Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Αναφορικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Οι αναφορικές προτάσεις εισάγονται με αναφορικές αντωνυμίες ( ς , οος , σος , πόσος , λίκος , στις , πότερος , ποος , πηλίκος , πόσος κτλ. ) ή με αναφορικά επιρρήματα ( που , θεν , πόθεν , ς , πως , ποι  κτλ. ) και προσδιορίζουν κάποιον όρο μίας άλλης πρότασης .

Οι αναφορικές προτάσεις διακρίνονται σε ονοματικές και επιρρηματικές . Οι ονοματικές εισάγονται με αναφορικές αντωνυμίες . Μία ονοματική αναφορική πρόταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί :
1.        ως υποκείμενο (π.χ. στις αυτν φιλε μετ΄ μο μαχέσθω .)
2.      ως κατηγορούμενο (π.χ. Οτός στιν ς πέκτεινεν τος στρατηγος .)
3.       ως αντικείμενο ( π.χ. ποκτείνουσιν ν οονται δικεν  . )
4.      ως παράθεση ( π.χ. ν δ τς πολλοφάνης , ς ξένος γένετο   . )
5.      ως επεξήγηση ( π.χ. Ομαι μς παθεν τοιατα , τος χθρος ο θεο ποιήσειαν . )
6.      ως επιθετικός ή κατηγορηματικός προσδιορισμός ( π.χ. Τοτό στι τ πλοον , ες Δλον θηναοι πέμπουσιν . )

Οι επιρρηματικές εισάγονται κυρίως με αναφορικά επιρρήματα και χρησιμοποιούνται ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί . ( π.χ. Ο Τραπεζούντιοι , πόθεν τ πιτήδεια ῥᾴδιον ν λαβεν , οκ γον. )

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Υπάρχει περίπτωση ορισμένες ονοματικές αναφορικές προτάσεις να περιέχουν και επιρρηματική έννοια . Έτσι , μπορεί να δηλώνουν :
·        αιτία ( αναφορικές αιτιολογικές ). π.χ. Θαυμαστν ποιες , ς μν ποτε δίδως.
·        σκοπό ( αναφορικές τελικές ) . π.χ. δοξε τ δήμ τριάκοντα νδρας λέσθαι , ο τος πατρίους νόμους συγγράψουσι.
·        αποτέλεσμα ( αναφορικές αποτελεσματικές ).π.χ. Οκ ν τοσατα χρήματα , μς ποτρέψει τ δίκαια ποιεν.
·        υπόθεση ( αναφορικές υποθετικές ). Οι προτάσεις αυτές ισοδυναμούν με υπόθεση σε έναν υποθετικό λόγο και εκφέρονται όπως και οι υποθετικές προτάσεις , ανάλογα με το είδος του υποθετικού λόγου.
Ø  Οι αναφορικές προτάσεις που δηλώνουν παρομοίωση ή σύγκριση λέγονται παραβολικές και εισάγονται με τα αναφορικά ς , σπερ , πως , σον , σ  κ.ά.

Ø  Η αναφορική αντωνυμία ς στην αρχή περιόδου πολλές φορές δεν εισάγει δευτερεύουσα αναφορική πρόταση αλλά κύρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: