Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Αδίδακτο κείμενο: Κριτήριο αξιολόγησης

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
κ δ τοτου Λακεδαιμνιοι κοοντες τν φευγντων τι ο ν τ πλει πντα μν τ βοσκματα χοιεν κα σζοιντο ν τ Πειραιεῖ, πολλο δ τρφοιντο ατθεν, στρατεουσι πλιν ες τν Κρινθον, γησιλου κα ττε γουμνου. Κα πρτον μν λθεν ες σθμν· κα γρ ν μν ν σθμια γγνεται, κα ο ργεοι ατο τγχανον ττε ποιοντες τν θυσαν τ Ποσειδνι, ς ργους τς Κορνθου ντος. ς δ’ σθοντο προσιντα τν γησλαον, καταλιπντες κα τ τεθυμνα κα τ ριστοποιομενα  σν πολλ φβ πεχρουν ες τ στυ κατ τν π Κεγχρεας δν κηρχθησαν.
Ξενοφῶντος Ἑλληνικὰ, 4.5.1-2

Λεξιλόγιο
ατθεν: από αυτό το μέρος
προσιντα< πρόσειμι= πλησιάζω
τ τεθυμνα(οι θυσίες) <θύω=θυσιάζω
τὰ ριστοποιομενα (το πρόγευμα) <ἀριστοποιέομαι,-οῦμαι= προγευματίζω


Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.     Να μεταφράσετε το κείμενο στα νέα ελληνικά.
ΜΟΝΑΔΕΣ 30
2.     α. «τι ο ν τ πλει πντα μν τ βοσκματα χοιεν», «ς δ’ σθοντο προσιντα τν γησλαον»: να αναγνωρίσετε πλήρως τις δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτική λειτουργία).
ΜΟΝΑΔΕΣ 10
β. τ βοσκματα, μν, σθμια, τν θυσαν, πολλ: να αναγνωρίσετε τους τύπους συντακτικά.
ΜΟΝΑΔΕΣ 10
3.     α. Λακεδαιμνιοι, Κρινθον, τν θυσαν, φβῳ, ὁδν: να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις στον αριθμό που βρίσκονται.
ΜΟΝΑΔΕΣ 15
β. : να κλίνετε τον τύπο στο θηλυκό γένος στον πληθυντικό αριθμό.
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
4.     α. χοιεν: να κλίνετε την προστακτική του ίδιου χρόνου.
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
β. ν: να γράψετε τους ονοματικούς τύπους του μέλλοντα.
ΜΟΝΑΔΕΣ 4
γ. στρατεουσι: να κλίνετε την ευκτική ενεστώτα και την προστακτική του αορίστου στην ίδια φωνή.
ΜΟΝΑΔΕΣ 11
5.     α. προσποίηση, επίτευγμα, αναίσθητος, αναχώρηση, εκτροφή: να εντοπίσετε στο κείμενο τους τύπους που συγγενεύουν ετυμολογικά με τις λέξεις που σας δόθηκαν.
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
β. κοοντες, σζοιντο, γουμνου, φβῳ, ἐκηρχθησαν: για κάθε τύπο που σας δόθηκε να γράψετε μία ομόρριζη λέξη στα νέα ελληνικά.

ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: