Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

Φωνηεντόληκτα ρήματα που παρουσιάζουν διαφορές/ανωμαλίες

  • ἀκούω: σχηματίζει μέλλοντα ἀκούσομαι, παρακείμενο ἀκήκοα, υπερσυντέλικο ἠκηκόειν.
  • ἀνύω/ἀνύτω (=τελειώνω): σχηματίζει παρατατικό ἤνυον και ἤνυτον, παρακείμενο ἤνυκα.
  • γεύω: σχηματίζει στην ενεργητική φωνή μόνο τον ενεστώτα. Στη μέση φωνή σχηματίζει ενεστώτα γεύομαι, μέλλοντα γεύσομαι, αόριστο ἐγευσάμην, παρακείμενο γέγευσμαι.
  • θραύω: σχηματίζει στην ενεργητική φωνή μόνο τον ενεστώτα και τον αόριστο ἔθραυσα. Στη μέση φωνή σχηματίζει μόνο ενεστώτα θραύομαι και παρακείμενο τέθραυσμαι. Στην παθητική έχει αόριστο ἐθραύσθην.
  • καίω/κάω: σχηματίζει παρατατικό ἔκαιον και ἔκαον, μέλλοντα καύσω, αόριστο ἔκαυσα, παρακείμενο κέκαυκα.
  • κλαίω/κλάω: σχηματίζει παρατατικό ἔκλαον, μέλλοντα κλαύσομαι και κλαήσω και κλαιήσω. αόριστο ἔκλαυσα.
  • κλῂω/κλείω: σχηματίζει παρατατικό ἔκλῃον/ἔκλειον, μέλλοντα κλῂσω/κλείσω, αόριστο ἔκλῃσα/ἔκλεισα. Στη μέση φωνή παρουσιάζεται συνήθως ως σύνθετο με α’ συνθετικό μία πρόθεση.
  • λούω: σχηματίζει στην ενεργητική φωνή μόνο τον ενεστώτα. Στη μέση φωνή σχηματίζει παρατατικό ἐλούμην, μέλλοντα λούσομαι, αόριστο ἐλουσάμην, παρακείμενο λέλουμαι/λέλουσμαι.
  • ξύω: σχηματίζει μόνο μέσο αόριστο ἐξυσάμην. Στην παθητική φωνή σχηματίζεται μόνο ο παθητικός αόριστος συνήθως ως σύνθετος με α’ συνθετικό μία πρόθεση.
  • χρίω (=αλείφω): σχηματίζει στην ενεργητική φωνή μόνο τον ενεστώτα. Στη μέση φωνή δε σχηματίζει τον μέλλοντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: