Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

Ξενοφώντος Ελληνικά, Α' Λυκείου: Κριτήριο αξιολόγησης

Α.ΚΕΙΜΕΝΟ
 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΟ 2, 1, 30-32
Λύσανδρος δ τς νας κα τος αχμαλώτους κα τλλα πάντα ες Λάμψακον πήγαγεν, λαβε δ κα τν στρατηγν λλους τε κα Φιλοκλέα κα δείμαντον. ι δ’ μερ τατα κατειργάσατο, πεμψε Θεόπομπον τν Μιλήσιον λστν ες Λακεδαίμονα, παγγελοντα τ γεγόνοτα, ς φικόμενος τριταος πήγγειλε. Μετ δ τατα Λύσανδρος θροίσας τος συμμάχους κέλευσε βουλεύεσθαι περ τν αχμαλώτων. νταθα δ κατηγορίαι γίγνοντο πολλα τν θηναίων, τε δη παρενενομήκεσαν κα ψηφισμένοι σαν ποιεν, ε κρατήσειαν τ ναυμαχί, τν δεξιν χερα ποκόπτειν τν ζωγρηθέντων πάντων, κα τι λαβόντες δύο τριήρεις, Κορινθίαν κα νδρίαν, τος νδρας ξ ατν πάντας κατακρημνίσειαν. Φιλοκλς δ’ ν στρατηγς τν θηναίων, ς τούτους διέφθειρεν. λέγετο δ κα λλα πολλά, κα δοξεν ποκτεναι τν αχμαλώτων σοι σαν θηναοι πλν δειμάντου, τι μόνος πελάβετο ν τ κκλησί το περ τς ποτομς τν χειρν ψηφίσματος˙ τιάθη μέντοι πό τινων προδοναι τς νας. Λύσανδρος δ Φιλοκλέα πρτον ρωτήσας, ς τος νδρίους κα Κορινθίους κατεκρήμνισε, τ εη ξιος παθεν ρξάμενος ες λληνας παρανομεν, πέσφαξεν.

Β.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
  1.     «νταθα δ κατηγορίαι…πέσφαξεν»: να μεταφράσετε το απόσπασμα στα νέα ελληνικά.
ΜΟΝΑΔΕΣ 30
  2.    α. Για ποιους λόγους οι Σπαρτιάτες έκαναν εξαίρεση για τον Αδείμαντο και δεν τον φόνευσαν; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας, χρησιμοποιώντας στοιχεία του κειμένου που σας δόθηκε (100 - 120 λέξεις).
ΜΟΝΑΔΕΣ 10
β. «Λύσανδρος θροίσας τος συμμάχους κέλευσε βουλεύεσθαι περ τν αχμαλώτων»: να εξήγησετε γιατί ο Λύσανδρος προέβη σε αυτή την ενέργεια (80 - 100 λέξεις).
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
 3.    α. «κα τι λαβόντες… κατακρημνίσειαν»: σε ποιο ιστορικό γεγονός γίνεται αναφορά και πώς αυτό σχετίζεται με την απόφαση για την τιμωρία των Αθηναίων; (120-150 λέξεις).
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
β. Πώς μεταχειρίστηκε ο Λύσανδρος το Φιλοκλή; Γιατί του συμπεριφέρθηκε με αυτό τον τρόπο; Να απαντήσετε, βασιζόμενοι σε στοιχεία του κειμένου (80-100 λέξεις).
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
γ. Να χαρακτηρίσετε τον Λύσανδρο, έτσι όπως παρουσιάζεται στο απόσπασμα που σας δόθηκε. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με συγκεκριμένα στοιχεία του κειμένου (120-150 λέξεις).
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
 4.    α. Ποιες ήταν οι προσωπικότητες που λειτούργησαν ως πρότυπα για τον Ξενοφώντα και γιατί ;
ΜΟΝΑΔΕΣ 6
      β. Να αναφέρετε δύο ιστορικά έργα του Ξενοφώντα.
ΜΟΝΑΔΕΣ 4
5.    α. πεμψε, κέλευσε: να κλίνετε τα ρήματα στην ευκτική του ίδιου χρόνου, στην ίδια φωνή.
ΜΟΝΑΔΕΣ 4
β. τς νας, τν στρατηγν, τριήρεις: να κλίνετε τα ουσιαστικά στον ενικό αριθμό.
ΜΟΝΑΔΕΣ 6
6.    α. βουλεύεσθαι, ποιεν, προδοναι, παρανομεν: να χαρακτηρίσετε συντακτικά τα απαρέμφατα (ειδικό/τελικό) και να γράψετε το υποκείμενο καθενός από αυτά (ταυτοπροσωπία/ετεροπροσωπία).
ΜΟΝΑΔΕΣ 8
β. Θεόπομπον, τ γεγόνοτα, τριταος, στρατηγός: να γράψετε τη συντακτική λειτουργία των τύπων του κειμένου.
ΜΟΝΑΔΕΣ 2
 7.    α. πήγαγεν, λαβε, βουλεύεσθαι, παρενενομήκεσαν, ποκόπτειν, διέφθειρεν, ποκτεναι, ποτομς, ρωτήσας, ρξάμενος: για κάθε τύπο που σας δόθηκε να γράψετε μία ομόρριζη λέξη στα νέα ελληνικά (όχι ρήματα-μετοχές).
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
β. σύλληψη, έγκλημα, παντογνώστης, άφιξη, ναύτης, γκρεμός, αιτία, σφαγή, ουσία, άθροισμα: να εντοπίσετε στο κείμενο τους τύπους που συγγενεύουν ετυμολογικά με τις λέξεις που σας δόθηκαν.

ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Σόνια Σιούτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: