Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Ρήματα που κλίνονται κατά το ἵστημι


*    πίμπλημι: γεμίζω (σύνθετο: ἐμπίμπλημι)
*    πίμπρημι: καίω, πυρπολώ (σύνθετο: ἐμπίμπρημι)
*    ὀνίνημι: ωφελώ
*    ἄγαμαι: θαυμάζω
*    δύναμαι: μπορώ
*    ἐπίσταμαι: γνωρίζω (Το ρήμα ἐπίσταμαι δεν είναι σύνθετο από το ρ. ἵσταμαι. Άλλωστε από τη σύνθεση ἐπὶ + ἵσταμαι προκύπτει το ρήμα ἐφίσταμαι = επιστατώ.)
* κρέμαμαι: είμαι κρεμασμένος (Χρησιμεύει σαν παρακείμενος του κρεμάννυμαι.)
*    ἐπριάμην: αγόρασα (Είναι ο αόριστος του ρήματος ὠνέομαι, -οῦμαι: αγοράζω.)

Οι αρχικοί χρόνοι των ρημάτων καθώς και οι ειδικές παρατηρήσεις σχετικά με αυτά βρίσκονται αναλυτικά στη Γραμματική (σελ. 230-231).

Δεν υπάρχουν σχόλια: