Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

Προτεινόμενο διαγώνισμα στο αδίδακτο κείμενο της αρχαίας ελληνικής

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ὁμολογεῖται γὰρ οὐδένα πω τῶν μνημονευομένων ἀνθρώπων κάλλιον θάνατον ἐνεγκεῖν. ἀνάγκη μὲν γὰρ ἐγένετο αὐτῷ μετὰ τὴν κρίσιν τριάκοντα ἡμέρας βιῶναι διὰ τὸ Δήλια μὲν ἐκείνου τοῦ μηνὸς εἶναι, τὸν δὲ νόμον μηδένα ἐᾶν δημοσίᾳ ἀποθνῄσκειν ἕως ἂν ἡ θεωρία ἐκ Δήλου ἐπανέλθῃ, καὶ τὸν χρόνον τοῦτον ἅπασι τοῖς συνήθεσι φανερὸς ἐγένετο οὐδὲν ἀλλοιότερον διαβιοὺς ἢ τὸν ἔμπροσθεν χρόνον· καίτοι τὸν ἔμπροσθέν γε πάντων ἀνθρώπων μάλιστα ἐθαυμάζετο ἐπὶ τῷ εὐθύμως τε καὶ εὐκόλως ζῆν. καὶ πῶς ἄν τις κάλλιον ἢ οὕτως ἀποθάνοι; ἢ ποῖος ἂν εἴη θάνατος καλλίων ἢ ὃν κάλλιστά τις ἀποθάνοι; ποῖος δ’ ἂν γένοιτο θάνατος εὐδαιμονέστερος τοῦ καλλίστου; ἢ ποῖος θεοφιλέστερος τοῦ εὐδαιμονεστάτου;
Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα, 4.8.2-3
Λεξιλόγιο
ἐάω, -ῶ: αφήνω, επιτρέπω
ἡ θεωρία: η πρεσβεία, η αποστολή
οἱ συνήθεις: οι ομιλητές
ὁ εὐδαίμων: ο ευτυχισμένος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 1. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο στα νέα ελληνικά.
ΜΟΝΑΔΕΣ 20
 1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
 • τὴν κρίσιν: τη δοτική πτώση του πληθυντικού αριθμού
 • τοῦ μηνός: την ονομαστική πτώση του ενικού αριθμού
 • τὸν χρόνον τοῦτον: τη γενική πτώση του πληθυντικού αριθμού της συνεκφοράς
 • πάντων: τη γενική πτώση του πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος
 • ποῖος:  τον αντίστοιχο τύπο στο θηλυκό γένος
 • ἐγένετο: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα
 • ἀποθνῄσκειν: τους ονοματικούς τύπους του παρακειμένου
 • ἐπανέλθῃ: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου
 • ἐθαυμάζετο: τον αντίστοιχο τύπο στην ενεργητική φωνή
 • εἴη: το γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα.
ΜΟΝΑΔΕΣ 10

 1. α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τους εξής τύπους του κειμένου: ἐᾶν, δημοσίᾳ, ἅπασι, τοῦ καλλίστου.
ΜΟΝΑΔΕΣ 4
β. «ἕως ἂν ἡ θεωρία ἐκ Δήλου ἐπανέλθῃ»: να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτική λειτουργία).

ΜΟΝΑΔΕΣ 6

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σόνια Σιούτη, φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια: