Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Το ρήμα ἐπίσταμαι

πίσταμαι (=γνωρίζω)
Το ρήμα πίσταμαι κλίνεται στον ενεστώτα και στον παρατατικό σύμφωνα με το ρήμα στημι - σταμαι. Οι υπόλοιποι χρόνοι σχηματίζονται ομαλά (μέλλ. πιστήσομαι, αόρ. πιστήθην). Ο παρακείμενος και ο υπερσυντέλικος αναπληρώνονται από το ρήμα γιγνώσκω (γνωκα, γνώκειν).
Προσοχή:
Το ρήμα πίσταμαι δεν είναι σύνθετο από το ρ. σταμαι
Άλλωστε από τη σύνθεση π + σταμαι προκύπτει το ρήμα φίσταμαι = επιστατώ.

Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Ενεστ.
πίσταμαι
πίστασαι
πίσταται
πιστάμεθα
πίστασθε
πίστανται
πίστωμαι
πίστ
πίστηται
πιστώμεθα
πίστησθε
πίστωνται
πισταίμην
πίσταιο
πίσταιτο
πισταίμεθα
πίσταισθε
πίσταιντο
-
πίστω/πίστασο
πιστάσθω
-
πίστασθε
πιστάσθων
Παρατ.
πιστάμην
πίστω/πίστασο
πίστατο
πιστάμεθα
πίστασθε
πίσταντο
Ενδεικτικός σχηματισμός των άλλων χρόνων
Μέλλ.
πιστήσομαι
πιστήσει,-
κ.τ.λ.
-
πιστησοίμην
πιστήσοιο
κ.τ.λ.
-
Παθ.Αόρ.
πιστήθην
πιστήθης
κ.τ.λ.
πιστηθ
πιστηθς
κ.τ.λ.
πιστηθείην
πιστηθείης
κ.τ.λ.
-
πιστήθητι
κ.τ.λ.


Απαρ.
Μετοχή
Ενεστ.
πίστασθαι
πιστάμενος
πισταμένη
πιστάμενον
Οι ονοματικοί τύποι των άλλων χρόνων
Μέλλ.
πιστήσεσθαι
πιστησόμενος
πιστησομένη
πιστησόμενον
Παθ.Αόρ.
πιστηθναι
πιστηθες
πιστηθεσα
πιστηθν

Δεν υπάρχουν σχόλια: