Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/τ.Α΄/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄/2001) και Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/2002 ) και ισχύει.
2) Τις διατάξεις α) του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α΄/17.06.1999), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210/Α΄/08.10.2008) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/30.01.2013) και β) της παρ. 12α του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210/ Α΄/08.10.2008) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του Ν. 3773/2009 (ΦΕΚ 120/Α΄/21.07.2009.
3) Τις διατάξεις του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/τ.Α΄/2006) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4) Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29/τ.Α΄/2009) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».
5) Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/2009).
6) Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 1581/τ.Β΄/2006) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7) Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.151/122732/Β6/2010 (ΦΕΚ 1612/τ.Β΄/2010) κοινής υπουργικής απόφασης (Κ.Υ.Α.) με θέμα «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8) Tην με αριθμ. 90595/ΣΤ5/5−7−2013 (Φ.Ε.Κ. 1667/τ.Β΄/ 5−7−2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου».
9) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, το χρόνο και τόπο υποβολής τους, τη διαδικασία επιλογής και εγγραφής στα Πανεπιστήμια, στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, των αθλητών που πληρούν τις προϋποθέσεις των παράγρ. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17 του άρθρου 34 του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121 τ.Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγρ. 8 του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210 τ.Α΄) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/ 30.01.2013), ως ακολούθως:
 
Άρθρο 1
Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, τόπος και χρόνος υποβολής τους
1. Οι αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων και επιθυμούν την εισαγωγή τους σε Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ, ΤΕΙ ή στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων υποβάλλουν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
26530 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κατά το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία εισαγωγής αθλητών.
Ειδικά οι αθλητές που εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων και χωρίς ποσοτικό περιορισμό σε Σχολή ή Τμήμα των ΑΕΙ ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των ΑΕΙ, ΤΕΙ ή στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, στην αίτησή τους δηλώνουν το Τμήμα ή την Εισαγωγική Κατεύθυνση που επιθυμούν να εισαχθούν.
β) Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τους αθλητές που έχουν επιτύχει μία τουλάχιστον διάκριση των παραγράφων 8, 9, 10, 11, 12, 14 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/1999), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγρ. 8 του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/2008) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/2013) και εξακολουθεί να ισχύει, από την οποία να προκύπτει ότι ο αθλητής έχει εγγραφεί στον ειδικό πίνακα της παραγρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/τ. Α΄/1999), το αγώνισμα στο οποίο διακρίθηκε, αν αυτό περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα Ολυμπιακών αγώνων, η κατηγορία και ο χρόνος διάκρισης καθώς και η σειρά προτεραιότητας της διάκρισης.
γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ημερο μηνία γέννησης του υποψηφίου.
δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης από το Λύκειο.
ε) Βεβαίωση πρόσβασης Γενικού Λυκείου ή Βεβαίωση βαθμολογίας των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για τους αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων.
Οι κάτοχοι ενδοσχολικού απολυτηρίου, που έχουν το δικαίωμα να εισαχθούν χωρίς ποσοτικό περιορισμό καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων και υπάγονται στην ειδική κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/2009) όπως ισχύει κάθε φορά, υποβάλλουν ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα i)συντονιστή Διευθυντή κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) από το νόμιμα εκτελούντα χρέη συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του ΕΣΥ, ή iii) Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής. Στην εν λόγω γνωμάτευση αναφέρεται επακριβώς η πάθηση με τον αντίστοιχο κωδικό του παραρτήματος της με αριθ. Φ.151/122732/Β6/2010 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1612/τ.Β΄/2010) όπως ισχύει κάθε φορά και η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του προαναφερόμενου Νόμου. Για τις ασθένειες όπου προβλέπεται συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης αναπηρίας. 
στ) Βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας του αθλητή επικυρωμένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στην οποία θα πιστοποιείται ότι από την ημερομηνία επίτευξης της διάκρισης μέχρι και το έτος άσκησης του σχετικού δικαιώματος ο αθλητής είναι ενεργός.
ε) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει το έτος κατά το οποίο υπέβαλε για πρώτη φορά αίτηση άσκησης του δικαιώματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκ παίδευση ως αθλητής.
στ) Φωτοαντίγραφο του δελτίου υγειονομικής εξέτασης από τις Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας, για τους υποψήφιους των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) οι οποίοι έχουν δικαίωμα προσαύξησης των μορίων που πέτυχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
 
Άρθρο 2
Διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή των αθλητών
1. Η αρμόδια επιτροπή επιλογής αθλητών προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων και συντάσσει καταστάσεις με τους αθλητές που έχουν τις προϋποθέσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση όπως αυτές αναφέρονται στις παραγράφους 8,
9, 10, 11, 12 και 14 του άρθρου 34 του Ν. 2725/99 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210 τ.Α΄) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄) και εξακολουθεί να ισχύει.
2. Η επιλογή για την εισαγωγή των αθλητών οι οποίοι δικαιούνται προσαύξηση της βαθμολογίας που πέτυχαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις, γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο με βάση τη σειρά προτίμησης στο μηχανογραφικό δελτίο που έχουν υποβάλει ως υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το ίδιο έτος, κατά φθίνουσα σειρά μορίων έως και τη συμπλήρωση του αριθμού θέσεων για κάθε σχολή και μόνο για τις προγενέστερες επιλογές από τη σχολή επιτυχίας με τη γενική σειρά. 
Η επιτροπή επιλογής αθλητών, με βάση την ηλεκτρονική επιλογή καταρτίζει πίνακα εισαγομένων αθλητών στα ΤΕΦΑΑ και λοιπά Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση.
3. Οι πίνακες των εισαγομένων αθλητών που καταρτίζονται από την επιτροπή επιλογής αθλητών κυρώνονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και αντίγραφα αυτών μαζί με τα δικαιολογητικά των εισαγομένων αθλητών διαβιβάζονται στις οικείες σχολές ή
τμήματα εισαγωγής τους. 
 
Άρθρο 3
Εγγραφή εισαγομένων αθλητών
1. Οι αθλητές που εισάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής στις σχολές και τα τμήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλουν στη σχολή ή στο τμήμα εισαγωγής τους μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, τα εξής δικαιολογητικά: 
α. Αίτηση εγγραφής.
β. Τίτλο απόλυσης ή κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του τίτλου αυτού.
γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.
δ. ΄Εξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
2. Ο εισαγόμενος κατά την προσέλευσή του για εγγραφή πρέπει να έχει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύονται τα ονομαστικά του στοιχεία.
 
Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις
Διατηρείται σε ισχύ η με αριθμ. Φ.252.25/Β6/2000 (ΦΕΚ473/τ.Β΄/2000) υπουργική απόφαση για τις διακρίσεις σε ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 26531 Ολυμπιακούς, Παγκόσμιους και Πανευρωπαϊκούς αγώνες που κατακτήθηκαν έως 07/10/2008, με την προϋπόθεση ότι ο αθλητής ήταν ανήλικος κατά το χρόνο κτήσης της διάκρισης και δεν έχει συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας του το έτος άσκησης του δικαιώματος.
 
Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έκδοση της παρούσας καταργείται η με αριθμ. Φ.151/27462/Β6/2009 (ΦΕΚ 642/τ.Β΄/2009) υπουργική απόφαση.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως.
Μαρούσι, 25 Ιουλίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια: