Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Ασκήσεις στα ρήματα της αρχαίας ελληνικής

1. Στις παρακάτω προτάσεις να αντικαταστήσετε τα ρήματα της οριστικής με τον αντίστοιχο τύπο της  ευκτικής και της προστακτικής.

α) Εἶ δίκαιος περὶ παρόντας καὶ ἀπόντας.
β) Αἱ πράξεις εἰσὶν σκιαὶ τῶν λόγων.
γ) Ἐστὶ μέτρον παντὶ πράγματι.
δ) Ἄξιοί ἐστε φίλοι.
ε) Ὑγιὲς τὸ σῶμα ἐστί.

2. Να σχηματίσετε τον παρατατικό των παρακάτω ρημάτων. Στη συνέχεια να γράψετε το γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα.

ἀλλάττω:
πέμπω:
ἀποκρύπτω:
ἐκλείπω:
συμπράττω:
συνταράσσω:
γράφω: 
βλάπτω: 
ἁθροίζω: 
ἐγκωμιάζω:
γνωρίζω:
ἀκούω:
ἐλπίζω:
ἱδρύω:
πείθω: 
σῴζω:
3. Να μεταφέρετε τα ρήματα των παρακάτω φράσεων από τον ενεστώτα στον μέλλοντα:
α. Ὁ στρατηγὸς κελεύει θαρσεῖν.
___________________
β. Οἱ διδάσκαλοι παιδεύουσιν τοὺς μαθητάς.
___________________
γ. Ἡμεῖς λύομεν τὰς σπονδάς.
___________________
δ. Ὑμεῖς θύετε τοῖς θεοῖς.
___________________
4. Να μεταφέρετε τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων από τον μέλλοντα στον ενεστώτα:

α. Ἡμεῖς ἀριστεύσομεν.
___________________
β. Οἱ ἄνθρωποι τοὺς θεοὺς ἱκετεύσουσιν.
___________________
γ. Οἱ πολέμιοι ἐνεδρεύσουσιν.
___________________
δ. Ὑμεῖς τοξεύσομεν ταύρους ἀγρίους.
___________________
ε. Ὁ ἁλιεὺς ἰχθῦς ἁλιεύσει.
___________________

Δεν υπάρχουν σχόλια: