Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Προτεινόμενο διαγώνισμα στα Αρχαία Ελληνικά, Α' Λυκείου

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 1                            Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2,2,19-23

          Θηραμένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ ᾖσαν ἐν Σελλασίᾳ, ἐρωτώμενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης, μετὰ ταῦτα  οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ’ ἧκον, ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι μάλιστα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων μὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις ἀλλ’ ἐξαιρεῖν.
          Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθὸν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τῇ Ἑλλάδι, ἀλλ’ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ’ ᾧ τά τε μακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας, τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νομίζοντας Λακεδαιμονίοις ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν ἡγῶνται. Θηραμένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς Ἀθήνας.
          Εἰσιόντας δ’ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς, φοβούμενοι μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν˙ οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει μέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυμένων τῷ λιμῷ. Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ’ οἷς οἱ Λακεδαιμόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην˙ προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραμένης, λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις καὶ τὰ τείχη περιαιρεῖν. Ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ, πολὺ δὲ πλειόνων συνεπαινεσάντων, ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην. Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν Πειραιᾶ καὶ οἱ φυγάδες κατῇσαν καὶ τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ’ αὐλητρίδων πολλῇ προθυμίᾳ, νομίζοντες ἐκείνην τὴν ἡμέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.

      ΚΕΙΜΕΝΟ 2                      Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2,3,11-13
Η εκλογή των Τριάντα έγινε αμέσως μετά την κατεδάφιση των Μακρών Τειχών και των τειχών του Πειραιά. Ενώ όμως εντολή τους ήταν να συντάξουν ένα σύνταγμα που θα ρύθμιζε τον πολιτικό βίο, όλο ανάβαλλαν τη σύνταξη και τη δημοσίευσή του˙ στο μεταξύ συγκροτούσαν τη Βουλή και τις άλλες αρχές όπως ήθελαν αυτοί. Έπειτα άρχισαν να συλλαμβάνουν τους γνωστούς καταδότες, που τον καιρό της δημοκρατίας είχαν κάνει τη συκοφαντία επάγγελμα και ταλαιπωρούσαν την καλή τάξη, και να τους παραπέμπουν για θανατική καταδίκη. Η Βουλή τους καταδίκαζε με ευχαρίστηση και το πράμα δε δυσαρεστούσε καθόλου όσους ένιωθαν πως τίποτα κοινό δεν είχαν μ’ αυτούς. Αργότερα ωστόσο άρχισαν να καταστρώνουν σχέδια για να επιβάλουν την ανεξέλεγκτη κυριαρχία τους στην πόλη.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να μεταφράσετε τη δεύτερη παράγραφο του κειμένου 1 στα νέα ελληνικά.
Μονάδες 30
2.      α. Σε ποιες ενέργειες προέβησαν ο Θηραμένης και οι υπόλοιποι απεσταλμένοι όταν βρίσκονταν στη Σελλασία; (κείμενο 1)
Μονάδες 5
            β. Ποιοι ήταν οι όροι που επέβαλαν οι Λακεδαιμόνιοι στους Αθηναίους    προκειμένου να συνθηκολογήσουν μαζί τους; (κείμενο 1)
Μονάδες 5
            γ. Πώς αντέδρασαν οι Αθηναίοι όταν τους ανακοινώθηκαν όλα όσα  είχαν διαδραματιστεί στη Σπάρτη (κείμενο 1)
Μονάδες 5
  1. α. Ποιος από τους όρους που επέβαλαν οι Λακεδαιμόνιοι στους Αθηναίους πιστεύετε ότι ήταν περισσότερο οδυνηρός και γιατί; (κείμενο 1)
Μονάδες 10
β.«νομίζοντες ἐκείνην τὴν ἡμέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας»: να σχολιάσετε το περιεχόμενο αυτής της φράσης σε μία παράγραφο 80-100 λέξεων.
Μονάδες 5
4.   Να καταγράψετε τις αυθαιρεσίες στις οποίες προέβησαν οι Τριάκοντα τύραννοι, όταν εδραιώθηκαν στην εξουσία και να χαρακτηρίσετε τη συμπεριφορά τους. Η απάντησή σας να είναι έκτασης 90-100 λέξεων. (κείμενο 2)
Μονάδες 10
5.   α. Ἀθηναίοις, κινδύνοις, τείχη, τὰς ναῦς, οἱ πρέσβεις : να κλίνετε τους τύπους στον άλλο αριθμό.
Μονάδες 5
β. εἶπαν: να κλίνετε την οριστική και την προστακτική του αορίστου β΄.
Μονάδες  5
6. « ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις καὶ τὰ τείχη περιαιρεῖν.» : να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση (είδος, εισαγωγή, εκφορά, λειτουργία .
Μονάδες 10
7.    φήμη, χειρουργείο, αντίδοτο, αναπόφευκτος, αιρετικός, ανασκαφές, χρέος, πλειοψηφία, επόμενος, προσποίηση: να εντοπίσετε στο κείμενο 1 τους ετυμολογικά συγγενείς τύπους με τις λέξεις που σας δόθηκαν.
Μονάδες 10


Σόνια Σιούτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: