Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

Ασκήσεις στα ρήματα οἶδα, εἶμι, φημί

1.      Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:

ο
δα: το β΄ενικό παρατ.

ε
μι: το γ΄ενικό οριστ. ενεστ.

φημί: τους ονοματικούς τύπους του ενεστ.


ο
δα: το β΄εν. προσ. οριστ. ενεστ.

φημί: το γ’ ενικό προστακτ. ενεστ.


ε
μι: το β΄εν. προστακτ.

2.      πιμεν: Να κλίνετε την οριστική του παρατατικού.

3.      οδα:  Να κλίνετε την οριστική του μέλλοντα και του παρατατικού.

4.      φημί: να κλίνετε την υποτακτική και την ευκτική του ενεστώτα.

5.      εμι: να γράψετε τους ονοματικούς τύπους του ενεστώτα.

6.      οδα: να γράψετε το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: