Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

Ασκήσεις στα ρήματα της Αρχαίας Ελληνικής

1. Να μεταφέρετε κάθε έναν από τους τύπους που δίνονται στον αντίστοιχο τύπο του παρακειμένου της μέσης φωνής.
· διαφαίνηται
· κατακρινεῖσθαι
· ἐπισημάνοιο
· ἐπαισχύνονται
· ἐκλινόμην
· μιαίνεσθε
· ἀπενείμαμεν
· ἐμαραίνοντο
· φαίνοιτε
· ὀξύνεται

2. Να μεταφέρετε κάθε έναν από τους τύπους που δίνονται στον αντίστοιχο τύπο του παρακειμένου της μέσης φωνής.
·      πράττοιμεν
·      ἔστρεφε
·      ἐκτρέψωσι
·      ἔθρεψας
·      ὑπολείπομαι
·      πυνθάνεσθαι
·      διαγεγραφότος
·      προσάγου
·      ἀντιλαμβάνεσθε


3. Να αναγνωρισθούν γραμματικώς οι ρηματικοί τύποι:

ὤξυνσο:
παρήγγελτο:
πεφάνθων:
ἐγήγερται:
τέταμαι:


4. Να γράψετε το β΄ ενικό και β΄πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου και του υπερσυντελίκου στη μέση φωνή των ρημάτων: σφίγγω, κάμπτω, ἐλέγχω, πέμπω, φθέγγομαι.

πηγή: minedu.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: