Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

Αρχαία ελληνικά: ασκήσεις στον αναδιπλασιασμό


1.      Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τους κατάλληλους τύπους:

ρήμα
οριστική παρακειμένου
οριστική υπερσυντελίκου
αἰσθάνομαι


πνέομεν


φθείρεις


ῥίπτετε


διαγράφομαι


ἐλέγχομαι


πίπτεις


φέρουσι


ἐγείρομαι


λαμβάνω


λαγχάνω


λέγω2.      Να κλίνετε την οριστική του παρακειμένου και του υπερσυντελίκου της ενεργητικής φωνής των εξής ρημάτων: ἐλαύνω, γνωρίζω, διαφέρω.


3.      Να συμπληρώσετε τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Ενεστώτας
Παρακείμενος
Ενεστώτας
Παρακείμενος
γιγνώσκω

ὁρῶ

γνωρίζω

ὠθοῦμαι

κτῶμαι

ὠνοῦμαι

μιμνήσκομαι

ἐθίζω

πίπτω

ἕλκω

ἀνοίγω

ἐργάζομαι

εἴκω

ἑστιῶ

κατάγνυμι

ἐῶ

ἁλίσκομαι

λαμβάνω

λέγω

συλλέγω

διαλέγομαι

ἔθω


ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

Ενεστώτας
Παρακείμενος
Ενεστώτας
Παρακείμενος
ἀκούω

ἐσθίω

άλείφω

ὄμνυμι

ἐλαύνω

ὄλλυμι
ὄλλυμαι

ἐλέγχομαι

φέρω

ἔρχομαι

ἐγείρω


4.      Συμπληρώστε τα ρήματα θέτοντας τον κατάλληλο αναδιπλασιασμό:

ρήμα
οριστική παρακειμένου
οριστική υπερσυντελίκου
ἄρχω
…..ρχα
…..ρχειν
ἐθέλω
…..θέληκα
…..θελήκειν
ῥίπτω
…..ιφα
…..ίφειν
στρατεύω
…..στράτευκα
…...στρατεύκειν
διώκω
…..δίωχα
……διώχειν
φύω
….φυκα
…..φύκειν
τάττω
…..ταχα
…..τάχειν
φθείρω
…..φθαρκα
……φθάρκειν
κόπτω
…..κοφα
…..κόφειν
θνῄσκω
….θνηκα
…..θνήκειν

5.      Να γράψετε τα απαρέμφατα του παρακειμένου της ενεργητικής φωνής των ρημάτων της άσκησης 4.

Επιμέλεια: Σόνια Σιούτη, φιλόλογος
Δεν υπάρχουν σχόλια: