Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

Αόριστος β΄ και συντελικοί χρόνοι μέσης φωνής: Γραπτή δοκιμασία

1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:

  • φεύγω: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής αορίστου β’
  • διαφέρομεν: το απαρέμφατο του αορίστου β’
  • προσάγεις: το ίδιο πρόσωπο στον αόριστο β’
  • προσερχόμεθα: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β’

Μονάδες  20

2. κατέχομεν, ἀντιπαραβάλλονται: να κλίνετε τους τύπους στην ευκτική και στην προστακτική του αορίστου β’ στη φωνή που βρίσκονται.

Μονάδες  30
3. τάσσομαι, παρακελεύομαι, πείθομαι, ἐπαγγέλλομαι: να κλίνετε την οριστική του υπερσυντελίκου και να γράψετε τους ονοματικούς τύπους του παρακειμένου στην ίδια φωνή.

Μονάδες  50

Δεν υπάρχουν σχόλια: