Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

Ρηματικά επίθετα


ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΣΕ - τος
μενετὸς: αυτός που περιμένει (δυνατόν ἐστι μένειν)
μετάπεμπτος: αυτός που προσκλήθηκε (δυνατόν ἐστι μεταπέμπεσθαι)
ῥητὸς: αυτός που έχει ορισθεί (δυνατόν ἐστι ῥηθῆναι)
ῥυτὸς: αυτός που ρέει (δυνατόν ἐστι ῥεῖν)
ἀφύλακτος: αυτός που δε φυλάγεται (οὐ δυνατόν ἐστι φυλάττεσθαι)
κρυπτός: αυτός που έχει κρυφτεί (δυνατόν ἐστι κρυφθῆναι)
λυτὸς: αυτός που έχει λυθεί (δυνατόν ἐστι λυθῆναι)
ἀγαστὸς: ο αξιοθαύμαστος (ἄξιόν ἐστι ἀγασθῆναι)
θαυμαστός: ο αξιοθαύμαστος (ἄξιόν ἐστι θαυμασθῆναι)
ἐπαινετὸς: ο άξιος να επαινεθεί (ἄξιόν ἐστι ἐπαινεθῆναι)
ἁλωτὸς: αυτός που μπορεί να κυριευθεί (δυνατόν ἐστι ἁλῶναι)
τρωτὸς: αυτός που μπορεί να πληγωθεί (δυνατόν ἐστι τρωθῆναι)
βατὸς: αυτός που μπορεί κάποιος να τον βαδίσει (δυνατόν ἐστι διαβαθῆναι)
σεπτός: ο άξιος σεβασμού (ἄξιόν ἐστι σεβασθῆναι)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΣΕ -τέον

ἀκτέον (ἐστι): πρέπει να οδηγήσει (κάποιος) < ἄγω : δεῖ ἄγειν
ἰτέον (ἐστι) : πρέπει να βαδίσει < εἷμι: δεῖ ἰέναι
βοηθητέον (ἐστι): πρέπει να βοηθήσει < βοηθῶ: δεῖ βοηθεῖν
χρηστέον (ἐστι): πρέπει να χρησιμοποιεί < χρῶμαι: δεῖ χρῆσθαι
παρασκευαστέον (ἐστι): α)πρέπει να προετοιμάσει < παρασκευάζω: δεῖ παρασκευάζειν, β) πρέπει να προετοιμαστεί< παρασκευάζομαι: δεῖ παρασκευασθῆναι
σκεπτέον (ἐστι): πρέπει να εξετάσει<σκοπῶ ή σκοποῦμαι: δεῖ σκοπεῖν/ δεῖ σκοπεῖσθαι
μεθεκτέον (έστι): πρέπει να συμμετέχει< μετέχω: δεῖ μετέχειν
ἀποστατέον (ἐστι): α) πρέπει να κινήσει σε αποστασία < ἀφίστημι: δεῖ ἀφιστάναι, β) πρέπει να μείνει μακριά, να αποστατήσει< ἀφίστασθαι: δεῖ ἀφίστασθαι
φυλακτέον (ἐστι): α) πρέπει να φυλαχθεί<φυλάττομαι: δεῖ φυλαχθῆναι, β) πρέπει να προσέχει < φυλάττω: δεῖ φυλάττειν
οἰστέον (ἐστι): πρέπει να υπομένει <φέρω: δεῖ φέρειν

Δεν υπάρχουν σχόλια: