Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΟΡΙΣΤΩΝ Β΄ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ἔστην: ἔβην, ἔγνων, ἔδραν, ἔφυν, ἐρρύην


Ορισμένα ρήματα της α΄ συζυγίας (ρήματα σε -ω) σχηματίζουν τον αόριστο β΄ κατά τα ρήματα σε -μι και κλίνονται όπως ο αόριστος ἔστην. Τα ρήματα αυτά είναι τα εξής:
Ενεστώτας
Αόριστος β΄
ἁλίσκομαι
βαίνω
γηράσκω
γιγνώσκω
(ἀπο)διδράσκω
δύομαι
ζήω,-ῶ
ῥέω
φθάνω
φύομαι
ἑάλων / ἥλων
ἔβην
ἐγήραν
ἔγνων
(ἀπ)έδραν
ἔδυν
ἐβίων
ἐρρύην
ἔφθην
ἔφυν


Παραδείγματα:
 βαίνω 
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
Μετοχή
ἔβην
ἔβης
ἔβη
ἔβημεν
ἔβητε
ἔβησαν
βῶ
βῇς
βῇ
βῶμεν
βῆτε
βῶσι(ν)
βαίην
βαίης
βαίη
βαίημεν / βαῖμεν
βαίητε / βαῖτε
βαίησαν / βαῖεν
βῆθι
βήτω
-
βῆτε
βάντων / βήτωσαν
βῆναι
βὰς
βᾶσα
βὰν

γιγνώσκω 
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
Μετοχή
ἔγνων
ἔγνως
ἔγνω
ἔγνωμεν
ἔγνωτε
ἔγνωσαν
γνῶ
γνῷς
γνῷ
γνῶμεν
γνῶτε
γνῶσι(ν)
γνοίην
γνοίης
γνοίη
γνοίημεν / γνοῖμεν
γνοίητε / γνοῖτε
γνοίησαν / γνοῖεν
-
γνῶθι
γνώτω
-
γνῶτε
γνόντων / γνώτωσαν
γνῶναι
γνοὺς
γνοῦσα
γνὸν

 (ἀπο) διδράσκω 
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
(ἀπ)έδραν
(ἀπ)έδρας
(ἀπ)έδρα
(ἀπ)έδραμεν
(ἀπ)έδρατε
(ἀπ)έδρασαν
(ἀπο)δρῶ
(ἀπο)δρᾷς
(ἀπο)δρᾷ
(ἀπο)δρῶμεν
(ἀπο)δρᾶτε
(ἀπο)δρῶσι(ν)
(ἀπο)δραίην
(ἀπο)δραίης
(ἀπο)δραίη
(ἀπο)δραίημεν / (ἀπο)δραῖμεν
(ἀπο)δραίητε / (ἀπο)δραῖτε
(ἀπο)δραίησαν/ (ἀπο)δραῖεν
-
(ἀπό)δραθι
(ἀπο)δράτω
-
(ἀπό)δρατε
(ἀπο)δράντων / (ἀπο)δράτωσαν

Απαρέμφατο
Μετοχή
(ἀπο)δρᾶναι
(ἀπο)δρὰς
(ἀπο)δρᾶσα
(ἀπο)δρὰν

φύομαι 
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
Μετοχή
ἔφυν
ἔφυς
ἔφυ
ἔφυμεν
ἔφυτε
ἔφυσαν
φύω
φύῃς
φύῃ
φύωμεν
φύητε
φύωσι(ν)
φύοιμι
φύοις
φύοι (φύη / φυίη)
φύοιμεν
φύοιτε
φύοιεν
-
φῦναι
φὺς
φῦσα
φὺν


ῥέω 
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
Μετοχή
ἐρρύην
ἐρρύης
ἐρρύη
ἐρρύημεν
ἐρρύητε
ἐρρύησαν
ῥυῶ
ῥυῇς
ῥυῇ
ῥυῶμεν
ῥυῆτε
ῥυῶσι(ν)
ῥυείην
ῥυείης
ῥυείη
ῥυείημεν / ῥυεῖμεν
ῥυείητε / ῥυεῖτε
ῥυείησαν / ῥυεῖεν
-
ῥυῆναι
ῥυεὶς
ῥυεῖσα
ῥυὲν

Δεν υπάρχουν σχόλια: