Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Προτεινόμενο αδίδακτο κείμενο για τις Πανελλαδικές 2014


μὲν Νικίας τοσαῦτα εἶπε νομίζων τοὺς Ἀθηναίους τῷ πλήθει τῶν πραγμάτων ἀποτρέψειν , εἰ ἀναγκάζοιτο στρατεύεσθαι, μάλιστ’ <ἂν> οὕτως ἀσφαλῶς ἐκπλεῦσαι· οἱ δὲ τὸ μὲν ἐπιθυμοῦν τοῦ πλοῦ οὐκ ἐξῃρέθησαν ὑπὸ τοῦ ὀχλώδους τῆς παρασκευῆς, πολὺ δὲ μᾶλλον ὥρμηντο, καὶ τοὐναντίον περιέστη αὐτῷ· εὖ τε γὰρ παραινέσαι ἔδοξε καὶ ἀσφάλεια νῦν δὴ καὶ πολλὴ ἔσεσθαι. καὶ ἔρως ἐνέπεσε τοῖς πᾶσιν ὁμοίως ἐκπλεῦσαι· τοῖς μὲν γὰρ πρεσβυτέροις ὡς καταστρεψομένοις ἐφ ἔπλεον οὐδὲν ἂν σφαλεῖσαν μεγάλην δύναμιν, τοῖς δἐν τῇ ἡλικίᾳ τῆς τε ἀπούσης πόθῳ ὄψεως καὶ θεωρίας, καὶ εὐέλπιδες ὄντες σωθήσεσθαι· δὲ πολὺς ὅμιλος καὶ στρατιώτης ἔν τε τῷ παρόντι ἀργύριον οἴσειν καὶ προσκτήσεσθαι δύναμιν ὅθεν ἀίδιον μισθοφορὰν ὑπάρξειν. ὥστε διὰ τὴν ἄγαν τῶν πλεόνων ἐπιθυμίαν, εἴ τῳ ἄρα καὶ μὴ ἤρεσκε, δεδιὼς μὴ ἀντιχειροτονῶν κακόνους δόξειεν εἶναι τῇ πόλει ἡσυχίαν ἦγεν.
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 6.24-6.25,1
Λεξιλόγιο
ἀίδιος: ο παντοτινός
ἀντιχειροτονῶ: σηκώνω το χέρι μου για να δώσω αρνητική ψήφο
κακόνους: ο εχθρικός

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.    Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο στα νέα ελληνικά.
ΜΟΝΑΔΕΣ 20
2.    Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
· τοσαῦτα: τη γενική πτώση στο ίδιο γένος και αριθμό
·  ἀσφαλῶς: τους υπόλοιπους βαθμούς
·  τοῦ ὀχλώδους: την ονομαστική πτώση του ενικού αριθμού στο θηλυκό                         
·  ἔρως: τη δοτική πτώση του ενικού αριθμού
·κακόνους: την ονομαστική πτώση του πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο                    
·ἐκπλεῦσαι: τους ονοματικούς τύπους του μέλλοντα
·ἐξῃρέθησαν: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής στον ίδιο χρόνο και   στην ίδια φωνή
· οἴσειν: τον αντίστοιχο τύπο στον ενεστώτα και στον αόριστο β’
· προσκτήσεσθαι: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα
·  δεδιὼς: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου.
ΜΟΝΑΔΕΣ 10
3.  α. «εἰ ἀναγκάζοιτο στρατεύεσθαι»: να γράψετε την απόδοση (ή τις αποδόσεις) που αντιστοιχούν στην παραπάνω υπόθεση και να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου που σχηματίζεται.
ΜΟΝΑΔΕΣ 6

β. νομίζων, πόθῳ, μισθοφορὰν, κακόνους: να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τους παραπάνω τύπους του κειμένου.
ΜΟΝΑΔΕΣ 4

Σόνια Σιούτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: