Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Προτεινόμενο κριτήριο αξιολόγησης στο αδίδακτο κείμενο των αρχαίων ελληνικών


Περί γε μὴν τῆς εἰς χρήματα δικαιοσύνης ποῖα ἄν τις μείζω τεκμήρια ἔχοι τῶνδε; ὑπὸ γὰρ Ἀγησιλάου στέρεσθαι μὲν οὐδεὶς οὐδὲν πώποτε ἐνεκάλεσεν, εὖ δὲ πεπονθέναι πολλοὶ πολλὰ ὡμολόγουν. ὅτῳ δὲ ἡδὺ τὰ αὑτοῦ διδόναι ἐπ’ ὠφελείᾳ ἀνθρώπων, πῶς ἂν οὗτος ἐθέλοι τὰ ἀλλότρια ἀποστερεῖν ἐφ’ ᾧ κακόδοξος εἶναι; εἰ γὰρ χρημάτων ἐπιθυμοίη, πολὺ ἀπραγμονέστερον τὰ αὑτοῦ φυλάττειν ἢ τὰ μὴ προσήκοντα λαμβάνειν.  ὃς δὲ δὴ καὶ χάριτας ἀποστερεῖν μὴ ἐθέλοι, ὧν οὐκ εἰσὶ δίκαι πρὸς τὸν μὴ ἀποδιδόντα, πῶς ἅ γε καὶ νόμος κωλύει ἐθέλοι ἂν ἀποστερεῖν; Ἀγησίλαος δὲ οὐ μόνον τὸ μὴ ἀποδιδόναι χάριτας ἄδικον ἔκρινεν, ἀλλὰ καὶ τὸ μὴ πολὺ μείζους τὸν μείζω δυνάμενον. τά γε μὴν τῆς πόλεως κλέπτειν πῇ ἄν τις αὐτὸν εἰκότως αἰτιάσαιτο, ὃς καὶ τὰς αὐτῷ χάριτας ὀφειλομένας τῇ πατρίδι καρποῦσθαι παρεδίδου; τὸ δ’, ὁπότε βούλοιτο εὖ ποιεῖν ἢ πόλιν ἢ φίλους χρήμασι, δύνασθαι παρ’ ἑτέρων λαμβάνοντα ὠφελεῖν, οὐ καὶ τοῦτο μέγα τεκμήριον ἐγκρατείας χρημάτων;
Ξενοφῶντος Ἀγησίλαος 4. 1-3
Λεξιλόγιο
ἐγκαλέω, -ῶ: κατηγορώ
εὖ πάσχω: ωφελούμαι, ευεργετούμαι
ἡδύς: ο ευχάριστος
κακόδοξος: αξιοκατάκριτος
κωλύω: εμποδίζω
αἰτιάομαι, -ῶμαι: κατηγορώ
καρπόομαι, -οῦμαι: επωφελούμαι
εὖ ποιῶ: ευεργετώ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.      Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο στα νέα ελληνικά.
ΜΟΝΑΔΕΣ 20
2.      α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
·         χρήματα: την ίδια πτώση στον ενικό αριθμό
·         οὐδείς: τη γενική πτώση του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος
·         αὑτοῦ: τον αντίστοιχο τύπο στον πληθυντικό αριθμό
·         πόλεως: την κλητική πτώση του ενικού αριθμού και τη δοτική πτώση του πληθυντικού αριθμού
·         χάριτας: την αιτιατική πτώση του ενικού αριθμού.
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
β. ἔχοι, βούλοιτο: να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στις υπόλοιπες εγκλίσεις (στον ίδιο χρόνο και φωνή).
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
3.      α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τους παρακάτω τύπους του κειμένου: τῶνδε, διδόναι, ἀποστερεῖν (το 1ο του κειμένου), εἰκότως, τεκμήριον.
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
β. (εὖ) πεπονθέναι, ἀποστερεῖν (το 2ο του κειμένου), κλέπτειν, (εὖ) ποιεῖν, ὠφελεῖν: να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τα παραπάνω απαρέμφατα, επισημαίνοντας το υποκείμενό τους (ταυτοπροσωπία/ετεροπροσωπία).

ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: