Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2014: Προτεινόμενο αδίδακτο κείμενο αρχαίων ελληνικών

τῶν μὲν οὖν εἰς μύθους ἀνενηνεγμένων ἔργων πολλὰ παραλιπὼν τούτων ἐπεμνήσθην, ὧν οὕτως ἕκαστον εὐσχήμονας καὶ πολλοὺς ἔχει λόγους ὥστε καὶ τοὺς ἐν μέτροις καὶ τοὺς τῶν ᾀδομένων ποιητὰς καὶ πολλοὺς τῶν συγγραφέων ὑποθέσεις τἀκείνων ἔργα τῆς αὑτῶν μουσικῆς πεποιῆσθαι· δὲ τῇ μὲν ἀξίᾳ τῶν ἔργων οὐδέν ἐστι τούτων ἐλάττω, τῷ δὑπογυώτερεἶναι τοῖς χρόνοις οὔπω μεμυθολόγηται, οὐδεἰς τὴν ἡρωϊκὴν ἐπανῆκται τάξιν, ταῦτἤδη λέξωἐκεῖνοι τὸν ἐξ ἁπάσης τῆς Ἀσίας στόλον ἐλθόντα μόνοι δὶς ἠμύναντο καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, καὶ διὰ τῶν ἰδίων κινδύνων κοινῆς σωτηρίας πᾶσι τοῖς Ἕλλησιν αἴτιοι κατέστησαν. καὶ προείρηται μὲν μέλλω λέγειν ὑπἄλλων πρότερον, δεῖ δὲ μηδὲ νῦν τοῦ δικαίου καὶ καλῶς ἔχοντος ἐπαίνου τοὺς ἄνδρας ἐκείνους στερηθῆναι.
Δημοσθένους Ἐπιτάφιος, 60. 9-10
Λεξιλόγιο
ὁ εὐσχήμων λόγος: η όμορφη ιστορία
ἐν μέτροις: για απαγγελία
ὑπογυώτερ’ εἶναι: είναι πιο πρόσφατα
ἐπανάγομαι: κατατάσσομαι
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.      Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο στα νέα ελληνικά.
ΜΟΝΑΔΕΣ 20
2.      Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
·         εὐσχήμονας: την αιτιατική πτώση του ουδετέρου γένους στον ενικό αριθμό
·         πολλούς: τα παραθετικά του αντίστοιχου επιρρήματος
·         ἁπάσης: τη γενική πτώση του πληθυντικού αριθμού στο αρσενικό γένος
·         ἐλθόντα: την ονομαστική πτώση του πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος
·         τοὺς ἄνδρας: τη δοτική πτώση του πληθυντικού αριθμού
·         ἀνενηνεγμένων: το απαρέμφατο του αορίστου β’ στην ενεργητική φωνή.
·         ἐπεμνήσθην: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή
·         ᾀδομένων: το α’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού και του μέλλοντα στην ενεργητική φωνή
·         μεμυθολόγηται: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή
·         κατέστησαν: τους ονοματικούς τύπους του παρακειμένου στην ίδια φωνή.
ΜΟΝΑΔΕΣ 10
3.      α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τους παρακάτω τύπους του κειμένου: εὐσχήμονας, τῶν συγγραφέων, οὔπω, στερηθῆναι.
ΜΟΝΑΔΕΣ 4
β. «ἐκεῖνοι τὸν ἐξ ἁπάσης τῆς Ἀσίας στόλον…κατέστησαν»: Να μεταφέρετε την παραπάνω περίοδο σε πλάγιο λόγο με εξάρτηση Δημοσθένης εἶπε (απαρεμφατική σύνταξη).

ΜΟΝΑΔΕΣ 6

Σόνια Σιούτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: