Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

Κριτήριο Αξιολόγησης στο αδίδακτο κείμενο (Β' Λυκείου)


μετὰ δὲ ταῦτα κατελέξατο στρατιάν, ὁπλίτας μὲν πεντακοσίους καὶ χιλίους, ἱππέας δὲ πεντήκοντα καὶ ἑκατόν, ναῦς δ’ ἑκατόν. καὶ μετὰ τὸν κατάπλουν τρίτῳ μηνὶ ἀνήχθη ἐπ’ Ἄνδρον ἀφεστηκυῖαν τῶν Ἀθηναίων, καὶ μετ’ αὐτοῦ Ἀριστοκράτης καὶ Ἀδείμαντος ὁ Λευκολοφίδου συνεπέμφθησαν ᾑρημένοι κατὰ γῆν στρατηγοί.  Ἀλκιβιάδης δὲ τὸ στράτευμα ἀπεβίβασε τῆς Ἀνδρίας χώρας εἰς Γαύριον· ἐκβοηθήσαντας δὲ τοὺς Ἀνδρίους ἐτρέψαντο καὶ κατέκλεισαν εἰς τὴν πόλιν καί τινας ἀπέκτειναν οὐ πολλούς, καὶ τοὺς Λάκωνας οἳ αὐτόθι ἦσαν. 

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 1.4.22-1.4.23

Λεξιλόγιο
καταλέγομαι: συγκεντρώνω
ἀφίσταμαι + γενική: αποστατώ
αἱροῦμαι: εκλέγομαι
ἀποκτείνω: σκοτώνω
αὐτόθι: εκεί


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο στα νέα ελληνικά.
Μονάδες 20
α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
  • στρατιάν: τη γενική πτώση του πληθυντικού αριθμού
  • τὸν κατάπλουν: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
  • τῶν Ἀθηναίων: την ονομαστική πτώση του πληθυντικού αριθμού
  • τὴν πόλιν: την κλητική πτώση στον ίδιο αριθμό
  • τινας: τη γενική πτώση του πληθυντικού αριθμού

Μονάδες 5
β. ἐτρέψαντο, κατέκλεισαν: να κλίνετε την υποτακτική του αορίστου στην ίδια φωνή.
Μονάδες 5
γ.τῶν Ἀθηναίων, ὁ Λευκολοφίδου, τὸ στράτευμα, ἐκβοηθήσαντας, αὐτόθι: να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τους παραπάνω τύπους του κειμένου.
Μονάδες 10

Δεν υπάρχουν σχόλια: