Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Αποθετικά ρήματα στα Λατινικά

Αποθετικά είναι τα ρήματα που σχηματίζουν μόνο Παθητική Φωνή. 
Εντούτοις λαμβάνουν συγκεκριμένους τύπους και από Ενεργητική Φωνή. Συγκεκριμένα, λαμβάνουν Υποτακτική και Απαρέμφατο Μέλλοντα, Σουπίνο, μετοχή Ενεστώτα-Μέλλοντα και Γερούνδιο.
Ενδεικτικά το ρήμα egredior,egressus sum, egredi (3).
                             ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ       ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ            ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
   egredior                   egrediebar                       egrediar
   egrederis                  egrediebaris                    egredieris
   egreditur                  egrediebatur                   egredietur
   egredimur                egrediebamur                 egrediemur
   egredimini               egrediebamini                 egrediemini
   egrediuntur              egrediebantur                 egredientur

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ                  ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
egressus-a-um   sum                   egressus-a-um        eram
          >>           es                                >>                eras
          >>           est                               >>                erat
egressi-ae-a       sumus               egressi-ae-a            eramus
          >>           estis                            >>                eratis
          >>           sunt                             >>                erant

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΑ                                                   ΜΕΤΟΧΕΣ
ΕN: egredi                                                              ΕΝ: egrediens                            
ΜEΛ: egressurum-ram-rum esse (εν.)                    MΕΛ: egressurus-ura-urum
           egressuros-as-a esse (πληθ.)
ΠΡΚ: egressum-am-um esse (εν)                            ΠΡΚ: egressus-a-um
           egressos-as-a esse (πληθ.)
ΣΥΝΤ.ΜΕΛ: egressum-am-uma fore (εν.)
                       egressos-as-a fore (πληθ.)

                     ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ       ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ           ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 
egrediar                   egrederer                   egressurus-a-um sim                          
egrediaris                egredereris                            >>            sis    
egrediatur                egrederetur                           >>            sit 
egrediamur              egrederemur              egressuri-ae-a    simus                 
egrediamini             egrederemini                        >>           sitis                                   
egrediantur              egrederentur                        >>            sint                                     

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ                  ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
egressus-a-um        sim               egressus-a-um     essem
          >>                sis                         >>               esses
            >>                sit                         >>               esset
egressi-ae-a            simus            egressi-ae-a      essemus
           >>               sitis                       >>              essetis
          >>                sint                         >>             essent 
          ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ              ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
          -                                      -
    egredere                       egreditor
          -                             egreditor
          -                                    -
    egredimini                           -
          -                             egrediuntor

ΣΟΥΠΙΝΟ: egressum, egressu
ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ: egrediendi, egrediendo, egrediendum, egrediendo
ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ: egrediendus-nda-ndum
Έτσι κλίνονται ρήματα όπως:
-loquor (locutus sum, loqui, 3)=συνομιλώ 
-sequor (secutus sum, sequi, 3)=έπομαι
-nascor (natus sum, nasci, 3)=γεννιέμαι

Δεν υπάρχουν σχόλια: