Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Γερουνδιακή έλξη: Παραδείγματα βάσει των κειμένων της Γ' Λυκείου

ΚΕΙΜΕΝΟ 31
1.      Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, iniussu consulis in certamen ruit; ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  η Γ.Ε (γερούνδιο  ρήματος αμετάβατου)ΚΕΙΜΕΝΟ 32
2.      Quam multas imagines fortissimorum virorum - non solum ad intuendum, verum etiam ad imitandum - scriptores et Graeci et Latini nobis reliquerunt!
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  η Γ.Ε (τα αντικείμενα των γερουνδίων δεν δηλώνονται, αν και είναι ρημάτων μεταβατικών με αντικείμενο σε αιτιατική : intueor+αιτ., imitor+ αιτ.).
Αν προσθέσουμε το εννοούμενο αντικείμενο των γερουνδίων imagines, έχουμε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Γ.Ε. (γιατί έχουμε εμπρόθετα γερούνδια) :
Quam multas imagines fortissimorum virorum - non solum ad intuendas (imagines), verum etiam ad imitandas (imagines) - scriptores et Graeci et Latini nobis reliquerunt!

3.      Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper mihi proponebam.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ Γ.Ε. (γερούνδιο σε γενική) :
Quas ego, cupidus bene gerendae et administrandae rei publicae, semper mihi proponebam.

4.      Colendo et cogitando homines excellentes animum et mentem meam conformabam.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ Γ.Ε.(γερούνδιο σε αφαιρετική) :
Colendis et cogitandis hominibus excellentibus animum et mentem meam conformabam.

5.      Sic enim - laudem et honestatem solum expetendo, omnes cruciatus corporis et omnia pericula mortis parvi esse ducendo - me pro salute vestra in tot ac tantas dimicationes obicere potui.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ Γ.Ε.για το expetendo (γερούνδιο σε αφαιρετική), ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ για το ducendo (το αντικείμενό του είναι το ειδικό απαρέμφατο “esse”) :
Sic enim - laude et honestate solum expetenda (expetendis), omnes cruciatus corporis et omnia pericula mortis parvi esse ducendo - me pro salute vestra in tot ac tantas dimicationes obicere potui.

ΚΕΙΜΕΝΟ 38
6.      Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram, ut sibi paulisper loco cederet.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  η Γ.Ε. (γερούνδιο  ρήματος αμετάβατου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: