Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Αδίδακτο Κείμενο Γ' Λυκείου: Προτεινόμενα θέματα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Οὕτως ὠμὴ ἡ στάσις προὐχώρησε, καὶ ἔδοξε μᾶλλον, διότι ἐν τοῖς πρώτη ἐγένετο, ἐπεὶ ὕστερόν γε καὶ πᾶν ὡς εἰπεῖν τὸ Ἑλληνικὸν ἐκινήθη, διαφορῶν οὐσῶν ἑκασταχοῦ τοῖς τε τῶν δήμων προστάταις τοὺς Ἀθηναίους ἐπάγεσθαι καὶ τοῖς ὀλίγοις τοὺς Λακεδαιμονίους. καὶ ἐν μὲν εἰρήνῃ οὐκ ἂν ἐχόντων πρόφασιν οὐδ’ ἑτοίμων παρακαλεῖν αὐτούς, πολεμουμένων δὲ καὶ ξυμμαχίας ἅμα ἑκατέροις τῇ τῶν ἐναντίων κακώσει καὶ σφίσιν αὐτοῖς ἐκ τοῦ αὐτοῦ προσποιήσει ῥᾳδίως αἱ ἐπαγωγαὶ τοῖς νεωτερίζειν τι βουλομένοις ἐπορίζοντο. καὶ ἐπέπεσε πολλὰ καὶ χαλεπὰ κατὰ στάσιν ταῖς πόλεσι, γιγνόμενα μὲν καὶ αἰεὶ ἐσόμενα, ἕως ἂν ἡ αὐτὴ φύσις ἀνθρώπων ᾖ, μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι διηλλαγμένα, ὡς ἂν ἕκασται αἱ μεταβολαὶ τῶν ξυντυχιῶν ἐφιστῶνται. ἐν μὲν γὰρ εἰρήνῃ καὶ ἀγαθοῖς πράγμασιν αἵ τε πόλεις καὶ οἱ ἰδιῶται ἀμείνους τὰς γνώμας ἔχουσι διὰ τὸ μὴ ἐς ἀκουσίους ἀνάγκας πίπτειν· ὁ δὲ πόλεμος ὑφελὼν τὴν εὐπορίαν τοῦ καθ’ ἡμέραν βίαιος διδάσκαλος καὶ πρὸς τὰ παρόντα τὰς ὀργὰς τῶν πολλῶν ὁμοιοῖ.
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 3. 83. 1-2
Λεξιλόγιο
­­τὸ Ἑλληνικὸν ἐκινήθη: ο ελληνικός κόσμος συνταράχθηκε
παρακαλεῖν αὐτούς: να ζητούν τη βοήθειά τους
νεωτερίζω: ανατρέπω το πολίτευμα
εὐπορία: ευμάρεια
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  1. Να μεταφράσετε το κείμενο στα νέα ελληνικά.
ΜΟΝΑΔΕΣ 20
  1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
·         ἡ στάσις: την κλητική πτώση του ενικού αριθμού
·         σφίσιν αὐτοῖς: τον αντίστοιχο τύπο στον ενικό αριθμό
·         ῥᾳδίως: τους άλλους βαθμούς
·         ἀκουσίους: την αιτιατική πτώση του ενικού αριθμού στα τρία γένη
·         τῶν πολλῶν: τα παραθετικά του αντίστοιχου επιρρήματος
·         ἐκινήθη: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή
·         ἐπάγεσθαι: τον αντίστοιχο τύπο στον παρακείμενο
·        ἐφιστῶνται: το β΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής αορίστου β΄ στην ίδια φωνή
·         ὑφελών: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου
·         ὁμοιοῖ: το απαρέμφατο του ενεστώτα στη μέση φωνή.
ΜΟΝΑΔΕΣ 10
  1. α. ὠμή, διαφορῶν, ἑτοίμων, νεωτερίζειν, τὰς γνώμας: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παραπάνω τύπους του κειμένου.
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
β. ἐπεὶ ὕστερόν γε καὶ πᾶν ὡς εἰπεῖν τὸ Ἑλληνικὸν ἐκινήθη: να συμπτύξετε τη δευτερεύουσα πρόταση στην αντίστοιχη μετοχή.
ΜΟΝΑΔΕΣ 3
γ. ὑφελών: Να αναλύσετε τη μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση.

ΜΟΝΑΔΕΣ 2

Σόνια Σιούτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: