Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2013

Τα αδίδακτα κείμενα στις Πανελλαδικές εξετάσεις των περασμένων ετών (2000-2013)

Ακολουθούν τα αδίδακτα κείμενα και οι εκφωνήσεις των ερωτήσεων

2013

Θουκυδίδου στοριν Ζ 28

Μηνύεται ον π μετοίκων τέ τινων κα κολούθων περ μν τν ρμν οδέν, λλων δ γαλμάτων περικοπαί τινες πρότερον π νεωτέρων μετ παιδις κα ονου γεγενημέναι, κα τ μυστήρια μα ς ποιεται ν οκίαις φ’ βρει· ν κα τν λκιβιάδην πτιντο. κα ατ πολαμβάνοντες ο μάλιστα τ λκιβιάδῃ ἀχθόμενοι μποδν ντι σφίσι μ ατος το δήμου βεβαίως προεστάναι, κα νομίσαντες, ε ατν ξελάσειαν, πρτοι ν εναι, μεγάλυνον κα βόων ς π δήμου καταλύσει τ τε μυστικ κα τν ρμν περικοπ γένοιτο κα οδν εη ατν τι ο μετ’ κείνου πράχθη, πιλέγοντες τεκμήρια τν λλην ατο ς τὰ ἐπιτηδεύματα ο δημοτικν παρανομίαν.

μεγαλύνω: μεγαλοποιώ
δημοτική: δημοκρατική

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του παραπάνω κειμένου.
Μονάδες 20
Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
τινων : την αιτιατική ενικού στο θηλυκό γένος
βρει : την αιτιατική ενικού
ντι : τη δοτική πληθυντικού στον ίδιο τύπο
μάλιστα : τον θετικό βαθμό του ιδίου τύπου
πτιντο : το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή
πολαμβάνοντες : τη δοτική πληθυντικού της μετοχής του αορίστου της παθητικής φωνής στο ίδιο γένος
ξελάσειαν : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή
βόων : το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή
εη : το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα
πράχθη : το γ΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του παρακειμένου στην ίδια φωνή.
Μονάδες 10
Γ3α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων και φράσεων:
περ τν ρμν, π νεωτέρων, τ μυστήρια, τν λκιβιάδην, δήμου (το δεύτερο στο κείμενο), ατο
(μονάδες 6).
Γ3β. Να γράψετε τον υποθετικό λόγο του κειμένου (μονάδες 2) και να τον χαρακτηρίσετε ως προς το είδος του (μονάδες 2).
Μονάδες 102012

Θουκυδίδου στοριν VII, 61
νδρες στρατιται θηναίων τε καί τν λλων ξυμμάχων, μέν γών μέλλων μοίως κοινός πασιν σται περί τε σωτηρίας καί πατρίδος κάστοις οχ σσον τος πολεμίοις· ν γάρ κρατήσωμεν νν τας ναυσίν, στι τ τήν πάρχουσάν που οκείαν πόλιν πιδεν.  θυμεν δέ ο χρή οδέ πάσχειν περ o πειρότατοι  τν νθρώπων, ο τος γσι  σφαλέντες πειτα  διά παντός την λπίδα το φόβου μοίαν τας  συμφορας χουσιν.  λλ’ σοι τε  θηναίων πάρεστε, πολλν δη πολέμων μπειροι ντες, καί σοι τν ξυμμάχων, ξυστρατευόμενοι αεί, μνήσθητε τν ν τος πολέμοις παραλόγων.

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του παραπάνω κειμένου.
Μονάδες 20

Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
γν : την αιτιατική πληθυντικού
ναυσίν : την κλητική ενικού
περ : τη δοτική πληθυντικού στο θηλυκό γένος
πρώτοις : τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό
σφαλέντες : τη δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος
κρατήσωμεν : το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή
πιδεν : το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή
πάσχειν : το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα
χουσιν : το α΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή
μνήσθητε : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ίδιου χρόνου.
Μονάδες 10

Γ3α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων:
στρατιται, τ, θυμεν, τν νθρώπων, τας ξυμφορας, τν παραλόγων (μονάδες 6).

Γ3β. «ν κρατήσωμεν τας ναυσίν, στι τ τν πάρχουσάν που οκείαν πόλιν πιδεν»: να μεταφέρετε το παραπάνω χωρίο στον πλάγιο λόγο (και με τους δύο τρόπους) εξαρτώντας το από τη φράση « Νικίας επεν» (μονάδες 4).
Μονάδες 102011

Ξενοφῶντος Συμπόσιον Ι, 11-12
Ἐκεῖνοι μὲν οὖν σιωπῇ ἐδείπνουν, ὥσπερ τοῦτο ἐπιτεταγμένον αὐτοῖς ὑπὸ κρείττονός τινος. Φίλιππος δ’ ὁ γελωτοποιὸς κρούσας τὴν θύραν εἶπε τῷ ὑπακούσαντι εἰσαγγεῖλαι ὅστις τε εἴη καὶ δι’ ὅ τι κατάγεσθαι βούλοιτο, συνεσκευασμένος τε παρεῖναι ἔφη πάντα τὰ ἐπιτήδεια ὥστε δειπνεῖν τἀλλότρια, καὶ τὸν παῖδα δὲ ἔφη πάνυ πιέζεσθαι διά τε τὸ φέρειν μηδὲν καὶ διὰ τὸ ἀνάριστον εἶναι. ὁ οὖν Καλλίας ἀκούσας ταῦτα εἶπεν· Ἀλλὰ μέντοι, ὦ ἄνδρες, αἰσχρὸν στέγης γε φθονῆσαι· εἰσίτω οὖν. καὶ ἅμα ἀπέβλεψεν εἰς τὸν Αὐτόλυκον, δῆλον ὅτι ἐπισκοπῶν τί ἐκείνῳ δόξειε τὸ σκῶμμα εἶναι.
———–
ὁ ἀνάριστος = ο νηστικός

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του παραπάνω κειμένου.
Μονάδες 20
Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
Κρείττονος : την αιτιατική πληθυντικού του ίδιου βαθμού στο θηλυκό γένος
ὅ τι: τη γενική ενικού του ίδιου γένους
ἔφη: το τρίτο ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα
πάντα: τη δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος
φέρειν: το απαρέμφατο αορίστου β΄ στην ίδια φωνή
ταῦτα: την ονομαστική πληθυντικού του θηλυκού γένους
ἄνδρες: την κλητική του ενικού
αἰσχρόν: τη δοτική ενικού του συγκριτικού βαθμού στο ίδιο γένος
εἰσίτω: το δεύτερο ενικό πρόσωπο στην ίδια έγκλιση στον ίδιο χρόνο
δόξειε: το τρίτο ενικό πρόσωπο της οριστικής του ίδιου χρόνου
Μονάδες 10

Γ3α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων και φράσεων:
αὐτοῖς, τῷ ὑπακούσαντι, διὰ τὸ φέρειν, ἀνάριστον, φθονῆσαι, ἐκείνῳ (μονάδες 6)

Γ3β. «εἶπε τῷ ὑπακούσαντι εἰσαγγεῖλαι ὅστις εἴη»: Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ. Να ληφθεί υπόψη ότι ο πλάγιος λόγος εξαρτάται από το «εἶπε τῷ ὑπακούσαντι». (μονάδες 4)
Μονάδες 102010

Ξενοφντος πομνημονεύματα Βιβλίο Δ, κεφ. VIII, § 8-9
Ε δ βιώσομαι πλείω χρόνον, σως ναγκαον σται ττο γήρως πιτελεσθαι κα ρν τε κα κούειν ττον καδιανοεσθαι χερον κα δυσμαθέστερον ποβαίνειν καὶ ἐπιλησμονέστερον, κα ν πρότερον βελτίων ν, τούτων χείρω γίγνεσθαι· λλ μν τατά γε μ ασθανομέν μν βίωτος ν εη βίος, ασθανόμενον δ πς οκ νάγκη χερόν τε κα ηδέστερον ζν; λλ μν ε γε δίκως ποθανομαι, τος μν δίκως μ ποκτείνασιν ασχρν ν εη τοτο· ε γρ τ δικεν ασχρόν στι, πς οκ ασχρν κα τ δίκως τιον ποιεν;
-----------
τ το γήρως πιτελομαι = υφίσταμαι τα βάρη του γήρατος

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου.
Μονάδες 20
Γ2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
πλείω: τη δοτική του πληθυντικού του αρσενικού γένους στον θετικό βαθμό.
γήρως: τη δοτική του ενικού.
δυσμαθέστερον: την αιτιατική του ενικού του θηλυκού γένους στον θετικό βαθμό.
τατα: την αιτιατική του πληθυντικού στο αρσενικό γένος.
μ: τη γενική πληθυντικού δευτέρου προσώπου.
ρν: : το τρίτο ενικό πρόσωπο παρατατικού στην ίδια φωνή.
ποβαίνειν: το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου δευτέρου στην ίδια φωνή.
γίγνεσθαι: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής αορίστου δευτέρου.
ασθανόμενον: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου στην ίδια φωνή.
δικεν: το απαρέμφατο αορίστου στην ίδια φωνή.
Μονάδες 10

Γ3α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων:
πιτελεσθαι, πρότερον, τούτων, βίωτος, μ, τιον. (Μονάδες 6)
Γ3β. «λλ μν τατά γε μ ασθανομέν μν βίωτος ν εη βίος»: να αναγνωρίσετε τον λανθάνοντα υποθετικό λόγο και να τον αναλύσετε. (Μονάδες 4)
Μονάδες 10


2009

Θουκυδίδου Ιστοριών Ε 115
Κα ργεοι κατ τν χρόνον τν ατν σβαλόντες ς τν Φλειασίαν κα λοχισθέντες1 πό τε Φλειασίων κα τν σφετέρων φυγάδων διεφθάρησαν ς γδοήκοντα. κα ο κ τς Πύλου θηναοι Λακεδαιμονίων πολλν λείαν λαβον· κα Λακεδαιμόνιοι δι’ ατ τς μν σπονδς οδ’ ς2 φέντες πολέμουν ατος, κήρυξαν δ ε τις βούλεται παρσφν θηναίους λζεσθαι3. κα Κορίνθιοι πολέμησαν δίων τινν διαφορν νεκα τος θηναίοις· ο δ’ λλοι Πελοποννήσιοι σύχαζον. ελον δ κα ο Μήλιοι τν θηναίων το περιτειχίσματος τ κατ τν γορν προσβαλόντες νυκτός, κα νδρας τε πέκτειναν καὶ ἐσενεγκάμενοι στόν τε κα σα πλεστα δύναντο χρήσιμα ναχωρήσαντες σύχαζον.
-----------
1. λοχίζομαι = πέφτω σε ενέδρα
2. ς = με αυτόν τον τρόπο
3. λζομαι = λαφυραγωγώ, ληστεύω

Γ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου.
Μονάδες 20
Γ1.α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
λαβον: το απαρέμφατο παρακειμένου στην ίδια φωνή.
πολέμουν: το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου στην ίδια φωνή.
κήρυξαν: το τρίτο ενικό πρόσωπο ευκτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή.
ελον: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα στη μέση φωνή.
προσβαλόντες: το δεύτερο ενικό πρόσωπο οριστικής του ίδιου χρόνου.
Μονάδες 5

Γ1.β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου :
φυγάδων: τη δοτική ενικού.
πολλήν: το επίρρημα στον θετικό βαθμό.
σπονδάς: την αιτιατική ενικού.
τινν: την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος.
περιτειχίσματος: τη γενική πληθυντικού.
Μονάδες 5
Γ2.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων και φράσεων:
π Φλειασίων, δι’ ατό, ατος, δίων, νυκτός, ναχωρήσαντες.
Μονάδες 6
Γ2.β. Να μετατρέψετε την περίοδο «κα ο κ τς Πύλου ... λαβον» σε πλάγιο λόγο, χρησιμοποιώντας απαρεμφατική σύνταξη, με εξάρτηση από την πρόταση «οτοι λεγον».
Μονάδες 4


2008

Λυσίου, Κατ λκιβιάδου Α 144, 46-47
γ μν ον ς δυνάμην ριστα κατηγόρηκα, πίσταμαι δ’ τι ο μν λλοι τν κροωμένων θαυμάζουσιν, πως ποθ’ οτως κριβς δυνήθην ξευρεν τ τούτων μαρτήματα, οτος δέ μου καταγελ, τι οδ πολλοστν μέρος ερηκα τν τούτοις παρχόντων κακν. μες ον κα τ ερημένα κα τ παραλελειμμένα ναλογισάμενοι πολ μλλον ατο καταψηφίσασθε, νθυμηθέντες τι νοχος μέν στι τ γραφ, μεγάλη δ’ ετυχία τ τοιούτων πολιτν παλλαγναι τ πόλει. νάγνωθι δ’ ατος τος νόμους κα τος ρκους κα τν γραφήν.
-----------
οδ πολλοστόν: ούτε το ελάχιστο

Γ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου.
Μονάδες 20

Γ1.α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
καταγελ: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή.
ερηκα: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής αορίστου β΄ στην ίδια φωνή.
ξευρεν: το απαρέμφατο ενεστώτα στην ίδια φωνή.
καταψηφίσασθε: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή.
παραλελεμμένα: το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστικής του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή.
Μονάδες 5

Γ1.β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου :
τούτων: τη δοτική πληθυντικού του θηλυκού γένους.
μαρτήματα: τη δοτική πληθυντικού.
μλλον: τον θετικό βαθμό.
μεγάλη: την αιτιατική πληθυντικού του υπερθετικού βαθμού στο ίδιο γένος.
πόλει: την κλητική ενικού.
Μονάδες 5

Γ2.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων:
τν κροωμένων, ξευρεν, τούτων, ατο, νθυμηθέντες, τοιούτων.
Μονάδες 6

Γ2.β. δυνήθην, ερηκα: Να γράψετε τις προτάσεις στις οποίες ανήκουν τα παραπάνω ρήματα και να τις αναγνωρίσετε πλήρως συντακτικά (είδος, εισαγωγή, εκφορά, λειτουργία).
Μονάδες 4


2007

Πλάτων, λκιβιάδης Α΄ 133 ΒC
ΣΩΚΡ. φθαλμς ρ’ ε μέλλει δεν ατόν, ες φθαλμν ατβλεπτέον, κα το μματος ες κενον τν τόπον ν τυγχάνει ἡ ὀφθαλμο ρετ γγιγνομένη· στι δ τοτό που ψις; ΑΛΚ. Οτως. ΣΩΚΡ. ρ’ ον, φίλε λκιβιάδη, κα ψυχ ε μέλλει γνώσεσθαι ατήν, ες ψυχν ατ βλεπτέον, κα μάλιστ’ ες τοτον ατς τν τόπον ν γγίγνεται ψυχς ρετή, σοφία, κα ες λλο τοτο τυγχάνει μοιον ν; ΑΛΚ. μοιγε δοκε, Σώκρατες. ΣΩΚΡ. χομεν ον επεν τι στ τς ψυχς θειότερον τοτο, περὶ ὃ τ εδέναι τε κα φρονεν στιν; ΑΛΚ. Οκ χομεν. ΣΩΚΡ. Τ θε ρα τοτ’ οικεν ατς, καί τις ες τοτο βλέπων κα πν τ θεον γνούς, θεόν τε κα φρόνησιν, οτω κα αυτν ν γνοίη μάλιστα.

Γ1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.
Μονάδες 20
Γ2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
δεν: το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής του ίδιου χρόνου της ίδιας φωνής.
τυγχάνει: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού.
γνώσεσθαι: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β΄.
εδέναι: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα.
χομεν: το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου της ίδιας φωνής.
Μονάδες 5
Γ2.β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου :
μματος: τη δοτική του ενικού αριθμού.
τοτον: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού του αρσενικού γένους.
μοιον: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού του ουδέτερου γένους.
πν: τη γενική ενικού αριθμού του θηλυκού γένους.
φρόνησιν: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού.
Μονάδες 5
Γ3.α. Να προσδιορίσετε τη συντακτική θέση των παρακάτω λέξεων:
δεν, γγιγνομένη, ατήν, μοιον, τ εδέναι.
Μονάδες 5
Γ3.β. «Τ θε . . . μάλιστα»: Να αναγνωρίσετε τον λανθάνοντα υποθετικό λόγο και να τον αναλύσετε.
Μονάδες 52006

Ξενοφώντος Συμπόσιον 2.10
Καὶ ὁ Ἀντισθένης, Πῶς οὖν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὕτω γιγνώσκων οὐ καὶ σὺ παιδεύεις Ξανθίππην, ἀλλὰ χρῇ γυναικὶ τῶν οὐσῶν, οἶμαι δὲ καὶ τῶν γεγενημένων καὶ τῶν ἐσομένων, χαλεπωτάτῃ;
Ὅτι, ἔφη, ὁρῶ καὶ τοὺς ἱππικοὺς βουλομένους γενέσθαι οὐ τοὺς εὐπειθεστάτους ἀλλὰ τοὺς θυμοειδεῖς ἵππους κτωμένους. νομίζουσι γάρ, ἢν τοὺς τοιούτους δύνωνται κατέχειν, ῥᾳδίως τοῖς γε ἄλλοις ἵπποις χρήσεσθαι. κἀγὼ δὴ βουλόμενος ἀνθρώποις χρῆσθαι καὶ ὁμιλεῖν ταύτην κέκτημαι, εὖ εἰδὼς ὅτι εἰ ταύτην ὑποίσω, ῥᾳδίως τοῖς γε ἄλλοις ἅπασιν ἀνθρώποις συνέσομαι.
------------------------------------
ἱππικὸς = ικανός ιππέας

Γ1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.
Μονάδες 20
Γ2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
ἔφη: το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα.
γιγνώσκων: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου στην ίδια φωνή.
ὁρῶ: το δεύτερο ενικό πρόσωπο παρατατικού στην ίδια φωνή.
νομίζουσι: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή.
κατέχειν: το τρίτο ενικό πρόσωπο υποτακτικής αορίστου β΄ στην ίδια φωνή.
Μονάδες 5
Γ2.β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου :
σὺ: τη δοτική πληθυντικού αριθμού του ίδιου προσώπου.
γυναικὶ: την κλητική ενικού αριθμού.
θυμοειδεῖς: την ονομαστική ενικού αριθμού του ουδετέρου γένους.
ἵππους: τη δοτική ενικού αριθμού.
ἅπασιν: τη γενική ενικού αριθμού του θηλυκού γένους.
Μονάδες 5
Γ3.α. Να προσδιορίσετε τη συντακτική θέση των παρακάτω λέξεων:
γυναικί, τῶν οὐσῶν, κτωμένους, χρῆσθαι, εὖ, ἅπασιν.
Μονάδες 6
Γ3.β. «Ὅτι, ἔφη, ὁρῶ ... συνέσομαι»: Να βρεθούν οι υποθετικοί λόγοι του αποσπάσματος και να αναγνωριστεί το είδος τους.
Μονάδες 42005

Λυκούργου Κατά Λεωκράτους 20 83-84
Τοῦτο γὰρ ἔχει μέγιστον ἡ πόλις ὑμῶν ἀγαθόν, ὅτι τῶν καλῶν ἔργων παράδειγμα τοῖς Ἕλλησι γέγονεν· ὅσον γὰρ τῷ χρόνῳ πασῶν ἐστιν ἀρχαιοτάτη, τοσοῦτον οἱ πρόγονοι ἡμῶν τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ἀρετῇ διενηνόχασιν. ἐπὶ Κόδρου γὰρ βασιλεύοντος Πελοποννησίοις γενομένης ἀφορίας κατὰ τὴν χώραν αὐτῶν ἔδοξε στρατεύειν ἐπὶ τὴν πόλιν ἡμῶν, καὶ ἡμῶν τοὺς προγόνους ἐξαναστήσαντας κατανείμασθαι τὴν χώραν. καὶ πρῶτον μὲν εἰς Δελφοὺς ἀποστείλαντες τὸν θεὸν ἐπηρώτων εἰ λήψονται τὰς Ἀθήνας· ἀνελόντος δ’ αὐτοῖς τοῦ θεοῦ, ὅτι τὴν πόλιν αἱρήσουσιν ἐὰν μὴ τὸν βασιλέα τὸν Ἀθηναίων {Κόδρον} ἀποκτείνωσιν, ἐστράτευον ἐπὶ τὰς Ἀθήνας.
Γ1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.
Μονάδες 20
Γ2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
διενηνόχασιν: το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα της ίδιας φωνής.
ἀποστείλαντες: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα της ίδιας φωνής.
ἐπηρώτων: το τρίτο ενικό πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα της ίδιας φωνής.
λήψονται: το δεύτερο ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου της ίδιας φωνής.
ἀνελόντος: το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β΄ της ίδιας φωνής.
Μονάδες 5

Γ2.β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου :
τοῦτο: την ονομαστική πληθυντικού του αρσενικού γένους.
μέγιστον: τη δοτική πληθυντικού του αρσενικού γένους στο συγκριτικό βαθμό.
πασῶν: τη δοτική ενικού του αρσενικού γένους.
γενομένης: την ονομαστική πληθυντικού του θηλυκού γένους.
τὸν βασιλέα: την κλητική του ενικού αριθμού.
Μονάδες 5
Γ3.α. Να προσδιορίσετε τη συντακτική θέση των παρακάτω λέξεων:
τῶν καλῶν, παράδειγμα, ἀρετῇ, ἐπὶ τὴν πόλιν, πρῶτον, αὐτοῖς.
Μονάδες 6
Γ3.β. Να βρεθεί ο υποθετικός λόγος του κειμένου· να αναγνωρισθεί το είδος του και να μετατραπεί σε υποθετικό λόγο που να δηλώνει την αόριστη επανάληψη στο παρόν και στο μέλλον.
Μονάδες 42004

Ξενοφώντος Απομνημονεύματα Α,6,14
(14) γ δ' ον κα ατός, ντιφν, σπερ λλος τις ππ γαθ κυν ρνιθι δεται, οτω κα τι μλλον δομαι φίλοις γαθος, κα ἐάν τι χω γαθόν, διδάσκω, καὶ ἄλλοις συνίστημι παρ' ν ν γμαι φελήσεσθαί τι ατος ες ρετήν· κα τος θησαυρος τν πάλαι σοφν νδρν, ος κενοι κατέλιπον ν βιβλίοις γράψαντες, νελίττων κοιν σν τος φίλοις διέρχομαι, κα ν τι ρμεν γαθόν, κλεγόμεθα· κα μέγα νομίζομεν κέρδος, ἐὰν λλήλοις φίλοι γιγνώμεθα. μο μν δ τατα κούοντι δόκει ατός τε μακάριος εναι κα τος κούοντας π καλοκγαθίαν γειν.

νελίττων=ξετυλίγοντας (το βιβλίο που είχε μορφή κυλίνδρου).

Γ1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.
Μονάδες 20
Γ2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
ρμεν: το ίδιο πρόσωπο στην ίδια έγκλιση και φωνή του αορίστου β
γιγνώμεθα: το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β
φελήσεσθαι: το απαρέμφατο παρακειμένου ενεργητικής φωνής
συνίστημι: το δεύτερο ενικό πρόσωπο οριστικής αορίστου της ίδιας φωνής και τη γενική ενικού αρσενικού γένους της μετοχής ενεστώτα της ίδιας φωνής.
Μονάδες 5
Γ2.β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
ρνιθι: την αιτιατική ενικού
τι: τη δοτική πληθυντικού του ίδιου γένους
σοφν: την αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους
μέγα: τα παραθετικά επιθέτου στο γένος, τον αριθμό και την πτώση που βρίσκεται
τατα: τη γενική πληθυντικού θηλυκού γένους.
Μονάδες 5
Γ3.α. «ν τι ρμεν γαθόν, κλεγόμεθα».
Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο και να τον μετατρέψετε σε υποθετικό λόγο του μη πραγματικού.
Μονάδες 4
Γ3.β. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τα παρακάτω:
φίλοις, ες ρετήν, λλήλοις, φίλοι, κούοντι, εναι.
Μονάδες 6


2003

Ξενοφώντος Απομνημονεύματα Δ. ΙV.16.
Ἀλλὰ μὴν καὶ ὁμόνοιά γε μέγιστόν τε ἀγαθὸν δοκεῖ ταῖς πόλεσιν εἶναι καὶ πλειστάκις ἐν αὐταῖς αἵ τε γερουσίαι καὶ οἱ ἄριστοι ἄνδρες παρακελεύονται τοῖς πολίταις ὁμονοεῖν, καὶ πανταχοῦ ἐν τῇ Ἑλλάδι νόμος κεῖται τοὺς πολίτας ὀμνύναι ὁμονοήσειν, καὶ πανταχοῦ ὀμνύουσι τὸν ὅρκον τοῦτον· οἶμαι δ' ἐγὼ ταῦτα γίγνεσθαι οὐχ ὅπως τοὺς αὐτοὺς χοροὺς κρίνωσιν οἱ πολῖται, οὐδ' ὅπως τοὺς αὐτοὺς αὐλητὰς ἐπαινῶσιν, οὐδ' ὅπως τοὺς αὐτοὺς ποιητὰς αἱρῶνται, οὐδ' ἵνα τοῖς αὐτοῖς ἥδωνται, ἀλλ' ἵνα τοῖς νόμοις πείθωνται. τούτοις γὰρ τῶν πολιτῶν ἐμμενόντων, αἱ πόλεις ἰσχυρόταταί τε καὶ εὐδαιμονέσταται γίγνονται· ἄνευ δὲ ὁμονοίας οὔτ' ἂν πόλις εὖ πολιτευθείη οὔτ' οἶκος καλῶς οἰκηθείη.

Γ1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.
Μονάδες 20

Γ2.α.      Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω πίνακες, στα κενά των οποίων θα συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται. (Η αντωνυμία να γραφεί στο γένος και στον αριθμό που βρίσκεται ο τύπος του κειμένου, που δίνεται).


Επίρρημα

Θετικός
Συγκριτικός
εὐδαιμονέσταται

Αντωνυμία

Γενική
Δοτική
Κλητική
τοῦτον
Μονάδες 5

Γ2.β.      Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
                αἱρῶνται: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της ευκτικής και της προστακτικής του αορίστου β´ στη φωνή που βρίσκεται.
                πείθωνται: τον ίδιο τύπο στον παθητικό αόριστο.
                ἐμμενόντων: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα και του αορίστου στη φωνή που βρίσκεται.
Μονάδες 5

Γ3.α.      Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
                ἀγαθόν, εἶναι, ταῦτα, τούτοις, τῶν πολιτῶν.
Μονάδες 5

Γ3.β.      «οἱ ἄριστοι ἄνδρες παρακελεύονται τοῖς πολίταις ὁμονοεῖν»:
                Να μεταφέρετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ (Μονάδες 2) και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (Μονάδες 3).
Μονάδες 5

2002

Δημοσθένης κατά Μειδίου (169 - 170)
Ἐγὼ γὰρ οἶδ' ὅτι πολλοὶ πολλὰ κἀγάθ' ὑμᾶς εἰσιν εἰργασμένοι, οὐ κατὰ τὰς Μειδίου λῃτουργίας, οἱ μὲν ναυμαχίας νενικηκότες, οἱ δὲ πόλεις εἰληφότες, οἱ δὲ πολλὰ καὶ καλὰ τῇ πόλει στήσαντες τρόπαια· ἀλλ' ὅμως οὐδενὶ πώποτε τούτων δεδώκατε τὴν δωρειὰν ταύτην οὐδ' ἂν δοίητε, ἐξεῖναι τοὺς ἰδίους ἐχθροὺς ὑβρίζειν αὐτῶν ἑκάστῳ, ὁπότ' ἂν βούληται καὶ ὃν ἂν δύνηται τρόπον. οὐδὲ γὰρ Ἁρμοδίῳ καὶ Ἀριστογείτονι· τούτοις γὰρ δὴ μέγισται δέδονται δωρειαὶ παρ' ὑμῶν καὶ ὑπὲρ μεγίστων. οὐδ' ἂν ἠνέσχεσθ' , εἰ προσέγραψέ τις ἐν τῇ στήλῃ "ἐξεῖναι δὲ καὶ ὑβρίζειν αὐτοῖς ὃν ἂν βούλωνται".  
                                                                                               
δωρειά: δωρεά, προνόμιο.

Γ1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.
Μονάδες 20

Γ2.α.      Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω πίνακες, στα κενά των οποίων θα συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται. (Το επίθετο να γραφεί στην πτώση, στο γένος και στον αριθμό που βρίσκεται ο τύπος που δίνεται).
               

Επίρρημα

Θετικός
Συγκριτικός
Υπερθετικός
Καλὰ


Επίθετο

Θετικός
Συγκριτικός
μεγίστων


Μονάδες 5

Γ2.β.      Να γράψετε τους ζητουμένους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
                οἶδ(α): το τρίτο ενικό πρόσωπο της υποτακτικής και προστακτικής του ίδιου χρόνου.
                δεδώκατε: το ίδιο πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού και του αορίστου β´ της ίδιας φωνής.
                δύνηται: το ίδιο πρόσωπο της ευκτικής στο χρόνο που βρίσκεται.
Μονάδες 5
Γ3.α.      "Ἐγὼ γὰρ οἶδ' ὅτι πολλοὶ πολλὰ κἀγάθ' ὑμᾶς εἰσιν εἰργασμένοι": Να γράψετε τη δευτερεύουσα πρόταση του χωρίου αυτού, να δηλώσετε το είδος της και να προσδιορίσετε το συντακτικό της ρόλο (Μονάδες 3).
                Να μεταφέρετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ (Μονάδες 2).
Μονάδες 5

Γ3.β.      Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις του κειμένου:
                κατὰ τὰς λῃτουργίας, τῇ πόλει, οὐδενί, ὑβρίζειν, ὑπὲρ μεγίστων.
Μονάδες 52001

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά  Α´ (γ´) 8 - 10
Ἐκ τούτου δὲ Ἀλκιβιάδης μὲν ᾤχετο εἰς τὸν Ἑλλήσποντον καὶ εἰς Χερρόνησον χρήματα πράξων· οἱ δὲ λοιποὶ στρατηγοὶ συνεχώρησαν πρὸς Φαρνάβαζον ὑπὲρ Καλχηδόνος εἴκοσι τάλαντα δοῦναι Ἀθηναίοις Φαρνάβαζον καὶ ὡς βασιλέα πρέσβεις Ἀθηναίων ἀναγαγεῖν, καὶ ὅρκους ἔδοσαν καὶ ἔλαβον παρὰ Φαρναβάζου ὑποτελεῖν τὸν φόρον Καλχηδονίους Ἀθηναίοις ὅσονπερ εἰώθεσαν καὶ τὰ ὀφειλόμενα χρήματα ἀποδοῦναι, Ἀθηναίους δὲ μὴ πολεμεῖν Καλχηδονίοις, ἕως ἂν οἱ παρὰ βασιλέως πρέσβεις ἔλθωσιν. Ἀλκιβιάδης δὲ τοῖς ὅρκοις οὐκ ἐτύγχανε παρών, ἀλλὰ περὶ Σηλυμβρίαν ἦν.

Γ1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.
Μονάδες 20

Γ2.α)      συνεχώρησαν, ἀποδοῦναι: Να κλίνετε την προστακτική των ρηματικών αυτών τύπων στο χρόνο και τη φωνή που βρίσκονται.        
Μονάδες 5

Γ2.β)      ἔλαβον: Να κλίνετε στον ενικό αριθμό το αρσενικό γένος της μετοχής του ενεργητικού παρακειμένου.
Μονάδες 5

Γ3.          α)Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις μετοχές:
πράξων, παρών.
Μονάδες 5

Γ3.β)      Να γράψετε την υπόθεση και την απόδοση του υποθετικού λόγου που λανθάνει στο κείμενο και να τον χαρακτηρίσετε.
Μονάδες 52000

'Ισοκράτους Νικοκλῆς, 27-28
Ὡς δὲ προσηκόντως τὴν ἀρχὴν ἡμεῖς ἔχομεν, πολὺ τούτου συντομώτερος καὶ μᾶλλον ὁμολογούμενος ὁ λόγος ἐστίν. Τίς γὰρ οὐκ οἶδεν, ὅτι Τεῦκρος μὲν ὁ τοῦ γένους ἡμῶν ἀρχηγός, παραλαβὼν τοὺς τῶν ἄλλων πολιτῶν προγόνους, πλεύσας δεῦρο καὶ τὴν πόλιν αὐτοῖς ἔκτισεν καὶ τὴν χώραν κατένειμεν, ὁ δὲ πατὴρ Εὐαγόρας ἀπολεσάντων ἑτέρων τὴν ἀρχὴν πάλιν ἀνέλαβεν, ὑποστὰς τοὺς μεγίστους κινδύνους, καὶ τοσοῦτον μετέστησεν ὥστε μηκέτι Φοίνικας Σαλαμινίων τυραννεῖν, ἀλλ' ὧνπερ ἦν τὴν ἀρχήν, τούτους καὶ νῦν ἔχειν τὴν βασιλείαν;

Γ1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.
Μονάδες 20

Γ2.α) Να γράψετε το θηλυκό γένος των παρακάτω μετοχών στον αριθμό και την πτώση που βρίσκονται:
ὁμολογούμενος, πλεύσας, ἀπολεσάντων, ὑποστάς.
Μονάδες 4

Γ2.β) Να μεταφέρετε τα παρακάτω ρήματα στον αντίστοιχο τύπο της οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα:
κατένειμεν, ἀνέλαβεν, μετέστησεν.
Μονάδες 6

Γ3.          Να χαρακτηρισθούν συντακτικώς οι υπογραμμισμένες λέξεις στο απόσπασμα που ακολουθεί:
“...ὁ δὲ πατὴρ Εὐαγόρας ἀπολεσάντων ἑτέρων τὴν ἀρχὴν πάλιν ἀνέλαβεν, ὑποστὰς τοὺς μεγίστους κινδύνους, καὶ τοσοῦτον μετέστησεν ὥστε μηκέτι Φοίνικας Σαλαμινίων τυραννεῖν, ἀλλ' ὧνπερ ἦν τὴν ἀρχήν, τούτους καὶ νῦν ἔχειν τὴν βασιλείαν”.
Μονάδες 10Δεν υπάρχουν σχόλια: