Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Ασκήσεις στα ουσιαστικά και στις αντωνυμίες της αρχαίας ελληνικής

1.      Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
·         ἄνδρες: την κλητική του ενικού και τη δοτική του πληθυντικού αριθμού
·         ῥήτορες: την ονομαστική και την κλητική του ενικού αριθμού
·         τυραννίσι: την αιτιατική και την κλητική του ενικού αριθμού
·         Ἀθηναίου: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού
·         μνῶν: τις πλάγιες πτώσεις του ενικού αριθμού
·         δυνάμεσι: την αιτιατική του ενικού αριθμού
·         φρόνησις: τη δοτική του ενικού αριθμού
·         χρέους: την ονομαστική και την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού
·         χρήματος: την κλητική του ενικού αριθμού
·         περίπλους: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό

2.      Να κλίνετε τους παρακάτω τύπους σε ενικό και πληθυντικό αριθμό: ἡ ἔρις, ὁ Ἑτεοκλῆς, ὁ ἡγεμών, ὁ πρεσβευτής, ἡ στρατεία, ἡ στρατιά, ἡ δόξα, τὸ δεσμωτήριον, ὁ δεσπότης, ἡ ναῦς.

3.      Να αναγνωρίσετε γραμματικά τους υπογραμμισμένους τύπους των παρακάτω κειμένων και στη συνέχεια να τους μεταφέρετε στην αντίστοιχη πτώση στον άλλο αριθμό:
      οἱ μὲν γὰρ διὰ τὸ ἀκίνδυνον αὐτοῖς εἶναι τὸν ἀγῶνα ῥᾳδίως ὅ,τι ἂν βούλωνται λέγουσι καὶ καταψεύδονται, οἱ δὲ κρινόμενοι διὰ τὸν φόβον πολλὰ καὶ τῶν πεπραγμένων αὐτοῖς εἰπεῖν ἐπιλανθάνονται. Ἔπειτα οἱ μὲν ἐπειδὰν πρότερον λόγον λάβωσιν, οὐ μόνον ἔχουσιν αὐτοὶ δίκαια περὶ τοῦ πράγματος λέγουσιν, ἀλλὰ συσκευάσαντες λοιδορίας ψευδεῖς κατὰ τῶν κρινομένων ἐξιστᾶσιν τῆς ἀπολογίας.


      ἐπὶ μὲν δὴ τῶν Ἑλληνικῶν ἦσαν τοιοῦτοι· ἐν δὲ τοῖς κατὰ τὴν πόλιν αὐτὴν θεάσασθ’ ὁποῖοι, ἔν τε τοῖς κοινοῖς κἀν τοῖς ἰδίοις. δημοσίᾳ μὲν τοίνυν οἰκοδομήματα καὶ κάλλη τοιαῦτα καὶ τοσαῦτα κατεσκεύασαν ἡμῖν ἱερῶν καὶ τῶν ἐν τούτοις ἀναθημάτων, ὥστε μηδενὶ τῶν ἐπιγιγνομένων ὑπερβολὴν λελεῖφθαι.

Σόνια Σιούτη, φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια: