Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ: Υποκείμενο ρήματος, απαρεμφάτου, μετοχής - Κατηγορούμενο


(από το study4exams)

Α. Να βρεθούν τα υποκείμενα των ρημάτων στις ακόλουθες προτάσεις και να δηλωθεί η μορφή τους.

1.1 Θεοὺς ἀναγκάσαι οὐδὲ γ' εἷς δύναιτο ἄν.
1.2 Ταῦτα ξύμπαντα ἐγένετο ἐν ἕτεσι πεντήκοντα.
1.3 Οἵτινες τὰ πάθη μὴ κολάζουσι, κολάζονται.
1.4 Οὕτω καὶ τὸ περὶ τῶν ἐλπίδων ἔχει.
1.5 Οἱ δὲ ἀμφὶ Κῦρον εὐθὺς ἐδίωκον τοὺς ᾿Αργείους.
1.6 Τὸ ὑγιαίνειν ἄριστόν ἐστιν.
1.7 ᾿Επιόντων τῶν Περσῶν, Λακεδαιμόνιοι ἐβούλοντο τειχίσαι τὸν ᾿Ισθμόν.
1.8 ῾Ο ἄρχων οἶδε ὅτι οὐ λανθάνει ὅ,τι ἄν ποιῇ.
1.9 Οἱ φεύγοντες ἐπορεύοντο εἰς Λακεδαίμονα.
1.10 ῎Ηδη ἦν ἀμφὶ πλήθουσαν ἀγοράν.


Β. Αφού βρείτε τα υποκείμενα των ρημάτων να ενώσετε τους αριθμούς της στήλης Α με το αντίστοιχο γράμμα της στήλης Β. ΄Ενα στοιχείο περισσεύει. 

Α
Β
2.1. Τὸ μὲν γὰρ πλῆθος πολὺ καὶ κραυγῇ πολλῇ ἐπίασιν·
α. Αττική σύνταξη
2.2. Τὰ ἰερὰ οὐκ ἐγίγνετο.
β. Δευτ. πρόταση
2.3.Τέρας ἐστιν, ὅστις διὰ βίου ηὐτύχησεν.
γ. Πρόληψη
2.4. Δέδοικά σε μὴ πληγῶν δέῃ.
δ. Εμπρόθετος προσδιορισμός
2.5. Ὥστ᾿ἤδη μάτην εἶναι τὸ μεμνῆσθαι περὶ τούτων.
ε. Σχήμα κατά το νοούμενο
2.6. ᾿Εσεσιδήρωτο ἐπὶ μέγα καὶ τοῦ ἄλλου ξύλου.Γ. Να εντοπίσετε τα υποκείμενα των ρηματικών τύπων.

3.1. Σαφῶς γὰρ ἂν διδάσκοιμι ὑμᾶς μή ἡγεῖσθαι θεοὺς εἶναι.
3.2. ᾿Αναξαγόρας φησὶ τὸν ἥλιον λίθον εἶναι.
3.3. Φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ.
3.4. Παρήγγειλεν ὁ Κλέαρχος εἰς τάξιν τὰ ὅπλα τίθεσθαι τοὺς ῞Ελληνας.
3.5. ῾Ομολογεῖς περὶ ἐμὲ ἄδικος γεγενῆσθαι.
3.6. Κίνδυνός ἐστι πολλοὺς ἀπόλλυσθαι.
3.7. Φημὶ ἡμᾶς ἔσεσθαι συμμάχους Θηβαίων.
3.8. Συμφέρει αὐτοῖς φίλους εἶναι μᾶλλον ἤ πολεμίους.
3.9. Πεφύκασι πάντες καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ ἁμαρτάνειν.
3.10. ῎Εξεστι Πέρσαις πέμπειν τοὺς παῖδας εἰς τὰ διδασκαλεῖα.

Δ. Να βρεθεί το υποκείμενο των μετοχών.

4.1. ῾Ρηθέντων τούτων ἐν τῷ δήμῳ ψήφισμα ἔγραψεν ὁ Φιλοκράτης.
4.2. Τῶν εὐτυχούντων πάντες εἰσὶ συγγενεῖς.
4.3. ῎Επεμψαν εἰς τὰς πόλεις πρέσβεις ἀγγέλλοντας τὴν τοῦ πλημμυρίου ἄλωσιν.
4.4. Κῆρυξ εὗρε τοὺς ἄνδρας διεφθαρμένους.
4.5. ῎Αμα ταῦτα εἰπών, ἀνέστη.

Ε. Να βρεθούν τα υποκείμενα των ρημάτων / απαρεμφάτων / μετοχών.

5.1. Ὃ πάντες ἐθρύλουν τέως γέγονεν αὐτόματον.
5.2. ῾Ο ἔμφρων νομοθέτης ἄν μᾶλλον παρακελεύοιτο τοῖς πρεσβυτέροις αἰσχύνεσθαι τοὺς νέους.
5.3. Παρακαλέσαντες ἀλλήλους ἀποδῶμεν τὰ τροφεῖα τῇ πατρίδι.
5.4. ῾Ηδύ ἐστι τὸ ἔχειν χρήματα.
5.5. Καθ' ἑκάστους ἐκαλοῦντο Ἕλληνες.
5.6. Τὸν εὖ ποιοῦνθ' ἕκαστος ἡδέως ὁρᾶ.
5.7. Τοῖς ἰδιώταις ἔξεστι τὰς δαπάνας συντέμνειν.
5.8. ῾Ο δὲ ὡμολόγησε ταῦτα ποιήσειν.
5.9. Περικλῆς παρελθὼν ἔλεξε τοιάδε.
5.10. Διὸ δὴ καὶ κατηγοροῦσίν τινες ἡμῶν ὡς οὐκ ὀρθῶς βουλευομένων.
5.11. ᾿Εδέοντο Κῦρον προστάτην γενέσθαι.
5.12. Κῦρος ὑπέσχετο ἀνδρὶ ἑκάστῳ δώσειν πέντε ἀργυρίου μνᾶς.
5.13. ᾿Αλλ' ἔχετε μὲν με οὔτε φεύγοντα λαβόντες οὔτε ἀποδιδράσκοντα.
5.14. ῾Ομοῦ μὲν ὄντες πολλοὶ δοκεῖτε ἄν μοι καὶ ἔντιμοι εἶναι καὶ ἔχειν τὰ ἐπιτήδεια.
5.15. Οἱ ἡμέτεροι πρόγονοι ἀσκοῦντες ἔργα ἀρετῆς διετέλεσαν.
5.16. ῾Η πόλις αὐτοῖς οὐκ ἐπιτρέψει παραβαίνουσι τοῖς νόμοις.


ΣΤ. Να εντοπίσετε τα κατηγορούμενα στις παρακάτω προτάσεις και να αναγνωρίσετε το είδος τους:

1.1. Τὰ μὲν κατηγορημένα οὕτως ἐστὶ πολλὰ καὶ δεινὰ (= Οι κατηγορίες είναι τόσο πολλές και φοβερές).
1.2. Ἐπίδαμνός ἐστι πόλις.
1.3. Εἰ τοιαύτη ἐστὶν (ἡ γυνὴ) οἵαν σὺ λέγεις.
1.4. Πάντων δεινότατόν ἐστι διαβολή.
1.5. Ὑπαίθριοι δ' ἔξω ἐστρατοπεδεύετε.
1.6. Πρῶτος ἔλεξεν αὐτῶν Καλλίας ὁ δᾳδοῦχος.
1.7. ᾜρετο δὲ τὸ ὕψος τοῦ τείχους μέγα.
1.8. Ἐγώ σε, ὦ Φαλῖνε, ἄσμενος ἑόρακα.


Ζ. Να εντοπίσετε τη γενική κατηγορηματική στις παρακάτω προτάσεις και να αναγνωρίσετε το είδος της:

2.1. Νομίζει τὰς πόλεις εἶναι ἑαυτοῦ.
2.2. Τὰ ἱερά ἦν τριῶν ταλάντων.
2.3. Σιγή ἐστι σώφρονος τρόπου.
2.4. Αἰτία μὲν γὰρ φίλων ἀνδρῶν ἐστὶν ἁμαρτανόντων, κατηγορία δὲ ἐχθρῶν ἀδικησάντων.
2.5. Ὅστις δ' ἐτῶν μέν ἐστιν πλειόνων ἢ πεντήκοντα.
2.6. Ἀλλὰ χιλίων ἡ δίκη μόνον ἦν δραχμῶν.
2.7. Ἡ κρηπίς ἐστι λίθων μεγάλων.
2.8. Ἦν δὲ τῶν αἱρεθέντων Καλλίας Ἱππονίκου, Αὐτοκλῆς Στρομβιχίδου.

Η. Να βρείτε τα αντικείμενα και τα κατηγορούμενά τους στις παρακάτω προτάσεις και να τις μεταφράσετε:

α. Ἔκριναν αὐτὸν φιλομαθέστατον.

β. Ὁ δῆμος εἵλετο Μιλτιάδην στρατηγόν.

γ. Ἀρταξέρξης Τισσαφέρνην σατράπην ἐποίησε.

δ. Πάντων δεσπότην αὑτὸν ἐποίησε.

ε. Τὴν τοιαύτην δύναμιν ἀνδρείαν καλῶ.


Θ. Να χαρακτηρίσετε το είδος του κατηγορουμένου στα επόμενα παραδείγματα.

α. Σοφοῖς ὁμιλῶν καὐτὸς ἐκβήσει σοφός.

β. Οἱ Λακεδαιμόνιοι τὸν Ἀγησίλαον εἵλοντο βασιλέα.

γ. Τὰς ναῦς ἑκούσας παρέλαβε.

δ. Καὶ ὁ μὲν Περικλῆς, ὃς τότε διετέλει εἷς τῶν ἀρχόντων, ἦν πεντήκοντα ἐτῶν.

ε. Ἐθελοντὴς ὑπομένει τοὺς πόνους.

Ι. Να χαρακτηρίσετε τα επιρρηματικά και προληπτικά κατηγορούμενα στις παρακάτω περιόδους.

α. Κατέβαινον εἰς τὰς κώμας σκοταῖοι.

β. Οἱ Ἀρκάδες πρῶτοι πλέουσι.

γ. Ἔχων δὲ τούτους Κῦρος ἀφίκετο αἰφνίδιος.

δ. Χρὴ παῖδας ἐκδιδάσκεσθαι σοφούς.

ε. Ηὔξατο διὰ ταῦτα τὸ ὄνομα αὐτοῦ μέγα.


ΙΑ. Να εντοπίσετε τα συνδετικά ρήματα (απαρ. και μτχ.) και να βρείτε τα κατηγορούμενα.

α. Ἀγαθοὶ ὄντες ἡττήθησαν.

β. Ἡ πόλις φρούριον κατέστη.

γ. Θηραμένης ᾑρέθη πρεσβευτής εἰς Λακεδαίμονα.

δ. Ἡ δικαιοσύνη ἐστὶ τῶν μεγίστων ἀγαθῶν.

ε. Οἱ στέφανοι ἦσαν χρυσοῦ.

στ. Ὑμᾶς βασιλεὺς τὰ ὅπλα ἀπαιτεῖ· αὑτοῦ γὰρ εἶναί φησιν.ΙΒ. Να επισημάνετε τα αντικείμενα και τα κατηγορούμενα των αντικειμένων στις επόμενες προτάσεις:
·        Ἐπύθοντο οἱ ἔφοροι αὐτῶν ἃ ἔλεγον.


·        Οὐδένα πώποτε ἀπεστέρησα χάριτος.


·        Προσάγουσι τῷ Κύρῳ τοὺς αἰχμαλώτους.


·        Ἐγὼ μὲν οὖν ταῦθ’ ὑμῖν παρακελεύομαι.


·        Μετεσχήκαμεν δὲ ὑμῖν καὶ ἱερῶν τῶν σεμνοτάτων καὶ θυσιῶν.


·        Δέκα μνᾶς τοὺς συμμάχους εἰσπράττωμεν.


·        Οὐ βεβαίους ἡγοῦντο τοὺς συμμάχους.

ΙΓ. Να αναγνωρίσετε το είδος των γενικών κατηγορηματικών στις επόμενες προτάσεις.
·        Χαλκηδών βασιλέως ἐστίν.


·        Τοιούτων μέν ἐστε προγόνων.


·        Ἡ κρηπίς ἐστι λίθων μεγάλων.


·        Οὗτος δ' ἐτῶν μέν ἐστιν πλειόνων ἢ πεντήκοντα.


·        Χιλίων ἡ δίκη μόνον ἦν δραχμῶν.·        Ἦν δὲ τῶν αἱρεθέντων Καλλίας Ἱππονίκου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: