Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

Αναδιπλασιασμός


ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΑΝΑΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ

Ενεστώτας
Παρακείμενος
Ενεστώτας
Παρακείμενος
γιγνώσκω
ἔγνωκα
ὁρῶ
ἑωρακα(ἑόρακα)
γνωρίζω
ἐγνώρικα
ὠθοῦμαι
ἔωσμαι
κτῶμαι
κέκτημαι
ὠνοῦμαι
ἐώνημαι
μιμνήσκομαι
μέμνημαι
ἐθίζω
εἴθικα
πίπτω
πέπτωκα
ἕλκω
εἵλκυκα
ἀνοίγω
ἀνέῳχα
ἐργάζομαι
εἴργασμαι
εἴκω
ἔοικα
ἑστιῶ
εἱστίακα
κατάγνυμι
κατέαγα
ἐῶ
εἴακα
ἁλίσκομαι
ἑάλωκα/ἥλωκα
λαμβάνω
εἴληφα
λέγω
εἴρηκα
συλλέγω
συνείλοχα
διαλέγομαι
διείλεγμαι
ἔθω
εἴωθα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΤΤΙΚΟ ΑΝΑΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ


Ενεστώτας
Παρακείμενος
Ενεστώτας
Παρακείμενος
ἀκούω
ἀκήκοα
ἐσθίω
ἐδήδοκα
άλείφω
ἀλήλιφα
ὄμνυμι
όμώμοκα
ἐλαύνω
ἐλήλακα
ὄλλυμι
ὄλλυμαι
ὀλώλεκα
ὄλωλα
ἐλέγχομαι
ἐλήλεγμαι
φέρω
ἐνήνοχα
ἔρχομαι
ἐλήλυθα
ἐγείρω
ἐγήγερκα

Δεν υπάρχουν σχόλια: