Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

Έλξη του αναφορικού (Ασκήσεις)


Σε κάθε μία από τις παρακάτω περιόδους να εντοπίσετε την αναφορική ή την αντίστροφη έλξη και στη συνέχεια να τις γράψετε όπως «θα έπρεπε» να είναι.

1.     Οὗτος ἀντεῖπεν οἷς ἐκεῖνοι ἐβούλοντο πραχθῆναι.

2.     Βούλομαι εἰπεῖν περὶ πραγμάτων , ὧν ὑμεῖς πρότερον ἐπράξατε .

3.     Ἀνάγκη βοηθεῖν τούς συμμάχους , οὕς ἔχετε.

4.     Εἰκός ἐστι χρῆσθαι τοὺς λόγους , οὕς ἐκεῖνοι πρότερον εἰρήκασιν.

5.     Ἔστε ξιοι τῆς ἐλευθερίας , ἧς κέκτησθε.

6.     Οὗτος οἶδεν οὐδὲν ὧν λέγει.

7.     Βλαβήσονται αἱ νῆες τῶν πολεμίων ἀφ’ ὧν ἡμῖν παρασκέυασται.

8.     Ἐμμένω οἷς ἔδοξεν ἡμῖν.


Δεν υπάρχουν σχόλια: