Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Αδίδακτο κείμενο αρχαίων ελληνικών: Γ΄ Λυκείου

 ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Χωρὶς δὲ τῆς δόξης, ὦ ἄνδρες, οὐδὲ δίκαιόν μοι δοκεῖ εἶναι δεῖσθαι τοῦ δικαστοῦ οὐδὲ δεόμενον ἀποφεύγειν, ἀλλὰ διδάσκειν καὶ πείθειν. οὐ γὰρ ἐπὶ τούτῳ κάθηται ὁ δικαστής, ἐπὶ τῷ καταχαρίζεσθαι τὰ δίκαια, ἀλλ’ ἐπὶ τῷ κρίνειν ταῦτα· καὶ ὀμώμοκεν οὐ χαριεῖσθαι οἷς ἂν δοκῇ αὐτῷ, ἀλλὰ δικάσειν κατὰ τοὺς νόμους. οὔκουν χρὴ οὔτε ἡμᾶς ἐθίζειν ὑμᾶς ἐπιορκεῖν οὔθ’ ὑμᾶς ἐθίζεσθαι· οὐδέτεροι γὰρ ἂν ἡμῶν εὐσεβοῖεν. μὴ οὖν ἀξιοῦτέ με, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοιαῦτα δεῖν πρὸς ὑμᾶς πράττειν ἃ μήτε ἡγοῦμαι καλὰ εἶναι μήτε δίκαια μήτε ὅσια, ἄλλως τε μέντοι νὴ Δία πάντως καὶ ἀσεβείας φεύγοντα ὑπὸ Μελήτου τουτουΐ. σαφῶς γὰρ ἄν, εἰ πείθοιμι ὑμᾶς καὶ τῷ δεῖσθαι βιαζοίμην ὀμωμοκότας, θεοὺς ἂν διδάσκοιμι μὴ ἡγεῖσθαι ὑμᾶς εἶναι, καὶ ἀτεχνῶς ἀπολογούμενος κατηγοροίην ἂν ἐμαυτοῦ ὡς θεοὺς οὐ νομίζω. ἀλλὰ πολλοῦ δεῖ οὕτως ἔχειν· νομίζω τε γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὡς οὐδεὶς τῶν ἐμῶν κατηγόρων, καὶ ὑμῖν ἐπιτρέπω καὶ τῷ θεῷ κρῖναι περὶ ἐμοῦ ὅπῃ μέλλει ἐμοί τε ἄριστα εἶναι καὶ ὑμῖν.

Πλάτωνος, Ἀπολογία Σωκράτους 35b-d

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.      Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο στα νέα ελληνικά.
ΜΟΝΑΔΕΣ 20
                             2.      Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
·         ἄνδρες: την κλητική πτώση του ενικού αριθμού και τη δοτική πτώση του πληθυντικού αριθμού.
·         τὰ δίκαια: τα παραθετικά του αντίστοιχου επιρρήματος.
·         ὅσια: τον υπερθετικό βαθμό
·         οὐδέτεροι: τις πλάγιες πτώσεις του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος
·         φεύγοντα: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος
·         ἀποφεύγειν: τον αντίστοιχο τύπο στον αόριστο β’
·         εὐσεβοῖεν: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή
·         νομίζω: τους ονοματικούς τύπους του μέλλοντα στην ίδια φωνή
·         μέλλει: το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού
·         εἶναι: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου.
ΜΟΝΑΔΕΣ 10
                      3.  α. πείθειν, ἐπὶ τῷ καταχαρίζεσθαι, ἀσεβείας, τῶν ἐμῶν: Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τους παραπάνω όρους του κειμένου.
ΜΟΝΑΔΕΣ 4
                β. ὀμώμοκεν οὐ χαριεῖσθαι οἷς ἂν δοκῇ αὐτῷ, ἀλλὰ δικάσειν κατὰ τοὺς νόμους: Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ.
ΜΟΝΑΔΕΣ 6

Σόνια Σιούτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: