Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013

Πίνακας με τα συνηθέστερα ρήματα σε αόριστο β'

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄
ἄγω
ἤγαγον
ἄγομαι
ἠγαγόμην
αἱρῶ
εἷλον
αἱροῦμαι
εἱλόμην
αἰσθάνομαι (αποθ.)
ᾐσθόμην
ἁμαρτάνω
ἥμαρτον
ἀνέχομαι
ἠνεσχόμην
ἀπαγορεύω
ἀπεῖπον
ἀπόλλυμαι
ἀπωλόμην
ἀφικνοῦμαι (αποθ.)
ἀφικόμην
βάλλω
ἔβαλον
βάλλομαι
ἐβαλόμην
γίγνομαι (αποθ.)
ἐγενόμην
εἰμὶ
ἐγενόμην
ἕπομαι (αποθ.)
ἑσπόμην
ἔρχομαι (αποθ.)
ἦλθον
ἐρωτάω -ῶ
ἠρόμην
εὑρίσκω
εὗρον/ ηὗρον
εὑρίσκομαι
εὑρόμην/ ηὑρόμην
ἔχω
ἔσχον
ἔχομαι
ἐσχόμην
(ἀπο)θνῄσκω
(ἀπ)ἔθανον
λαγχάνω
ἔλαχον
λαμβάνω
ἔλαβον
λαμβάνομαι
ἐλαβόμην
λανθάνω
ἔλαθον
λανθάνομαι
ἐλαθόμην
λέγω
εἶπον
λείπω
ἔλιπον
λείπομαι
ἐλιπόμην
μανθάνω
ἔμαθον
ὄλλυμαι
ὠλόμην
ὁρῶ
εἶδον
ὁρῶμαι
εἰδόμην
ὀφείλω
ὤφελον
ὀφλισκάνω
ὦφλον
πάσχω
ἔπαθον
πείθω
ἔπιθον
πείθομαι
ἐπιθόμην
πίπτω
ἔπεσον
πυνθάνομαι (αποθ.)
ἐπυθόμην
τέμνω
ἔτεμον
τέμνομαι
ἐτεμόμην
τίκτω
ἔτεκον
τρέπω
ἔτραπον
τρέπομαι
ἐτραπόμην
τρέχω/ θέω
ἔδραμον
τυγχάνω
ἔτυχον
ὑπισχνοῦμαι
ὑπεσχόμην
φέρω
ἤνεγκον
φεύγω
ἔφυγον

Δεν υπάρχουν σχόλια: