Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Ασκήσεις στα ρήματα της Αρχαίας Ελληνικής

1.      Να συμπληρώσετε τον  πίνακα που ακολουθεί με τον αντίστοιχο τύπο του παρατατικού, διατηρώντας τη φωνή και το πρόσωπο:

ρήμα
παρατατικός
ἀκούω

ἔλπίζω

ὁρίζω

ἱκετεύω

ὑβρίζω

αἰσθάνομαι

εἰκάζω

αὐξάνω

εὔχομαι

οἰκτίρω

εἰσφέρω

ὑπερβάλλω

συνάγω

συνοικίζω

ἀναλίσκω

ἐγκωμιάζω

ἐπιφέρω

ἐγχειρίζω

αὐτοσχεδιάζω


2.      Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τους κατάλληλους τύπους:

Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
ἐσμὲν


ἔστε
3.      Να γράψετε τους ονοματικούς τύπους του ενεστώτα και του μέλλοντα του ρήματος εἰμί:


4.      πάρειμι, ἔξειμι: να κλίνετε την οριστική ενεστώτα και παρατατικού καθώς και την προστακτική ενεστώτα.

5.      συνεῖεν: να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στις υπόλοιπες εγκλίσεις, διατηρώντας το χρόνο.

6.      ἐπιτρέπω, διαφυλλάτω, ψεύδομαι, ἀποκρύπτω, πείθομαι, συντρίβω, ἀλλάττω, ἀναπτύσσω, βλάπτομαι, ἐλέγχω: να σχηματίσετε τον μέλλοντα και τον αόριστο των ρημάτων, διατηρώντας τη φωνή, την έγκλιση και το πρόσωπο.

7.      Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τους κατάλληλους τύπους:

Ενεστώτας
Παρατατικός
Μέλλοντας
Αόριστος
Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος
γεγράφασι
ἐπελύσωἐπεπράχει

8.      διαφυλάττω, βλάπτω: να κλίνετε την ευκτική του μέλλοντα και του αορίστου στην ενεργητική και στη μέση φωνή.

Σόνια Σιούτη, φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια: