Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Τράπεζα Θεμάτων: Αρχαία Ελληνικά Α΄ Λυκείου (λεξιλογικές ασκήσεις Θουκυδίδη)

Κώνσταντίνος Μάντης

http://latistor.blogspot.gr/

ΘΕΜΑ 291ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 76-77.

α) ανδρεία, κόμιστρο, έναρξη, ελλιμενισμός, πολιτικός: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.

ανδρεία: Τῆς δὲ στάσεως ἐν τούτῳ οὔσης τετάρτῃ ἢ πέμπτῃ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν τῶν ἀνδρῶν ἐς τὴν νῆσον διακομιδὴν αἱ ἐκ τῆς Κυλλήνης Πελοποννησίων νῆες

κόμιστρο: Τῆς δὲ στάσεως ἐν τούτῳ οὔσης τετάρτῃ ἢ πέμπτῃ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν τῶν ἀνδρῶν ἐς τὴν νῆσον διακομιδὴν αἱ ἐκ τῆς Κυλλήνης Πελοποννησίων νῆες

έναρξηἦρχε δὲ αὐτῶν Ἀλκίδας͵ ὅσπερ καὶ πρότερον͵ καὶ Βρασίδας αὐτῷ ξύμβουλος ἐπέπλει.

ελλιμενισμός: Ὁρμισάμενοι δὲ ἐς Σύβοτα λιμένα τῆς ἠπείρου ἅμα ἕῳ ἐπέπλεον τῇ Κερκύρᾳ.

πολιτικός: Οἱ δὲ πολλῷ θορύβῳ καὶ πεφοβημένοι τά τ’ ἐν τῇ πόλει καὶ τὸν ἐπίπλουν παρεσκευάζοντό

β) ἰδόντες, ἐξέπεμπον, ἐπιγενέσθαι, ἐμάχοντο, ταραχήν: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.

ἰδόντες → όραση, ιδέα
ἐξέπεμπον → πομπός, παραπομπή
ἐπιγενέσθαι → γένος, απόγονος
ἐμάχοντο → μάχη, μαχητής
ταραχήν → ταραξίας, ατάραχος

ΘΕΜΑ 456ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 70, 1-5.

α) στασιαστής, εχέγγυο, ανέφικτο, υπαγωγή, επίκειται: Να σχηματίσετε από μία σύντομη φράση στη νέα ελληνική γλώσσα με καθεμία από τις παραπάνω λέξεις.

στασιαστής → Μόλις αποκαταστάθηκε η τάξη, τιμωρήθηκε σκληρότατα ως στασιαστής.

εχέγγυο → Το σχέδιο αυτό έχει όλα τα εχέγγυα για να πετύχει.

ανέφικτο → Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής κρίθηκε ανέφικτη εξαιτίας της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης.

υπαγωγή → Υπάρχουν διάφορες προϋποθέσεις για την υπαγωγή μιας επιχείρησης σε καθεστώς πτώχευσης.

επίκειται → Επίκειται συνάντηση των δύο πρωθυπουργών.

β) προσποιῆσαι, ἀποστήσωσιν, καταδουλοῦν, τέμνειν, ταξάμενοι: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.
προσποιῆσαι → χειροποίητος
ἀποστήσωσιν → αποστασία, επιστάτης
καταδουλοῦν → υποδούλωση
τέμνειν → τομή, τόμος
ταξάμενοι → τάγμα, τάξη

ΘΕΜΑ 264ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 76-77.

α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την αντώνυμή της στη Β΄ στήλη (δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν):

Α΄                                                      Β΄
1. θόρυβος                                        α) κενῶ
2. κόσμος                                          β) φίλοι
3. ὕστερον                                         γ) καινῶ
4. ἐναντίοι                                         δ) πρότερον
5. πληρῶ                                           ε) πολέμιοι
                                                          στ) ἀκοσμία
                                                          ζ) ἡσυχία

1: ζ (θόρυβος ≠ ἡσυχία)
2: στ (κόσμος ≠ ἀκοσμία)
3: δ (ὕστερον ≠ πρότερον)
4: β (ἐναντίοι ≠ φίλοι)
5: α (πληρῶ ≠ κενῶ)

β) παρουσία, ναύτης, έναρξη, διάπλους, εκπλήρωση: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.

παρουσία: Τῆς δὲ στάσεως ἐν τούτῳ οὔσης τετάρτῃ ἢ πέμπτῃ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν τῶν ἀνδρῶν ἐς τὴν νῆσον διακομιδὴν αἱ ἐκ τῆς Κυλλήνης Πελοποννησίων νῆες

ναύτης: Τῆς δὲ στάσεως ἐν τούτῳ οὔσης τετάρτῃ ἢ πέμπτῃ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν τῶν ἀνδρῶν ἐς τὴν νῆσον διακομιδὴν αἱ ἐκ τῆς Κυλλήνης Πελοποννησίων νῆες  / Ἰδόντες δὲ οἱ Πελοποννήσιοι τὴν ταραχὴν εἴκοσι μὲν ναυσὶ πρὸς τοὺς Κερκυραίους ἐτάξαντο

έναρξη: ἦρχε δὲ αὐτῶν Ἀλκίδας͵ ὅσπερ καὶ πρότερον͵ καὶ Βρασίδας αὐτῷ ξύμβουλος ἐπέπλε

διάπλους: μετὰ τὸν ἐκ τῆς Ἰωνίας πλοῦν ἔφορμοι οὖσαι͵ παραγίγνονται τρεῖς καὶ πεντήκοντα

εκπλήρωση: Οἱ δὲ πολλῷ θορύβῳ καὶ πεφοβημένοι τά τ’ ἐν τῇ πόλει καὶ τὸν ἐπίπλουν παρεσκευάζοντό τε ἅμα ἑξήκοντα ναῦς καὶ τὰς αἰεὶ πληρουμένας ἐξέπεμπον πρὸς τοὺς ἐναντίους

ΘΕΜΑ 357ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 79-80,1.

α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την ομόρριζή της στη Β΄στήλη (δύο λέξεις της Β΄στήλης περισσεύουν):

Α΄ ΣΤΗΛΗ                                         Β΄ ΣΤΗΛΗ
1. ἀνηγάγοντο                                   α) αποβάθρα
2. πόλιν                                             β) ναύτης
3. νῆες                                               γ) κατάληψη
4. ἀναλάβωσιν                                   δ) αναλυτής
5. ἀποβάντες                                     ε) παράλειψη
                                                          στ) αναγωγή
                                                          ζ) πολιτεία

1: στ (ἀνηγάγοντο → αναγωγή)
2: ζ (πόλιν → πολιτεία)
3: β (νῆες → ναύτης)
4: γ (ἀναλάβωσιν → κατάληψη)
5: α (ἀποβάντες → αποβάθρα)

β) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηματικοί τύποι           κατάληξη   ομόρριζα ουσιαστικά
ἔχοντες                           -μα              σχήμα
ἐφύλασσον                     -ή                φυλακή
σωθήσεται                      -ήρ              σωτήρ
παραινοῦντος                 -ις               παραίνεσις
ἐπόρθουν                       -τής             πορθητής

ΘΕΜΑ 156ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74, 1-3.

α) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:

ρηματικοί τύποι           κατάληξη   ομόρριζα ουσιαστικά
διαλιπούσης                   -μα              διάλειμμα  
βάλλουσαι                      -ή                βολή
κρατήσειεν                     -ος              κράτος
διαφθείρειεν                   -ά                διαφθορά
ἡσυχάσαντες                  -ία               ησυχία

β) φύσις, θόρυβος, τροπή, ἀγορά, μάχη: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

φύσις → φύω
θόρυβος → θορυβέω-ῶ
τροπή → τρέπω
ἀγορά → ἀγοράζω
μάχη → μάχομαι

ΘΕΜΑ 177ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74, 1-3.

Να γράψετε από ένα ομόρριζο ουσιαστικό (Β΄ στήλη) και επίθετο (Γ΄στήλη) (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμιά από τις λέξεις της Α΄ στήλης.

Α΄ ΣΤΗΛΗ          Β΄ ΣΤΗΛΗ                     Γ΄ΣΤΗΛΗ
Λέξεις                  Ουσιαστικά                   Επίθετα
ἐπίκουρος             επικουρία                       επικουρικός
μάχη                     συμμαχία                        μαχητικός
πόλις                    πολιτική                         πολιτειακός
δῆμος                   δήμαρχος                       δημοτικός
πλῆθος                  πληθυσμός                     πληθωρικός

ΘΕΜΑ 159ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74, 1-3

α) φυτικός, ανατρεπτικός, αλλοτρίωση, ακίνδυνος, λαθραίος: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.

φυτικός:  αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ κεράμῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον
ανατρεπτικός: Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς περὶ δείλην ὀψίαν͵ δείσαντες οἱ ὀλίγοι μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν καὶ σφᾶς διαφθείρειεν

αλλοτρίωση: φειδόμενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας͵ ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων κατεκαύθη καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι

ακίνδυνος: φειδόμενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας͵ ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων κατεκαύθη καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι

λαθραίος: καὶ τῶν ἐπικούρων οἱ πολλοὶ ἐς τὴν ἤπειρον λαθόντες διεκομίσθησαν

β) διαλείπω, ξυνεπιλαμβάνομαι, ἐμπίπρημι, κατακαίομαι, ἐπίφορος: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.

διαλείπω: διά & λείπω
ξυνεπιλαμαμβάνομαι: συν & επί & λαμβάνομαι (λαμβάνω)
ἐμπίπρημι: ἐν & πίπρημι
κατακαίομαι: κατά & καίομαι (καίω / κάω)
ἐπίφορος: ἐπί & φέρω

ΘΕΜΑ 75ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 70, 3-6

α) Να σχηματίσετε για καθεμία από τις λέξεις της Α΄ στήλης ένα παράγωγο επίθετο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με την κατάληξη που δίνεται στη Β΄ στήλη.

Α’ ΣΤΗΛΗ            Β’ ΣΤΗΛΗ                    Γ’ ΣΤΗΛΗ
λέξεις                   κατάληξη                       παράγωγο επίθετο
ἀνήρ                     -εῖος                               ἀνδρεῖος
δῆμος                   -ιος                                 δημόσιος
νόμος                   -ιμος                               νόμιμος
ἄλλος                    -οῖος                               ἀλλοῖος
φίλος                    -ιος                                 φίλιος

β) εξόφληση, υποδούλωση, διάταξη, επιτυχία, πειστικός: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.

εξόφληση → Ὀφλόντων δὲ αὐτῶν καὶ πρὸς τὰ ἱερὰ ἱκετῶν καθεζομένων διὰ πλῆθος τῆς ζημίας͵ ὅπως ταξάμενοι ἀποδῶσιν

υποδούλωση → Καὶ (ἦν γὰρ Πειθίας ἐθελοπρόξενός τε τῶν Ἀθηναίων καὶ τοῦ δήμου προειστήκει) ὑπάγουσιν αὐτὸν οὗτοι οἱ ἄνδρες ἐς δίκην͵ λέγοντες Ἀθηναίοις τὴν Κέρκυραν καταδουλοῦν.

διάταξη → Ὀφλόντων δὲ αὐτῶν καὶ πρὸς τὰ ἱερὰ ἱκετῶν καθεζομένων διὰ πλῆθος τῆς ζημίας͵ ὅπως ταξάμενοι ἀποδῶσιν

επιτυχία → (ἐτύγχανε γὰρ καὶ βουλῆς ὤν)

πειστικός → ὁ Πειθίας (ἐτύγχανε γὰρ καὶ βουλῆς ὤν) πείθει ὥστε τῷ νόμῳ χρήσασθαι

ΘΕΜΑ 267ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 76-77.

α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την ομόρριζή της στη Β΄στήλη (δύο λέξεις της Β΄στήλης περισσεύουν):

Α΄ ΣΤΗΛΗ                                       Β΄ ΣΤΗΛΗ
1. διακομιδήν                                    α) γένεση
2. ὁρμισάμενοι                                  β) παραγωγή
3. νῆες                                               γ) διακόσμηση
4. κόσμος                                          δ) γέννηση
5. παραγίγνονται                               ε) ορμίσκος
                                                          στ) νεώριο
                                                          ζ) μετακόμιση

1: ζ (διακομιδήν → μετακόμιση)
2: ε (ὁρμισάμενοι → ορμίσκος)
3: στ (νῆες → νεώριο)
4: γ (κόσμος → διακόσμηση)
5: α (παραγίγονται → γένεση)

β) Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με λέξεις (απλές ή σύνθετες) της νέας ελληνικής γλώσσας, ομόρριζες των ρημάτων που δίνονται σε παρένθεση.

Οι Κερκυραίοι μαζί με τους Αθηναίους ετοιμάζονται να παραταχθούν σε ναυμαχία κατά των Πελοποννησίων (τάσσομαι).

Στην Αρχαία Αθήνα οι εννέα άρχοντες κληρώνονταν ανάμεσα στους πλούσιους (ἂρχω).

Η υπερβολική εκπομπή καυσαερίων από τα αυτοκίνητα επιβαρύνει την ατμόσφαιρα (ἐκπέμπω)

Στη μάχη του Μαραθώνα οι Αθηναίοι νίκησαν τους Πέρσες. (μάχομαι).

Δεν ήταν συνεπής στην εκπλήρωση των υποσχέσεών του προς τους γονείς του (πληρῶ).

ΘΕΜΑ 78ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 70, 3-6. 

νόμος: Να γράψετε στη νέα ελληνική γλώσσα πέντε σύνθετα ουσιαστικά ή επίθετα με πρώτο ή δεύτερο συνθετικό τη λέξη νόμος και να σχηματίσετε με καθένα από αυτά μια σύντομη φράση.

παράνομος: Το παράλιο οίκημα κρίθηκε παράνομο και κατεδαφίστηκε.

νομοθεσία: Η νομοθεσία σχετικά με το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους είναι εξαιρετικά αυστηρή.

νομομάθεια: Ο νεαρός αυτός δικηγόρος είναι περιβόητος για τη νομομάθειά του.

νομότυπος: Οι διευθύνοντες βρήκαν ένα νομότυπο τρόπο να καταμερίσουν την ευθύνη της καταστροφής μεταξύ θυτών και θυμάτων.
νομοτέλεια: Τα δυσάρεστα γεγονότα που σημειώνονται στην περιοχή μας, φέρουν τη σφραγίδα της ιστορικής νομοτέλειας.

ΘΕΜΑ 204ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75, 1-4. 

α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β΄ στήλη (δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν):

Α΄                                  Β΄
1. αἲτιος                         α) ἀνίστηµι
2. ἐχθρός                        β) κενῶ
3. ἴσος                            γ) καινῶ
4. καθίζω                       δ) ἄνισος
5. πληρῶ                        ε) φίλος
                                      στ) ἐναντίος
                                      ζ) ἀναίτιος

1: ζ (αἲτιος ≠ ἀναίτιος)
2: ε (ἐχθρός ≠ φίλος)
3: δ (ἴσος ≠ ἄνισος)
4: α (καθίζω ≠ ἀνίστηµι)
5: β (πληρῶ ≠ κενῶ)

β) πιθανός, ελλιπής, ποµπός, κατάληψη, προσποίηση: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.

πιθανός: ξύµβασίν τε ἔπρασσε καὶ πείθει ὥστε ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις δέκα µὲν ἄνδρας τοὺς αἰτιωτάτους κρῖναι͵ οἳ οὐκέτι ἔµειναν /  Καὶ ὁ µὲν ταῦτα πράξας ἔµελλεν ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήµου προστάται πείθουσιν αὐτὸν πέντε µὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν

ελλιπής: οἱ δὲ τοῦ δήµου προστάται πείθουσιν αὐτὸν πέντε µὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν

πομπός: ∆είσαντες δὲ ἐκεῖνοι µὴ ἐς τὰς Ἀθήνας ἀποπεµφθῶσι καθίζουσιν ἐς τὸ τῶν ∆ιοσκόρων ἱερόν
κατάληψη: τά τε ὅπλα αὐτῶν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔλαβε καὶ αὐτῶν τινὰς οἷς ἐπέτυχον͵ εἰ µὴ Νικόστρατος ἐκώλυσε͵ διέφθειραν ἄν.

προσποίηση: τοὺς δ’ ἄλλους οἰκεῖν σπονδὰς πρὸς ἀλλήλους ποιησαµένους καὶ πρὸς Ἀθηναίους

ΘΕΜΑ 207ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75, 1-4. 

α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β΄στήλη (δύο λέξεις της Β΄στήλης περισσεύουν):

Α΄ ΣΤΗΛΗ                                        Β΄ ΣΤΗΛΗ
1. ἐπιγιγνοµένη                                 α) διάλειµµα
2. σπονδάς                                        β) ανάστηµα
3. καταλιπεῖν                                     γ) σύγκριση
4. ἀνίστη                                           δ) κατάληψη
5. κρῖναι                                            ε) περίλυπος
                                                          στ) γένος
                                                          ζ) οµοσπονδία

1: στ (ἐπιγιγνοµένη → γένος)
2: ζ (σπονδάς → ομοσπονδία)
3: α (καταλιπεῖν → διάλειμμα)
4: β (ἀνίστη → ανάστημα)
5: γ (κρῖναι → σύγκριση)

β) Να συµπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε λέξεις (απλές ή σύνθετες) της νέας ελληνικής γλώσσας, οµόρριζες των ρηµάτων που δίνονται σε παρένθεση.

Κέρασε όλους τους φίλους για την επιτυχία στις εξετάσεις. (ἐπιτυγχάνω).

Παρά την επιχειρηµατολογία του, τελικά δεν ήταν ιδιαίτερα πειστικός, γι’ αυτό και η πρότασή του απορρίφθηκε (πείθω. )

Η σύλληψη του δράστη προκάλεσε ανακούφιση στους κατοίκους της περιοχής, όπου γίνονταν οι κλοπές (λαµβάνω).

Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολλές περιπτώσεις διαφθοράς στη δηµόσια ζωή της χώρας (διαφθείρω).

∆εν ήταν συνεπής στην εκπλήρωση των υποσχέσεών του προς τους γονείς του (πληρῶ). 

ΘΕΜΑ 402ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81,1-3

α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη σημασία της στη Β΄ στήλη (δύο στοιχεία της Β΄ στήλης περισσεύουν):

Α΄ΣΤΗΛΗ                               Β΄ΣΤΗΛΗ
1. ἀποκτείνω                           α) απομακρύνομαι
2. ἀποκομίζομαι                      β) φονεύω
3. οἲχομαι                                γ) τάχα, δήθεν
4. τάχος                                   δ) αποικίζω
5. κελεύω                                 ε) έχω φύγει
                                                στ) ταχύτητα
                                                ζ) διατάζω

1: β (ἀποκτείνω = φονεύω)
2: α (ἀποκομίζομαι = απομακρύνομαι)
3: ε (οἲχομαι = έχω φύγει)
4: στ (τάχος = ταχύτητα)
5: ζ (κελεύω = διατάζω)

β) συγκομιδή, διάπλους, αγωγή, όραση, κατανάλωση: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.

συγκομιδή: Οἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυκτὸς εὐθὺς κατὰ τάχος ἐκομίζοντο ἐπ΄ οἴκου παρὰ τὴν γῆν·

διάπλους: καὶ ὑπερενεγκόντες τὸν Λευκαδίων ἰσθμὸν τὰς ναῦς͵ ὅπως μὴ περιπλέοντες ὀφθῶσιν͵ ἀποκομίζονται

αγωγή: Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας
τάς τε τῶν πολεμίων οἰχομένας͵ λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας

όραση: Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν͵ ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν͵ ὡς ἑώρων τὰ
γιγνόμενα͵ διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους

κατανάλωση: καὶ ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο͵ οἱ δ’ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο.


Read more: http://latistor.blogspot.com/2014/05/blog-post_3129.html#ixzz332TMs1Z7

Δεν υπάρχουν σχόλια: