Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

Επαναληπτικές ασκήσεις συντακτικού της αρχαίας ελληνικής.

1. Να βρεθούν τα υποκείμενα των ρημάτων στις ακόλουθες προτάσεις και να δηλωθεί η μορφή τους.

1.1 Θεοὺς ἀναγκάσαι οὐδὲ γ' εἷς δύναιτο ἄν.
1.2 Ταῦτα ξύμπαντα ἐγένετο ἐν ἕτεσι πεντήκοντα.
1.3 Οἵτινες τὰ πάθη μὴ κολάζουσι, κολάζονται.
1.4 Οὕτω καὶ τὸ περὶ τῶν ἐλπίδων ἔχει.
1.5 Οἱ δὲ ἀμφὶ Κῦρον εὐθὺς ἐδίωκον τοὺς ᾿Αργείους.
1.6 Τὸ ὑγιαίνειν ἄριστόν ἐστιν.
1.7 ᾿Επιόντων τῶν Περσῶν, Λακεδαιμόνιοι ἐβούλοντο τειχίσαι τὸν ᾿Ισθμόν.
1.8 ῾Ο ἄρχων οἶδε ὅτι οὐ λανθάνει ὅ,τι ἄν ποιῇ.
1.9 Οἱ φεύγοντες ἐπορεύοντο εἰς Λακεδαίμονα.
1.10 ῎Ηδη ἦν ἀμφὶ πλήθουσαν ἀγοράν.


2. Να βρείτε τα αντικείμενα των ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις και να τα διακρίνετε σε άμεσα και έμμεσα.

α. Ἐδίδασκε αὐτὸν τὴν στρατηγίαν.
β. Οὗτος ἐμὲ τῶν πατρῴων ἀπεστέρησεν.
γ. Ἐκώλυον τοῦ ἀγῶνος τοὺς Λακεδαιμονίους.
δ. Ἀθηναῖοι Σωκράτους θάνατον κατέγνωσαν.
ε. Κεράννυμι ὕδωρ τῷ οἴνῳ.
στ. Ἔτι δὲ λέγω ὑμῖν καὶ τοῦτο.
ζ. Λυκομήδης ἐνεφύσησεν θάρρος τοῖς Μαντινεῦσι.
η. Μὴ ἀφέλησθέ μου τόδε τὸ ἀργύριον.
θ. Τισσαφέρνης συμφορὰς τοὺς Ἕλληνας εἰργάσατο.
ι. Ὑμεῖς ἐμοῦ ἀκούσεσθε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.

3.Να εντοπίσετε τα κατηγορούμενα στις παρακάτω προτάσεις και να αναγνωρίσετε το είδος τους:

1.1. Τὰ μὲν κατηγορημένα οὕτως ἐστὶ πολλὰ καὶ δεινὰ (= Οι κατηγορίες είναι τόσο πολλές και φοβερές).
1.2. Ἐπίδαμνός ἐστι πόλις.
1.3. Εἰ τοιαύτη ἐστὶν (ἡ γυνὴ) οἵαν σὺ λέγεις.
1.4. Πάντων δεινότατόν ἐστι διαβολή.
1.5. Ὑπαίθριοι δ' ἔξω ἐστρατοπεδεύετε.
1.6. Πρῶτος ἔλεξεν αὐτῶν Καλλίας ὁ δᾳδοῦχος.
1.7. ᾜρετο δὲ τὸ ὕψος τοῦ τείχους μέγα.
1.8. Ἐγώ σε, ὦ Φαλῖνε, ἄσμενος ἑόρακα.


4. Να εντοπίσετε τη γενική κατηγορηματική στις παρακάτω προτάσεις και να αναγνωρίσετε το είδος της:

2.1. Νομίζει τὰς πόλεις εἶναι ἑαυτοῦ.
2.2. Τὰ ἱερά ἦν τριῶν ταλάντων.
2.3. Σιγή ἐστι σώφρονος τρόπου.
2.4. Αἰτία μὲν γὰρ φίλων ἀνδρῶν ἐστὶν ἁμαρτανόντων, κατηγορία δὲ ἐχθρῶν ἀδικησάντων.
2.5. Ὅστις δ' ἐτῶν μέν ἐστιν πλειόνων ἢ πεντήκοντα.
2.6. Ἀλλὰ χιλίων ἡ δίκη μόνον ἦν δραχμῶν.
2.7. Ἡ κρηπίς ἐστι λίθων μεγάλων.
2.8. Ἦν δὲ τῶν αἱρεθέντων Καλλίας Ἱππονίκου, Αὐτοκλῆς Στρομβιχίδου.

5. Στις παρακάτω προτάσεις να βρεθούν τα απρόσωπα ρήματα, το υποκείμενό τους, καθώς και το υποκείμενο των απαρεμφάτων:

4.1. Ἀνάγκη ἐστὶ μοχθεῖν τοὺς θέλοντας εὐτυχεῖν. 
4.2. Ἄδηλον ἦν ὁπότε αὐτοῖς ξυρράξουσι.
4.3. Τοῖς ἀτυχοῦσι συμφέρει νεωτερίζειν. 
4.4. Γράμματα δεῖ μαθεῖν καὶ μαθόντα νοῦν ἔχειν. 
4.5. Οὐδέν ἐμποδών ἐστι αὐτοῖς κυρίους τῶν ἀγαθῶν εἶναι. 
4.6. Δῆλον ἐγένετο πᾶσι ὅτι πάντες ἠνιάθησαν. 

6. Στις παρακάτω περιόδους να βρείτε τους επιθετικούς και κατηγορηματικούς προσδιορισμούς.

α. Πρῶτον μὲν γὰρ ἐνομοθέτησαν περὶ τῆς σωφροσύνης τῶν παίδων τῶν ἡμετέρων.
β. Eὐκλεῖς ἐγένοντο πᾶσαι αἱ πόλεις.
γ. Τὰς ἡδονὰς ἐθήρευε τὰς μετὰ δόξης.

δ. Κῦρος ἔστησε τὸ ἅρμα πρὸ τῆς φάλαγγος μέσης.
ε. Δι’ ἐσχάτου τοῦ πεδίου ἐπορεύοντο.
στ. Πᾶς ἐλεύθερος ἀνήρ ἑνὶ δοῦλος ἐστί, τῷ νόμῳ.
ζ. Πεντήκοντα δραχμὰς αὐτοῖς ἐδίδου.
η. Πρεσβύτης ἀνήρ.
θ. Ἄνδρες δικασταί.
ι. Τὸ Θριάσιον πεδίον.
ια. Τοῦ μὲν δημοσίου δραχμὴν τῆς ἡμέρας τῷ ναύτῃ ἑκάστῳ διδόντος.

7. Να εντοπίσετε τις παραθέσεις και τις επεξηγήσεις στις παρακάτω προτάσεις και να αναφέρετε τον όρο, τον οποίο προσδιορίζουν.

α. Εὐθὺς ἔπεμψεν οἴκαδε ἀγγελοῦντα Δημοτέλη τὸν κήρυκα.
β. Καὶ ἡμεῖς οἱ στρατηγοὶ ἠχθόμεθά τε τοῖς γεγενημένοις.
γ. Ἔχω ὄνομα Σοφοκλῆς.
δ. Τὸν ἡγεμόνα οἱ Ἕλληνες ἀποπέμπουσι δῶρα δόντες ἵππον καὶ φιάλην ἀργυρᾶν.
ε. Οὔκ ἐστι πενίας ἱερόν, αἰσχίστης θεοῦ.
στ. Ταῦτα λέγω, ὡς τὸ παράπαν οὐ νομίζεις θεούς.
2 σχόλια:

σια σπα είπε...

οι απαντήσεις πού είναι;;;;;
πώς θα δώ αν έχω απαντήσει σωστά;;;

Σόνια Σιούτη είπε...

Καλησπέρα! Καταρχάς ευχαριστούμε που μας παρακολουθείτε. Οι απαντήσεις βρίσκονται στο http://www.study4exams.gr/anc_greek/. Όπως επισημαίνω στο τέλος της ανάρτησης, οι ασκήσεις είναι από το ψηφιακό βοήθημα του Υπουργείου Παιδείας. Παρόλα αυτά, για οποιαδήποτε απορία ή ό,τι άλλο θέλετε, μπορείτε να μου στείλετε e-mail στο athansiouti@gmail.com και θα σας δίνω τις απαντήσεις σε οτιδήποτε επιθυμείτε!