Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013

Προτεινόμενο κριτήριο αξιολόγησης στο αδίδακτο κείμενο Γ' Λυκείου

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
εἰπὼν δὲ ταῦτα μάλα ὁμολογουμένως δὴ τοῖς εἰρημένοις ἀπῄει καὶ ὄμμασι καὶ σχήματι καὶ βαδίσματι φαιδρός. ὡς δὲ ᾔσθετο ἄρα τοὺς παρεπομένους δακρύοντας, Τί τοῦτο; εἰπεῖν αὐτόν, ἦ ἄρτι δακρύετε; οὐ γὰρ πάλαι ἴστε ὅτι ἐξ ὅτουπερ ἐγενόμην κατεψηφισμένος ἦν μου ὑπὸ τῆς φύσεως ὁ θάνατος; ἀλλὰ μέντοι εἰ μὲν ἀγαθῶν ἐπιρρεόντων προαπόλλυμαι, δῆλον ὅτι ἐμοὶ καὶ τοῖς ἐμοῖς εὔνοις λυπητέον· εἰ δὲ χαλεπῶν προσδοκωμένων καταλύω τὸν βίον, ἐγὼ μὲν οἶμαι ὡς εὐπραγοῦντος ἐμοῦ πᾶσιν ὑμῖν εὐθυμητέον εἶναι. παρὼν δέ τις Ἀπολλόδωρος, ἐπιθυμητὴς μὲν ὢν ἰσχυρῶς αὐτοῦ, ἄλλως δ’ εὐήθης, εἶπεν ἄρα· Ἀλλὰ τοῦτο ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, χαλεπώτατα φέρω ὅτι ὁρῶ σε ἀδίκως ἀποθνῄσκοντα.
Ξενοφῶντος Ἀπολογία Σωκράτους , 28-29
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ἦ: αλήθεια
προαπόλλυμαι: χάνομαι πρόωρα
ἐπιρρέω: κατακλύζω
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.      Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο στα νέα ελληνικά.
ΜΟΝΑΔΕΣ 20
2.      Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
·         ὄμμασι: την αιτιατική του ενικού αριθμού
·         φαιδρός: τον αντίστοιχο τύπο στο θηλυκό γένος
·         ὅτουπερ: τη δοτική του ενικού αριθμού
·         ἀγαθῶν: το αντίστοιχο επίρρημα στο θετικό βαθμό
·         εὔνοις: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος
·         ἀπῄει: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα
·         ᾔσθετο: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου
·         ἐπιρρεόντων: το γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ενεργητική φωνή
·         εἶπεν: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή
·         φέρω: τους ονοματικούς τύπους του μέλλοντα στην ενεργητική φωνή.
ΜΟΝΑΔΕΣ 10
3.      α) εὐθυμητέον: να αναλύσετε το ρηματικό επίθετο.
ΜΟΝΑΔΕΣ 4
β) «Ἀλλὰ τοῦτο ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, χαλεπώτατα φέρω ὅτι ὁρῶ σε ἀδίκως ἀποθνῄσκοντα.»: να μεταφέρετε την περίοδο στον πλάγιο λόγο (απαρεμφατική σύνταξη) με εξάρτηση: Εἶπε τῷ Σωκράτει
ΜΟΝΑΔΕΣ 4
γ) καταλύω τὸν βίον: να μετατρέψετε τη σύνταξη στην αντίθετή της.

ΜΟΝΑΔΕΣ 2

Σόνια Σιούτη, φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια: