ
fallo
fefelli
falsum
fallĕre
σφάλλω
farcio
farsi
fartum
farcīre
φορτώνω, γεμίζω
fateor
-fiteor
fassus sum
-fessus sum
fassum
-fessum
fatēri
-fitēri
ομολογώ
fatisco
fatiscĕre
κουράζομαι
fatiscor
fatisci
κουράζομαι
faueo
faui
fautum
fauēre
ευνοώ
ferio
ferīre
χτυπώ
fero (ανώμαλο)
tuli
latum
ferre
φέρω
ferueo
ferbui
feruēre
θερμαίνομαι, βράζω
fīgo
fixi
fixum
figĕre
μπήγω
findo
fidi
fissum
findĕre
σχίζω
fingo
finxi
fictum
fingĕre
κατασκευάζω
fio (ανώμαλο)
factus sum
fieri
γίνομαι
flecto
flexi
flexum
flectĕre
κάμπτω
fleo
fleui
fletum
flēre
κλαίω, θρηνώ
fligo
flixi
flictum
fligĕre
χτυπώ
fluo
fluxi
fluxum
fluĕre
ρέω
fodio
fodi
fossum
fodĕre
ορύττω
foueo
foui
fotum
fouēre
θερμαίνω / αγαπώ, ενθαρρύνω
frango
fregi
fractum
frangĕre
σπάω
fremo
fremui
fremitum
fremĕre
γογγύζω, μουγκρίζω
frendo
frendui
fressum (fresum)
frendĕre
τρίζω τα δόντια, συντρίβω
frico
fricui
frictum / fricatum
fricare
τρίβω
fruor
fructus sum
fructum
frui
καρπούμαι, απολαμβάνω
fŭgio
fūgi
fugĭtum [fugiturus]
fugĕre
φεύγω
fulcio
fulsi
fultum
fulcīre
στηρίζω
fulgeo
fulsi
fulgēre
αστράφτω, λάμπω
fundo
fudi
fusum
fundĕre
χύνω
fungor
functus sum
functum
fungi
επιτελώ
gaudeo
gauīsus sum
gauīsum
gaudēre
χαίρομαι
gemo
gemui
gemĭtum
gemĕre
στενάζω
gero
gessi
gestum
gerĕre
φέρω, πράττω
gigno
genui
genitum
gignĕre
γεννώ
gradior-gredior
gressus sum-gressus sum
gressum-gressum
gradi-gredi
βαδίζω
habeo
habui
habĭtum
habēre
έχω
haereo
haesi
haesum
haerēre
πιάνομαι, κρεμιέμαι από κάτι
haurio
hausi
haustum [hausurus]
haurīre
αντλώ
iaceo
iacui
iacēre
κείμαι
iacio-icio
ieci-ieci
iactum-ectum
iacĕre-icĕre
ρίχνω
ico (icio)
ici
ictum
icĕre
βάλλω, πλήττω
imbuo
imbui
imbūtum
imbuĕre
βουτώ κάτι σε υγρό / μολύνω
implĭco
-plicaui / -cui
-catum / -citum
-plicare
εμπλέκω, μπερδεύω
incendo
incendi
incensum
incendĕre
ανάβω
incesso
incessīui (-cessi)
incessĕre
ορμώ
indigeo
indigui
indigēre
στερούμαι
indulgeo
indulsi
indultum
indulgēre
είμαι ευχάριστος, ευγενικός
induo
indui
indūtum
induĕre
ενδύω
iubeo
iussi
iussum
iubēre
διατάζω
iungo
iunxi
iunctum
iungĕre
ζεύω, συνδέω
iuuo
iuui
iutum [iuuaturus]
iuuare
βοηθώ, ωφελώ
labor
lapsus sum
lapsum
labi
γλιστρώ, σφάλλω
lacesso
lacessīui
lacessītum
lacessĕre
ερεθίζω / προκαλώ
laedo
laesi
laesum
laedĕre
βλάπτω
lauo
laui
lautum / lauatum
lauare
πλένω, λούζω
legodiligo, intellĕgo,
neglĕgo
legi-lexi
lectum-ectum
legĕre-ĕre
διαβάζω
liceor
licĭtus sum
licĭtum
licēri
αγοράζω
lino
leui (liui)
litum
linĕre
αλείφω
linquo
liqui
lictum
linquĕre
αφήνω, εγκαταλείπω
liqueo
licui (liqui)
liquēre
είμαι υγρός / είμαι διαυγής
loquor
locutus sum
locutum
loqui
συζητώ
luceo
luxi
lucēre
φωτίζω
ludo
lusi
lusum
ludĕre
παίζω
lugeo
luxi
lugēre
πενθώ
luo
lui
[luĭturus]
luĕre
ξεπληρώνω
malo (ανώμαλο)
malui
malle
προτιμώ
mando
mandi
mansum
mandĕre
μασώ
maneo
mansi
mansum
manēre
μένω
mentior
mentītus sum
mentītum
mentīri
ψεύδομαι
mereo
merui
merĭtum
merēre
αξίζω
mergo
mersi
mersum
mergĕre
καταδύω, καταβυθίζω
metior
mensus sum
mensum
metīri
μετρώ
meto
messui
messum
metĕre
θερίζω
metuo
metui
metūtum
metuĕre
φοβούμαι
mico
micui
micare
πηδώ
minuo
minui
minūtum
minuĕre
ελαττώνω
misceo
miscui
mixtum (mistum)
miscēre
ανακατεύω
mitto
misi
missum
mittĕre
στέλνω
molior
molitus sum
molītum
moliri
μηχανώμαι
molo
molui
molĭtum
molĕre
αλέθω
moneo
monui
monĭtum
monēre
συμβουλεύω
mordeo
momordi
morsum
mordēre
δαγκώνω
morior
mortuus sum
mortuum [moriturus]
mori
πεθαίνω
moueo
moui
motum
mouēre
κινώ
mulceo
mulsi
mulsum
mulcēre
χαϊδεύω / καταπραΰνω, θέλγω
mulgeo
mulsi
mulctum
mulgēre
αρμέγω
nanciscor
nactus & nanctus sum
nactum & nanctum
nancisci
επιτυγχάνω, κατορθώνω
nascor
natus sum
natum [nasciturus]
nasci
γεννιέμαι
necto
nexi (nexui)
nexum
nectĕre
συνδέω
nitor
nixus & nisus sum
nixus (nisus)
niti
στηρίζομαι
noceo
nocui
(nocĭtum)
nocēre
βλάπτω
nolo (ανώμαλο)
nolui
nolle
δεν θέλω
nosco-nosco
noui-noui
notum-nitum
noscĕre-noscĕre
γνωρίζω
nubo
nupsi
nuptum
nubĕre
παντρεύομαι
nuo
nui
nutum
nuĕre
κάνω νεύμα
obliuiscor
oblītus sum
oblītum
obliuisci
λησμονώ
occulo
occului
occultum
occulĕre
αποκρύπτω
offendo
offendi
offensum
offendĕre
προσκρούω
operio
operui
opertum
operīre
καλύπτω, σκεπάζω
oportet
oportuit
oportēre
πρέπει
opperior
opper(i)tus sum
opper(i)tum
opperīri
αναμένω
ostendo
ostendi
ostentum (ostensum)
ostendĕre
δείχνω
ordior
orsus sum
orsum
ordīri
αρχίζω
orior
ortus sum
ortum [oriturus]
orīri
ανατέλλω
paciscor
pactus sum
pactum
pacisci
συνάπτω συνθήκη
paenitet
paenituit
paenitēre
μετανιώνω
pando
pandi
pansum (passum)
pandĕre
ανοίγω, απλώνω
pango
pepigi (pegi & panxi)
pactum (panctum)
pangĕre
μπήγω
parco
peperci (parsi)
parsum (parcitum)
parcĕre
φείδομαι
pareo
parui
parĭtum
parēre
φαίνομαι, υπακούω
pario
peperi
partum [pariturus]
parĕre
γεννώ
pasco
paui
pastum
pascĕre
βόσκω ζώα / τρέφω
pascor
pastus sum
pastum
pasci
βόσκω, τρέφομαι
pateo
patui
patēre
είμαι ανοιχτός
patior
passus sum
passum
pati
ανέχομαι, πάσχω, υποφέρω
pecto
pexi
pexum
pectĕre
χτενίζω
pellicio
pellexi
pellectum
pellicĕre
δελεάζω
pello
pepuli
pulsum
pellĕre
ωθώ
pendeo
pependi
pensum
pendēre
κρεμιέμαι
pendo
pependi
pensum
pendĕre
κρεμώ, ζυγίζω
percello
percŭli
perculsum
percellĕre
καταβάλλω, κατανικώ
pergo
perrexi
perrectum
pergĕre
προχωρώ, συνεχίζω
peto
petiui
petītum
petĕre
ζητώ
pingo
pinxi
pictum
pingĕre
ζωγραφίζω
pinso
pinsi (pinsui)
pistum (pinsum)
pinsĕre
κόβω, κατατρίβω
placeo
placui
placĭtum
placēre
αρέσω
plango
planxi
planctum
plangĕre
πλήττω, χτυπώ
plaudo
plausi
plausum
plaudĕre
χειροκροτώ
plecto
plexi
plexum
plectĕre
πλέκω
polliceor
pollicĭtus sum
pollicĭtum
pollicēri
υπόσχομαι
pono
posui
posĭtum
ponĕre
αποθέτω, αφήνω
posco
poposci
poscĕre
ζητώ, ικετεύω
possum (ανώμαλο)
potui
posse
μπορώ
potior
potītus sum
potītum
potīri
γίνομαι κύριος
praebeo
praebui
praebĭtum
praebēre
παρέχω
prehendo
prehendi
prehensum
prehendĕre
καταλαμβάνω
premo-primo
pressi-pressi
pressum-pressum
premĕre-primĕre
πιέζω
promo
prompsi
promptum
promĕre
εξάγω, προσφέρω
pudet
puduit / pudĭtum est
pudēre
ντρέπομαι
pungo
pupugi (-punxi)
punctum
pungĕre
κεντώ, στίζω
quaero
quaesiui
quaesitum
quaerĕre
ζητώ, παρακαλώ
quatio
quassi
quassum
quatĕre
σείω, τινάζω
queror
questus sum
questum
queri
παραπονιέμαι
quiesco
quieui
quietum
qiuescĕre
ησυχάζω
rapio-ripio
rapui-ripui
raptum-reptum
rapĕre-ripĕre
αρπάζω
rego-rigo
rexi-rexi
rectum-rectum
regĕre-rigĕre
κατευθύνω / κυβερνώ
reor
ratus sum
ratum
rēri
σκέφτομαι, κρίνω
reperio
reppĕri & repĕri
repertum
reperire
βρίσκω
repo
repsi
reptum
repĕre
έρπω
respondeo
respondi
responsum
respondēre
απαντώ
reuertor (reuerto)
reuersus sum (reuerti)
reuersum
reuerti
επιστρέφω
rideo
risi
risum
ridēre
γελώ
rodo
rosi
rosum
rodĕre
ροκανίζω, τρώω
rudo
rudiui
rudītum
rudĕre
βγάζω δυνατή φωνή (για ζώα)
rumpo
rupi
ruptum
rumpĕre
σπάζω
ruo
rui
rutum [ruiturus]
ruĕre
γκρεμίζομαι, γίνομαι ερείπια
saepio
saepsi
saeptum
saepīre
περιφράσσω
salio-silio
salui (salii)
-silui
saltum
-sultum
salīre
-silīre
πηδώ
sancio
sanxi
sanctum
sancīre
καθιερώνω, θέτω, επικυρώνω
sapio
sapiui (sapii)
sapĕre
έχω γεύση / είμαι συνετός
sarcio
sarsi
sartum
sarcīre
επισκευάζω, επανορθώνω
scabo
scabi
scabĕre
ξύνω
scalpo
scalpsi
scalptum
scalpĕre
σκαλίζω
scando-scendo
scandi-scendi
scansum-scensum
scandĕre-scendĕre
ανεβαίνω
scindo
scidi
scissum
scindĕre
σχίζω
scio
sciui
scitum
scire
γνωρίζω καλά
scisco
sciui
scitum
sciscĕre
ρωτώ να μάθω / επικυρώνω
scribo
scripsi
scriptum
scribĕre
γράφω
sculpo
sculpsi
sculptum
sculpĕre
λαξεύω, σκαλίζω
seco
secui
sectum [secaturus]
secare
κόβω
sedeo-sideo
sēdi-sēdi
sessum-sessum
sedēre
-sidēre
κάθομαι
sequor
secūtus sum
secūtum
sequi
ακολουθώ
sentio
sensi
sensum
sentīre
αισθάνομαι
sepelio
sepeliui
sepultum
sepelīre
θάβω
sero
seui
satum
serĕre
σπέρνω
sero
serui
sertum
serĕre
πλέκω, συνάπτω, συνείρω
serpo
serpsi
serpĕre
έρπω
sido
sidi (sedi)
sessum
sidĕre
καθίζω
sino
siui
situm
sinĕre
αφήνω
sisto
stiti
statum
sistĕre
στήνω
soleo
solĭtus sum
solĭtum
solēre
συνηθίζω
soluo
solui
solutum
soluĕre
λύνω
sono
sonui
sonitum [sonaturus]
sonare
ηχώ
sorbeo
sorbui
sorbēre
ρουφάω
spargo-spergo
sparsi-spersi
sparsum-spersum
spargĕre-spergĕre
ραίνω
specio-spicio
spexi-spexi
spectum-spectum
specĕre-spicĕre
βλέπω
sperno
spreui
spretum
spernĕre
καταφρονώ
spondeo
spopondi
sponsum
spondēre
εγγυώμαι
spuo
spui
sputum
spuĕre
φτύνω
statuo
statui
statūtum
statuĕre
ιδρύω, στήνω
sterno
straui
stratum
sternĕre
στρώνω
sternuo
sternui
sternūtum
sternuĕre
φτερνίζομαι
sterto
stertui
stertĕre
ροχαλίζω
stinguo
stinxi
stinctum
stinguĕre
σβήνω
sto
steti
statum
stare
στέκομαι
strepo
strepui
strepĭtum
strepĕre
κροτώ, θορυβώ
strideo
stridi
stridēre
τρίζω
strido
stridi
stridĕre
τρίζω
stringo
strinxi
strictum
stringĕre
σφίγγω
struo
struxi
structum
struĕre
στοιβάζω, σωρεύω
suadeo
suasi
suasum
suadēre
συμβουλεύω
suesco
sueui
suetum
suescĕre
εθίζομαι
sugo
suxi
suctum
sugĕre
βυζαίνω
sum (ανώμαλο)
fui
esse
είμαι
sumo
sumpsi
sumptum
sumĕre
λαμβάνω
suo
sui
sutum
suĕre
ράβω
surgo
surrexi
surrectum
surgĕre
ορθώνω, εγείρω
taceo
tacui
tacĭtum
tacēre
σωπαίνω
taedet
taeduit / (per)taesum est
taedēre
σιχαίνομαι
tango-tingo
tetĭgi-tigi
tactum-tactum
tangĕre-tingĕre
ακουμπώ
tego
texi
tectum
tegĕre
στεγάζω
temno
tempsi
temptum
temnĕre
περιφρονώ
tendo-tendo
tetendi-tendi
tentum (tensum)-tentum
tendĕre-tendĕre
τείνω
teneo-tineo
tenui
-tinui

-tentum
tenēre-tinēre
κρατώ
tergeo
tersi
tersum
tergēre
σφουγγίζω, καθαρίζω
tergo
tersi
tersum
tergĕre
σφουγγίζω
tero
triui
tritum
terĕre
τρίβω
terreo
terrui
terrĭtum
terrēre
φοβίζω, τρομάζω
texo
texui
textum
texĕre
υφαίνω
timeo
timui
timēre
φοβάμαι
tollo
sustuli
sublatum
tollĕre
αίρω
tondeo
totondi (-tondi)
tonsum
tondēre
κουρεύω
tono
tonui
tonare
βροντώ
torqueo
torsi
tortum
torquēre
στρέφω
torreo
torrui
tostum
torrēre
ξεραίνω
traho
traxi
tractum
trahĕre
σύρω
tremo
tremui
tremĕre
τρέμω
tribuo
tribui
tribūtum
tribuĕre
απονέμω
trudo
trusi
trusum
trudĕre
ωθώ
tueor
tuĭtus sum
tuĭtum
tuēri
βλέπω, παρατηρώ
tundo
tutŭdi
tunsum (tusum)
tundĕre
κρούω, χτυπώ
turgeo
tursi
turgēre
πρήζομαι
unguo (ungo)
unxi
unctum
unguĕre (-gĕre)
αλείφω
urgeo
ursi
urgēre
ωθώ, σπρώχνω
uro
ussi
ustum
urĕre
καίω
uado
uasi
uasum
uadĕre
βαίνω, βαδίζω
ueho
uexi
uectum
uehĕre
μεταφέρω
uello
uelli (uulsi)
uulsum
uellĕre
μαδώ
uendo
uendĭdi
uendĭtum
uendĕre
πουλώ
uenio
ueni
uentum
uenīre
έρχομαι
uereor
uerĭtus sum
uerĭtum
uerēri
σέβομαι, φοβούμαι
uerro
uerri
uersum
uerrĕre
σαρώνω
uerto
uerti
uersum
uertĕre
στρέφω
ueto
uetui
uetare
απαγορεύω
uideo
uidi
uisum
uidēre
βλέπω
uincio
uinxi
uinctum
uincīre
δένω
uinco
uici
uictum
uincĕre
νικώ
uiso
uisi
uisum
uisĕre
βλέπω
uiuo
uixi
uictum
uiuĕre
ζω
uoluo
uolui
uolutum
uoluĕre
κυλώ, στρέφω, τυλίγω
uomo
uomui
uomĭtum
uomĕre
κάνω εμετό
uolo (ανώμαλο)
uolui
uelle
θέλω
uoueo
uoui
uotum
uouēre
τάζω, κάνω τάμα / εύχομαι

Δεν υπάρχουν σχόλια: