Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Ασκήσεις γραμματικής αρχαίων ελληνικών

1. Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί με τους κατάλληλους τύπους:


αόριστος β΄
 β΄ενικό προστακτικής
μετοχή θηλυκού γένους
αορίστου β΄
ἐπάγειςἔρχονταιαἱρῆτεγίγνοιοἐρωτῶμενπίνεινεὑρίσκηςτρεπόμενοςἔχωνταιπροσέχοιςἔχοιςκάμνεινἐπιλανθάνοιςὀφείλειςβλώσκωνλαμβάνονταιλαγχάνητεφεύγειὑποφέρειςὁρῷενλέγοιενμανθάνειντίκτοιςαἰσθάνωνται

2. ἀποβάλλω: να αντικαταστήσετε τον τύπο εγκλιτικά στο γ΄ πληθυντικό πρόσωπο.

3. ἔχω, προσέχω: να κλίνετε τις εγκλίσεις του αόριστου β΄.

4. λέγω, συλλέγω: να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο των εγκλίσεων αορίστου και τους ονοματικούς τύπους


                   αόριστος
            ονοματικοί τύποι
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική

5. Να μεταφέρετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους στις υπόλοιπες εγκλίσεις του παθητικού αορ. α΄και να γράψετε τις αντίστοιχες μετοχές/ απαρέμφατα:


οριστική
υποτακτική
ευκτική
προστακτική
απαρ/μετοχή
σύ

ἱδρυθῇςοὗτος


παιδευθείη


οὗτοιπορευθέντων

οὗτοι

κυριευθῶσιἐγὼ
ἐθεραπεύθην
ὑμεῖς

τοξευθῆτεοὗτοςπιστευθήτω

οὗτοι

σύ


κωλυθείης


ἡμεῖς

μηνυθῶμεν

6.  Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί με τους κατάλληλους τύπους:

Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
απαρ./μετοχή
διέβησαν


ἁλοίημεν

ἀποδράτω

συνέγνωτε

ἐπιβιῶἀπερρύηἐκδύτωκαταφθαίη


ἐνέφυς

7.  Να κλίνετε τους τύπους:

Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
απαρ./μετοχή
ἔγνων

ἑάλων


ἔβην


8. Να αντικαταστήσετε χρονικά τους τύπους:

ρήματα
ενεστ.
παρατατ.
μέλλοντας
αόριστος
παρακείμενος
διαδράς

συμβαίνοι

διαγνοῦσιν

ῥεῖ

ἐγνώκατε

φθάνουσι

ζῇ

φθῆναι

ἁλίσκοιντο

δεδύκασιν


9. Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί:

Ενεστώτας
Παρατατικός
Αόριστος
μφανίζεις


λπίζει


μνημονεύουσιν


νομάζω


βλάπτει


παγορεύετε


παλλάσσουσιν


περικόπτω


ράπτομεν


εὐδαιμονίζω


σχύουσιν10. Να σχηματίσετε τον παρακείμενο και τον υπερσυντέλικο των παρακάτω ρημάτων:

Ενεστώτας
Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος
νομίζει


θεραπεύω


χορεύουσι


ἐκδιώκει


φυλάσσομεν


στρατεύετε


ἱδρύετε


κομίζεις


βλάπτομεν


παιδεύετε


διαρπάζουσιν


ἁλιεύομεν


θύεις


τρίβετε


διώκουσιν11. Να γράψετε τα απαρέμφατα των παρακάτω ρημάτων:

ΡΗΜΑ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜ.
γορεύω
θροίζω
λιεύω
φύω
δύω
διώκω
θύω
δρύω
κελεύω
κινδυνεύω
κόπτω
κωλύω
πείθω
πιστεύω


12. Να κλίνετε τα ακόλουθα ουσιαστικά:

Ενικός αριθμός
ον
ὁ θώς
ἡ Ἐρινὺς
ὁ ἱππεὺς
ἡ ὕβρις
γεν
δοτ
αιτ
κλητ

Πληθυντικός αριθμός
ον
γεν
δοτ
αιτ
κλητ

Ενικός αριθμός
ον
ἡ πειθώγεν

τοῦ πελέκεως


δοτ


τῇ πράξει
τῷ πήχει
αιτ
κλητ

Πληθυντικός αριθμός
ον
γεν
δοτ
αιτ
κλητ

Ενικός αριθμός
ον
ἡ χάρις
ὁ γύψ
τό φῶς
τό οὖς
γεν
δοτ
αιτ
κλητ

Πληθυντικός αριθμός
ον
γεν
δοτ
αιτ
κλητ

13. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τους κατάλληλους τύπους:

ουσιαστικά
αιτ. εν
κλ.εν.
δοτ. πληθ
αιτ.πληθ.
ἡ νεότης
ἡ ἐσθής
ὁ γίγας
ὁ Ξενοφῶν
ὁ ἱμὰς
ἡ ἔρις
ἡ τυραννίς
ὁ Πάρνης
ὁ ποὺς
ὁ ἀδάμας
ἡ πατρίς
ἡ νησίς
τό χρῖσμα
ἡ θρίξ
ἡ ὄρνις
ὁ παῖς

14.  Να μεταφέρετε τα παρακάτω ουσιαστικά στον άλλο αριθμό:

Ἑλληνίδας

σάλπιγγι

αἶγα

κόρυθας

λαίλαπας

διώρυξιν

ἅνακτας

φωτός

λέουσιν

κτήματα

φλεβί

νησίς

ἀλώπεκι

ψηφίς

ἄσματα

ὄνυξι

γλαῦκες

φροντίδας

πατρίδι

ὦ δράκοντες

15. Να συμπληρώσετε τους ακόλουθους πίνακες:

Ενικός αριθμός
ον
ὁ ἀνὴρ
τό ἔαρ
ὁ ηγεμών
ὁ δαίμων
ὁ πέλεκυς
ὁ ἀὴρ
γεν


δοτ


αιτ


κλητ


Πληθυντικός αριθμός
ον


γεν


δοτ


αιτ


κλητ
ουσιαστικά
γενική ενικού
δοτική ενικού
ονομ. πληθ.
δοτική πληθ.
ἡ αἰδὼς
τό σκεῦος
το κλέος
το γῆρας
το τέρας
το κρέας
το ἄνθος
το ἦθος
το γέρας
τό χρέος
  
16. Να γράψετε τις υπόλοιπες πτώσεις στον αριθμό που βρίσκονται οι τύποι:

τοῖς ἤθεσι
τά ῥίγη
τὸ κλέος
τόν Σοφοκλῆ
τό ἕλος
τῶν χρεῶν
τοῖς κέρδεσι
τῶν κρεῶν
τῷ δάσει
τήν αἰδῶ
τό ἔδαφος
τῶν δασῶν
          
  17.  Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί με τους κατάλληλους τύπους:

ὁ χρώς
τῷ

τόν

ὁ Ποσειδῶν
τόν


ὁ μάρτυς
ὦ (εν)

τοῖς

ὁ σταθμός
τῷ

οἱ

ὁ ἀμνὸς
τοῦ

οἱ

το δάκρυον
τοῦ

τά

ὁ Θαλῆς
τοῦ

τόν

τό ὄφελος
τοῦ

τῶν

τό πῦρ
τῷ

τῶν

τό κρέας
τῷ

τά


18. Να γράψετε τα παρακάτω επίθετα στις πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού αριθμού  στο γένος που δηλώνει το άρθρο στην παρένθεση.
*      τριταῖος (ὁ)
*      κυανοῦς (ὁ)
*      δύσνους (ὁ)
*      διπέλεκυς (ὁ)
*      νεμόεις (ὁ)
*      πιτήδειος (ὁ)
*      γις (ὁ)
*      πρᾶος (ἡ)
*      βέβαιος (ἡ)
*      δόκιμος (ἡ)
*      πλοῦς (τό)
*      τρίπηχυς (τό)
*      δακρυόεις (ἡ)
*      φέρελπις (ὁ)
*      εὐκλες (το)
*      χαρις (ὁ)
*      βοηθὸς (ἡ)
*      εὔχρους (τὸ)
*      δασὺς (ἡ)
*      σύμπας (ὁ)
*      κών (το )
*      τάλας (ἡ)
*      εὐτυχς (ὁ)
*      πολύς (ὁ)

19. Να αναγνωρίσετε το είδος κάθε αντωνυμίας, να γράψετε την ίδια πτώση του άλλου αριθμού και να αποδώσετε τη σημασία τους στα νέα ελληνικά.

αντωνυμίες
είδος
άλλος αριθμός
μετάφραση
ποτέρουοὑτοσίἄτταἅττατίνιἡλίκωνὑμων αὐτῶνταυτίταυτίὅτου
20. Να συμπληρώσετε τους πίνακες που ακολουθούν με τους κατάλληλους τύπους:

αρσ.
θηλ.
ουδ.


τινάς

ἀλλήλας

τουτῳί


τηλικόσδε


του
οἷστισι


    

Ενικός αριθμός
ον
οὑτοσί
τίς
ἥπερ
ὁτιοῦν
γεν
δοτ
αιτ
κλητ

Πληθυντικός αριθμός
ον
γεν
δοτ
αιτ
κλητΔεν υπάρχουν σχόλια: