Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

Ασκήσεις στον πλάγιο λόγο

Να μεταφέρετε τα παρακάτω αποσπάσματα σε πλάγιο λόγο με τις εξαρτήσεις που δίνονται :

Δοκεῖτε μοι , ὦ Ἀθηναῖοι , πάντες γιγνώσκειν ὅτι ἄμεινόν ἐστι πολεμεῖν.
·        Ἀνδοκίδης εἶπε
·        Ἀνδοκίδης ἔφη

Τοῦτο οὐ πάντες αἰσθάνεσθε , ὅτι οἱ ῥήτορες τῷ ὀνόματι τῆς εἰρήνης συγχωροῦσι , τοῖς δὲ ἔργοις ἀφ’ ὧν ἂν ἡ εἰρήνη γένοιτο ἐναντιοῦνται.
·        Ἀνδοκίδης γιγνώσκει
·        Ἀνδοκίδης  ἔλεγε

Εἰ μὲν οὖν μηδεπώποτε πρότερον ὁ δῆμος ἐποιήσατο εἰρήνην , εἰκότως ἂν ἐφοβούμεθα αὐτό.
·        Ἀνδοκίδης εἶπε
·        Ἀνδοκιδης λέγει ( απαρεμφατικὴ σύνταξη)

Πῶς οὐκ εἰκός ἐστι ὑμᾶς πρῶτον ἐκεῖνα σκέψασθαι;
·        Ἀνδοκίδης ἀπορεῖ
·        Ἀνδοκίδης ἠρώτα

Ἡμεῖς τοι , ὦ μοχθηρέ , καταλελοίπαμεν τὰς οἰκίας καὶ τὰ τείχη.
·        Θεμιστοκλῆς λέγει
·        Θεμιστοκλῆς ἔφη

Εἰ δ’ ἄπιτε , αὐτίκα πεύσεται τὶς Ἑλλήνων Ἀθηναίους κεκτημένους ἐλευθέραν χώραν.
·        Θεμιστοκλῆς γιγνώσκει
·        Θεμιστοκλῆς λέγει
Ὅταν μὲν γὰρ ἀποβλέψωσιν εἰς τοὺς ἔχοντας τιμάς , ἅπαντες νομίζουσιν ἰσοθέους τοὺς ὄντας ἐν ταῖς μοναρχίαις.
·        Νικοκλῆς ἔφη
·        Νικοκλῆς λέγει

Οἶμαι γὰρ ὑμᾶς ζητεῖν ἑτέραν μεταλαβεῖν διάνοιαν.
·        Ἰσοκράτης νομίζει ( απαρεμφατικὴ σύνταξη)
·        Ἰσοκράτης οἶδε

Εἰ μὲν οὖν μοι συνοίσει κατειπόντι τὴν ἀλήθειαν , οὖν οἶδα.
·        Ἰσοκράτης φησὶ
·        Ἰσοκράτης ἔφη

Χαλεπὸν γὰρ ἐστὶ στοχάζεσθαι τῆς ὑμετέρας διανοίας.
·        Οὗτος ἐνόμιζε ( απαρεμφατικὴ σύνταξη )
·        Οὗτος εἶπε

Εἰ μὲν γὰρ ἐπίδειξιν ποιούμενος ἔλεγον αὐτούς , εἰκότως ἂν εἶχον τὴν αἰτίαν ταύτην.
·        Ἰσοκράτης ἔφη
·        Ἰσοκράτης ἔλεγε

Τὶς γὰρ ἂν ἐφίκοιτο τοιαύτης φύσεως;
·        Εὐαγόρας ἀνηρώτα
·        Εὐαγόρας ἀπορεῖ

Θεώρει τὰ γιγνόμενα καὶ βούλου καταλιπεῖν τὰς εἰκόνας τῆς ἀρετῆς ὑπόμνημα.
·        Νικοκλῆς κελεύει
·        Νικοκλῆς ἐκέλευε

Σὺ μὲν τοὺς Ἕλληνας εὔνους σχήσεις , ἤνπερ ἐθελήσεις ἐμμεῖναι τοῖς περὶ τούτων εἰρημένοις.
·        Ἰσοκράτης ἔλεγε τῷ Φιλίππῳ
·        Ἰσοκράτης φησὶ

Σὺ μὲν ἐξ ἑτοίμου λήψει τοσούτους ὅσους ἂν βουληθῇς.
·        Εὐαγόρας ἐνόμιζε ( απαρεμφατικὴ σύνταξη )
·        Εὐαγόρας ᾐσθάνετο

Οὐκ οἴονται χρῆναι αὐτὸν ἀπολέσθαι;
·        Λυσίας ἀπορεῖ
·        Λυσίας ἠπόρει

Τινές , ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι , ὑπ’ Ἀγοράτου ἀπογραφέντες ἀπέθανον.
·        Λυσίας ἔφη
·        Λυσίας λέγει

Ἅπασι μὲν τοῖς ξένοις ἀσφαλῆ τὴν πόλιν πάρεχε.
·        Ἰσοκράτης συνεβούλευε τοῖς νέοις

Ἢν δ’ ἀναγκασθῇς κινδυνεύειν , θανοῦ καλῶς.
·        Νικοκλῆς ἐκέλευε
·        Νικοκλῆς κελεύει

Μάλιστα μὲν πειρῶ τὴν ἀσφάλειαν τῇ πόλει διαφυλάττειν.
·        Ἰσοκράτης τοῖς νέοις συμβουλεύει

Ὅπως γὰρ ἂν τοὺς ἄλλους πρὸς σαυτὸν διαθῇς , οὕτω καὶ σὺ πρὸς ἐκείνους σχήσεις.
·        Οὗτος ἔλεγε τῷ βασιλεῖ
·        Οὗτος φησὶ


Σόνια Σιούτη, φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια: